Blog

Mae Busnes Cymdeithasol Cymru yn lansio ymgyrch newydd wrth iddi ddathlu ymgorffori 150 o fusnesau cymdeithasol

Mae busnes cymdeithasol yn prysur ddod yn fodel cychwynnol o ddewis ar gyfer darpar entrepreneuriaid yn ystod Covid-19.

By Rhodri McDonagh · 23 Mehefin 2021

Gweler y dudalen hon yn: English

Mae rhaglen cymorth busnes a ddarperir gan Ganolfan Cydweithredol Cymru wedi helpu 150 o entrepreneuriaid cymdeithasol a grwpiau cymunedol i sefydlu busnesau cymdeithasol newydd yn ystod Covid-19, gan ddarparu tystiolaeth gynyddol bod menter gymdeithasol yn prysur ddod yn fodel busnes newydd o ddewis ar gyfer busnesau newydd Cymru.

Ar gefn y llwyddiant hwn, mae New Start Busnes Cymdeithasol Cymru bellach yn lansio ymgyrch newydd yn annog pobl o bob cwr o’r wlad i ‘Ddechrau Rhywbeth Da’ i helpu i greu dyfodol gwell i Gymru a’r economi leol.

Anogir y rhai sydd ag awydd i gael effaith gadarnhaol yn eu cymunedau lleol trwy fusnes i wneud cais am y cymorth busnes a ariennir yn llawn sydd ar gael trwy’r ymgyrch.

Mae tîm New Start Busnes Cymdeithasol Cymru o gynghorwyr busnes arbenigol wedi’u lleoli ledled y wlad i helpu gyda phopeth o gynllunio busnes a datblygu bwrdd i strategaeth werthu ac ymgysylltu â rhanddeiliaid.

Dywedodd Carly McCreesh, Rheolwr Prosiect Busnes Cymdeithasol Cymru Newydd: “Rydym yn hynod falch ein bod wedi ymgorffori 150 o fusnesau cymdeithasol yn ystod y cyfnod economaidd hynod ansefydlog ac anodd hwn.

“Rydyn ni wedi helpu rhai unigolion a grwpiau cymunedol ysbrydoledig i gael eu syniadau busnes ar lawr gwlad ac mae wedi bod yn bleser pur eu helpu i sefydlu, creu swyddi, a gwneud pethau anhygoel yn eu cymunedau.

“Yn sgil Covid-19 ni fu erioed amser pwysicach i gymunedau barhau i fod yn arloesol trwy fusnes. O helpu ein grwpiau mwyaf bregus a difreintiedig yng Nghymru, i fynd i’r afael â’n argyfwng hinsawdd, gobeithiwn y bydd unigolion a grwpiau cymunedol yn parhau i weld busnes cymdeithasol fel y model busnes o ddewis am flynyddoedd i ddod.

Sefydlwyd stori lwyddiant ddiweddaraf Busnes Cymdeithasol Cymru, Any Penny, sydd wedi’i lleoli yn Nedd Port Talbot, i gefnogi elusennau sydd wedi dioddef colledion enfawr ac sy’n ei chael yn anodd cynhyrchu incwm o ganlyniad i Covid-19. Roedd gan y pedwar entrepreneur cymdeithasol y tu ôl i’r busnes weledigaeth i roi cefnogaeth i elusennau lleol ac, ymhen amser, trwy greu ecosystem ar-lein i gynhyrchu incwm trwy wefan marchnad.

Er eu bod yn gwybod beth yr oeddent am eu busnes cymdeithasol i fod, roeddent yn ansicr ble i ddechrau. Fe aethon nhw at New Start Busnes Cymdeithasol Cymru a oedd yn gallu eu helpu i lywio maes gwahanol sefydliadau cyfreithiol ac egluro rhai gwahaniaethau pwysig rhwng mathau sefydliadol menter gymdeithasol a strwythurau cyfreithiol. Fe wnaethant gefnogi’r tîm i fireinio’r weledigaeth ar gyfer y busnes, nodi’r strwythur cyfreithiol cywir, datblygu eu herthyglau, ac ymgorffori’r busnes fel Cwmni Cyfyngedig trwy Warant.

Dywedodd Geraint Webley, o Any Penny, “Rwyf wedi bod yn falch iawn gyda’r help hyd yn hyn o New Start Busnes Cymdeithasol Cymru, o’n helpu i ddeall y gwahanol fathau o strwythurau busnes y gallwn eu defnyddio i gofrestru ein menter gymdeithasol gyda Companies House’.

“Mae pethau’n anodd ar hyn o bryd i bawb, yn enwedig gyda’r pandemig Covid-19 sydd wedi ein taro ni i gyd, a heb yr help a gawsom nid wyf yn credu y byddem wedi gallu sefydlu Any Penny mor gyflym ag y gwnaethom.”

Ychwanegodd Carly McCreesh: “Mae busnesau cymdeithasol yn dod yn fodel busnes cynyddol boblogaidd oherwydd bod llai o bwyslais ar gynyddu elw a mwy o symudiad tuag at fod o fudd i’r cymunedau y maen nhw’n byw ynddynt.

Er mwyn parhau â’r mudiad cynyddol hwn, mae angen i’r rheini sy’n gwneud gwahaniaeth yn ein cymunedau ddod ymlaen a helpu i greu dyfodol gwell i Gymru. Nid oes angen profiad mewn busnes arnoch chi, dim ond syniad ac ymdrech i wneud rhywbeth da. P’un a yw eich angerdd yn gorwedd mewn addysg, chwaraeon, y celfyddydau, gofal cymdeithasol, neu unrhyw beth arall, gall ein prosiect New Start helpu i droi eich syniad a’ch angerdd yn fusnes cymdeithasol hyfyw. ”

Ariennir gwasanaeth cymorth New Start Busnes Cymdeithasol Cymru gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru a’i ddarparu gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

I ddarganfod mwy am yr ymgyrch Dechreuwch Rywbeth Da, ewch i’r dudalen Dechreuwch Rywbeth Da.