Le Public Space – Lleoliad cerddorol clod cenedlaethol wedi’i arbed gan gynnig rhannu cymunedol

Cododd cefnogwyr ffyddlon bron i £ 50,000 i achub eu tafarn leol. Gyda chymorth gan Gymunedau Cyfrannau Cymunedol Cymru a thîm o wirfoddolwyr, mae Le Public Space yn ffynnu mewn lleoliad newydd.

Gweler y dudalen hon yn: English

Ar un adeg, roedd Le Pub yn lleoliad cerddorol yng Nghasnewydd a gâi ei ganmol yn genedlaethol, ac roedd ganddo gymuned ffyddlon o gwsmeriaid.  Ar ôl 25 mlynedd o wasanaeth, caeodd Le Pub ei ddrysau pan werthwyd yr adeilad yr oedd wedi cael ei leoli ynddo.

Cefndir:

Cysylltodd Sam Dabb – rheolwr Le Pub, canolfan gerddoriaeth fyw hirsefydlog yng Nghasnewydd ers 25 mlynedd sydd wedi rhoi llwyfan i sawl band enwog ar hyd y ffordd – â Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru (CSW) yn 2016.

Yr angen:

Roedd yr adeilad a fu’n gartref iddyn nhw o’r cychwyn cyntaf wedi’i roi ar y farchnad. Felly, sbardunwyd criw o unigolion o’r un anian a chwsmeriaid rheolaidd Le Pub i feddwl sut i achub eu hoff ganolfan a thafarn.

Roedd y criw wedi cydnabod cyfyngiadau’r adeilad cyfredol ers blynyddoedd, a oedd yn eu hatal rhag tyfu a datblygu’r gwasanaeth roedden nhw am ei gynnig – fel mynediad gwael, y ffaith ei fod ar sawl lefel wahanol a bod datblygiadau canol y dref wedi symud i’r pen arall – felly penderfynwyd ystyried symud cysyniad Le Pub i safle mwy hygyrch a chanolog a datblygu’r ochr gelfyddydol a diwylliannol.

Cymorth CSW:

Ym mis Rhagfyr 2016, cynhaliwyd cyfarfod rhwng tîm CSW a sylfaenwyr Le Public Space er mwyn eu cynghori ar fodel cymdeithas gydweithredol a’r opsiwn o achub y dafarn trwy gynnig cyfranddaliadau cymunedol.

Trefnodd dîm CSW ymweliad astudio â’r Bell Inn, Caerfaddon, lle rhoddodd 8 o gyfarwyddwyr y Bell Inn gyflwyniad a sgwrs am eu siwrnai o reoli’r tafarn fel cymdeithas er budd y gymuned a chodi cyfranddaliadau cymunedol. Daeth y grŵp â 10 o aelodau’r pwyllgor i’r digwyddiad, ac fe wnaethon nhw ddysgu llawer am ddefnydd a manteision i’r gymuned ehangach, ymgysylltu â chyfranddalwyr, rheoli achosion o godi cyfranddaliadau ac ati.

Hefyd, fe wnaeth tîm CSW roi hyfforddiant ar lywodraethu a chyfranddaliadau cymunedol i’r 10 cyfarwyddwr a’u helpu i ddatblygu’r cynllun busnes. Ar ôl cwblhau’r hyfforddiant llywodraethu, penderfynodd y grŵp eu bod am ddatblygu cymdeithas budd cymunedol a datblygu cynnig cyfranddaliadau er mwyn annog eu cymuned a’u cwsmeriaid i fod yn gydberchnogion ar y fenter gymunedol.

Helpodd tîm CSW yn cynorthwyo Le Public Space i ymgorffori fel Cymdeithas Budd Cymunedol a helpu’r Cyfarwyddwyr i ddatblygu pob agwedd ar gynnig cyfranddaliadau – fel y cynllun busnes, y model cyllido, dogfen cynnig cyfranddaliadau, cael Nod Safonol Cyfranddaliadau Cymunedol, a gwneud cais am sicrwydd uwch er mwyn cael gostyngiad yn y dreth Cynllun Buddsoddi Cychwynnol mewn Mentrau. Hefyd, bu CSW yn helpu’r pwyllgor i gynnal sesiwn holi ac ateb i fuddsoddwyr, gan helpu i ateb rhai o’r cwestiynau mwy technegol am gyfranddaliadau cymunedol.

Canlyniadau:

Caeodd Le Public Safe eu cynnig cyfranddaliadau ddiwedd Hydref 2017 ar ôl codi £48,000, ymgysylltu â 75 o wirfoddolwyr, cyflogi 4 staff llawn amser a 6 staff rhan-amser. Hefyd, llwyddodd y grŵp i ddenu £6,000 o nawdd gan Gyngor Casnewydd tuag at eu costau rhent am y 6 mis cyntaf.

Arian a godwydAelodauGwirfoddolwyr
£50,0006977

"Cawsom sylfaen dda gan CSW a dealltwriaeth o sut i ddod â’n prosiect i fwcwl a chynnig cyfranddaliadau, a rhoi’r hyder i ni fwrw iddi, trwy gael rhywun wrth gefn i ateb cwestiynau drwy’r adeg yn hytrach nag yn ystod cyfarfod misol yn unig.

Diolch i’w cymorth nhw, esboniwyd y broses yn gliriach i ni a beth oedd angen ei wneud ym mhob cam, gydag enghreifftiau a thempledi ac ati. Byddai sefydlu a mynd drwy’r holl Reolau wedi bod yn anodd heb eich cefnogaeth chi, gan fod y wybodaeth yn dechnegol iawn a ninnau heb brofiad blaenorol o hyn.

Byddai wedi bod yn anodd iawn heb CSW. Heb eich arweiniad chi, fydden ni heb drefnu cynnig cyfranddaliadau ac ni fyddai’r prosiect hwn wedi digwydd o gwbl."

Sam Dabb

Rheolwyr Le Public Space

Cynnwys cysylltiedig

  • White Hart Inn has been saved through Community shares

    Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru

    Mae ein prosiect Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru yn cynnig cymorth a chyngor i grwpiau sy'n awyddus i godi arian buddsoddi i ddatblygu gwasanaethau a chyfleusterau wrth wraidd eu cymunedau.