Cyfranddaliadau cymunedol

Lleoliad yng Nghasnewydd yn agor ar ei newydd wedd diolch i gyfranddaliadau cymunedol

Ar un adeg, roedd Le Pub yn lleoliad cerddorol yng Nghasnewydd a gâi ei ganmol yn genedlaethol, ac roedd ganddo gymuned ffyddlon o gwsmeriaid. Ar ôl 25 mlynedd o wasanaeth, caeodd Le Pub ei ddrysau pan werthwyd yr adeilad yr oedd wedi cael ei leoli ynddo.

By WalesAdmin · Tachwedd 7, 2017

Gweler y dudalen hon yn: English

Ysgrifennwyd y blog gwestai hwn gan Gary Inight o Le Public Space, lleoliad cerdd a celfyddydau sy’n eiddo i’r gymuned yng Nghasnewydd.

Os ydych yn byw yng Nghasnewydd, byddech yn gyfarwydd â Le Pub. Roedd yn adeilad bach, diymhongar a ddaeth yn lleoliad cerddoriaeth clodwiw a enillodd wobrau cenedlaethol gan ddenu bandiau o Fôn i Fynwy a thu hwnt. Roedd pobl yn meddwl y byd o Le Pub. Mewn cyfnod pan wnaeth llawer o dafarnau a lleoliadau cerddoriaeth gau, goroesi a ffynnu a wnaeth Le Pub. Roedd hyn i raddau helaeth o ganlyniad i’r bobl a oedd wedi cefnogi’r lleoliad drwy fod yn gwsmeriaid ffyddlon.

Yn anffodus, rhaid i bopeth da ddod i ben. Ar ôl bron i 25 mlynedd, caeodd drysau Le Pub yn gynharach eleni. Dyna’r newyddion drwg – y newyddion da yw, pan gafodd yr adeilad ei roi ar y farchnad a’i werthu, penderfynodd grŵp o staff a chwsmeriaid rheolaidd weithredu. Allwn ni ddim sefyll yn ôl yn oddefol a gwylio lleoliad cerddoriaeth arall yn diflannu. Felly, aethom ati i sefydlu pwyllgor llywio, ffurfio Le Public Space Ltd, a dechrau chwilio am leoliad arall. Gwnaethom wrando ar ein cwsmeriaid a ddywedodd eu bod am gael lle mwy a mwy canolog gyda gwell cyfleusterau a mynediad i bawb. Roedd ein nod yn syml – cymryd popeth roedd pobl yn ei hoffi am Le Pub a chreu gofod celfyddydau newydd, mwy, a mwy cynhwysol. Roeddem am i Gasnewydd gael lleoliad annibynnol o’r radd flaenaf, sy’n cael ei redeg gan y gymuned, ar gyfer y gymuned.

Roeddem yn gwybod beth roeddem am ei gyflawni, ond dim ond syniad bras oedd gennym o sut roeddem yn mynd i wneud hynny. Dyna ble y camodd Canolfan Cydweithredol Cymru a’i thîm Cyfranddaliadau Cymunedol i mewn a rhoi help llaw i ni! Ni fyddai hyn wedi bod yn bosibl heb eu cymorth nhw. Cawsom arweiniad gyda’n cynllun busnes a’n dogfen cynnig cyfranddaliadau, a chymorth i ennill marc achredu’r Ganolfan hefyd. Cawsom ein cyfeirio at strwythur Cymdeithas Budd Cymunedol, sef y dewis mwyaf addas ar ein cyfer yn ein barn ni: menter ddemocrataidd sy’n cael ei rhedeg ar ran y cyfranddalwyr, lle y caiff elw ei ailfuddsoddi yn y busnes. Gwnaethant hefyd esbonio – yn araf iawn – fater cymhleth rhyddhad treth.

Ymhen hir a hwyr, ar ôl ambell i wawr ffug, daethom o hyd i’n lleoliad newydd a’i alw’n ‘Le Public Space’. Hen swyddfa’r South Wales Argus ym mhen uchaf y Stryd Fawr ydyw, ac mae’n adeilad trawiadol o Oes Fictoria sydd â ffasâd bendigedig. Yn anffodus, roedd angen llawer o waith arno. Yn ystod mis Gorffennaf a mis Awst, buom yn gweithio gyda thîm o wirfoddolwyr anhygoel Le Pub a gyflawnodd wyrthiau er mwyn gweddnewid y llawr gwaelod yn llwyr. Buont wrthi’n glanhau, sgubo, adeiladu, paentio, tynnu gwm cnoi caled oddi ar ochr isaf meinciau a chael gwared ar ambell golomen a oedd wedi dechrau pydru! Prin y gellid adnabod y lle pan agorwyd y drysau’n swyddogol ddiwedd mis Awst.

Roeddem bellach mewn sefyllfa i allu cynnig cyfran yn Le Public Space i’r cyhoedd. Gwnaethom lansio cynnig cyfranddaliadau gan bennu tri tharged buddsoddi, a chyda phob targed gwnaethom esbonio sut y byddem yn defnyddio arian y buddsoddwyr:

  • Cam 1: £15,000 – addurno i safon uwch, datblygu’r llwyfan a’r oriel, a gosod toiled i bobl anabl.
  • Cam 2: £40, 000 – gosod grisiau ac adnewyddu’r llawr cyntaf. Bydd y llawr hwn yn cynnwys bar clyd, oriel, cegin fwy a gardd ar y to.
  • Cam 3: £50, 000 – ehangu’r ail lawr.

Fel y gwelwch, mae gennym gynlluniau mawr ar gyfer Le Public Space. Rydym yn hyderus bod gennym fusnes proffidiol ond bydd y buddsoddiad gan gyfranddalwyr yn golygu ei bod hi’n haws o lawer cyflawni ein cynlluniau. Mae The Public Space ar agor ac yn gwneud yn dda ond mae angen cymorth buddsoddwyr arnom i sicrhau ein dyfodol.

Cyhoeddwyd y blog hwn gyntaf ym mis Tachwedd 2017, ers hynny mae Le Public Space wedi codi £ 48,000 ac yn ffynnu. Ewch i’w gwefan am ragor o wybodaeth, neu darllenwch ein hastudiaeth achos.