#NewyddionDaCymru | Menter gymdeithasol

Banc Bwyd Caerfyrddin yn parhau i helpu’r rheiny sydd mewn angen

Er bod strwythur arferol Prosiect Xcel wedi’i oedi oherwydd y cyfyngiadau symud, mae banc bwyd y sefydliad yn brysurach nag erioed.

By Mike Erskine · Mai 8, 2020

Gweler y dudalen hon yn: English

Er bod strwythur arferol Prosiect Xcel wedi’i oedi oherwydd y cyfyngiadau symud, mae banc bwyd y sefydliad yn brysurach nag erioed. Mae Banc Bwyd Caerfyrddin yn derbyn ac yn ailgyfeirio bwyd at bobl fregus ar hyd y sir, ac mae’r misoedd diwethaf wedi bod yn ddigynsail.

Tra bod nifer o gydrannau Prosiect Xcel, sy’n cael eu rheoli gan Eglwys Gymunedol Towy, wedi cael eu gohirio oherwydd mesurau cadw pellter cymdeithasol a staff ar y cynllun ffyrlo, mae’r banc bwyd yn brysurach nag erioed. Mae Banc Bwyd Caerfyrddin yn derbyn ac yn ailgyfeirio bwyd at bobl fregus ar hyd y sir, ac mae’r misoedd diwethaf wedi bod yn ddigynsail.

Esboniodd Miriam Jones, Rheolwr Dros Dro y Banc Bwyd, bod problemau’r bobl sy’n dod atynt fel arfer yn cael eu datrys mewn wythnos neu ddwy, felly ni fydd angen y banc bwyd arnynt am gyfnod hwy na hynny, ond ar hyn o bryd nid yw hynny’n wir.

“Mae pobl yn aros hyd at bum wythnos am gredyd cynhwysol a does dim byd ganddyn nhw yn y cyfamser. Mae pobl eraill yn colli 20% o’u cyflogau ac, mewn rhai achosion, mae hynny’n golygu na allan nhw dalu eu costau misol ac maen nhw’n ei chael hi’n anodd goroesi bob mis.”

Cynnydd o 54% mewn galw

Rhwng mis Mawrth a mis Mai llynedd, dosbarthodd Banc Bwyd Caerfyrddin 210 o barseli, a fwydodd 460 o bobl, yn cynnwys 175 o blant. Rhwng mis Mawrth a mis Mai eleni, dosbarthodd y banc bwyd 323 o barseli, a fwydodd 737 o bobl, yn cynnwys 267 o blant. Mae hynny’n cynrychioli cynnydd o 54% mewn galw.

“Fel arfer, mae’r banc bwyd ar agor ar ddydd Llun, dydd Mawrth a dydd Gwener,” meddai Miriam. “Bellach, rydym ni ar agor ddydd Llun i ddydd Gwener, er mwyn sicrhau bod y tîm yn rhannu’r llwyth gwaith. Rydym yn siarad â phobl dros y ffôn cyn iddynt gyrraedd er mwyn nodi eu anghenion dietegol, pa gyfleusterau coginio sydd ganddynt, ac a oes ganddynt unrhyw anifeiliaid anwes neu ofynion ymolchi. Rydym yn rhoi slot amser i bob unigolyn er mwyn sicrhau bod digon o amser ganddyn nhw i gyrraedd, i gasglu eu nwyddau ac i gael sgwrs gydag aelod o’r tîm, er mwyn gwneud yn siŵr eu bod nhw’n cael cyswllt personol gyda ni.”

Mynd y tu hwnt i’r galw

Er bod llawer o’r ffocws ar y bwyd sydd yn y banc bwyd, nid dyna unig waith Eglwys Gymunedol Towy a Phrosiect Xcel. Roeddent yn sylweddoli bod llawer o deuluoedd gartref gyda phlant oedd, yn ôl pob tebyg, yn mynd yn brin o adnoddau. Trwy’r eglwys, galwodd y banc bwyd ar bobl i roi gemau, llyfrau lliwio, pensiliau a deunyddiau celf a chrefft, er mwyn rhoi bagiau i deuluoedd sy’n galw i mewn gyda phlant sydd angen cael eu difyrru.

Yn ogystal, mae Prosiect Dodrefn Xcel ar agor er mwyn delio ag achosion brys. Roedd un dyn yn symud o ward iechyd meddwl i eiddo heb ddodrefn yn y gymuned, a chafodd gymorth i ddod o hyd i ddodrefn ar gyfer ei gartref newydd. Roedd Byddin yr Iachawdwriaeth yn cefnogi menyw yn ei 90au pan dorrodd ei hoergell, a llwyddodd un o’r gwirfoddolwyr sy’n gweithio yn y banc dodrefn i ddod o hyd i un newydd iddi.

Cymorth gan y gymuned

Mae’r gymuned ehangach wedi cydnabod gwaith gwerthfawr y banc bwyd. Archebodd yr orsaf betrol leol eitemau i’w rhoi i’r banc bwyd ac mae’r dudalen rhoddion wedi codi i’r entrychion. Mae eu perthynas â’r 100 asiantaeth maen nhw’n gweithio gyda nhw a swyddogion tai cyngor wedi cryfhau oherwydd eu bod nhw i gyd yn gweithio mor agos â’i gilydd.

Er mai 4 gwirfoddolwr yn unig sy’n gallu gweithio yn y banc bwyd ar yr un pryd, mae’r rhestr o bobl sydd eisiau cyfrannu at yr ymdrech yn tyfu bob wythnos. Mae pobl yn awyddus iawn i sicrhau nad yw’r banc bwyd yn brin o wirfoddolwyr.

Mae Prosiect Xcel wedi cael cymorth a chyngor ymgynghoriaeth busnes gan Busnes Cymdeithasol Cymru, sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a’i gyflwyno gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Mae’n anodd credu faint o bobl sydd eisiau cyfrannu at yr ymdrechion i sicrhau bod y gymuned yn parhau.

Miriam, Rheolwr Dros Dro Banc Bwyd Caerfyrddin

Oes gennych chi stori i #NewyddionDaCymru?

Os ydych chi’n gwybod am unrhyw un sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth yn ei gymuned neu os hoffech hyrwyddo eich gweithredoedd da, cysylltwch â ni er mwyn rhannu’r hanes.

 

 

 

 

#GoodNewsCymru Welsh

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.