Lleol, tecach, cryfach

Busnesau cymdeithasol yn creu twf yng Nghymru

See this page in: English

Mae creu swyddi o ansawdd da, denu buddsoddiad gan y sector preifat, darparu gwasanaethau lleol hanfodol ac annog cydlyniant cymunedol ymhlith y buddion sylweddol y mae busnesau cymdeithasol* yn eu cyflwyno i’r ardaloedd yng Nghymru sydd fwyaf difreintiedig yn gymdeithasol, yn ôl y dystiolaeth mewn adroddiad newydd.

Mae ymchwil a gyhoeddwyd yn gynharach eleni yn amcangyfrif bod y sector busnes cymdeithasol yn werth £2.37 biliwn i economi Cymru, a’i fod yn cynnal tua 40,800 o swyddi, ac yn cynnig cyfleoedd gwirfoddoli i tua 48,000 – 58,000 o bobl.

Mae’r adroddiad yn dangos enghreifftiau ymarferol o fusnesau cymdeithasol yn ysgogi economïau lleol, yn creu swyddi ac yn denu buddsoddiad preifat. Mae’n dangos enghreifftiau o arfer gorau ac enghreifftiau penodol o fusnesau cymdeithasol unigol yn ysgogi allbynnau economaidd.

Lleol, tecach, cryfach: Busnesau cymdeithasol yn creu twf yng Nghymru

Roedd yr ymchwil a gynhaliwyd ar gyfer yr astudiaeth hon yn canolbwyntio ar wyth astudiaeth achos o fusnesau cymdeithasol a oedd wedi profi twf neu’n cynllunio ar gyfer twf. Roedd pob un yn cynnig cipolwg gwerthfawr a oedd, law yn llaw â thystiolaeth a dadansoddiadau cyfredol, wedi caniatáu i ni ystyried sut gall twf busnesau cymdeithasol yng Nghymru gael ei ysgogi a’i gefnogi.

Lawrlwytho a darllen yr adroddiad nawr

 

Ychwanegodd Derek Walker, Prif Weithredwr Canolfan Cydweithredol Cymru

“Yn yr amgylchedd presennol, sy’n gweld ansicrwydd o ran effeithiau Brexit a buddsoddiad anferth posibl mewn prosiectau isadeiledd graddfa fawr trwy’r Fargen Ddinesig, mae busnesau cymdeithasol yn cynnig ymagwedd ‘o’r gwaelod i fyny’, a arweinir gan y gymuned, tuag at ddatblygiad economaidd a chymunedol. Mae cyfleoedd sylweddol i gefnogi busnesau cymdeithasol ymhellach er mwyn gwneud y mwyaf o’u potensial a’u caniatáu i wneud cyfraniad hyd yn oed yn fwy i adfywio cymunedau yng Nghymru”.

Comisiynwyd a chyhoeddwyd ‘Lleol, tecach, cryfach: busnesau cymdeithasol yn creu twf yng Nghymru’ gan Fusnes Cymdeithasol Cymru, sef prosiect gwerth £11 miliwn a ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru, sy’n rhan o deulu Busnes Cymru ac yn cael ei weithredu gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.