Blog | Gofal cymdeithasol | Y wasg a barn

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru yn arwain prosiect newydd sy’n galluogi gofalwyr i reoli’r broses o wella eu llesiant eu hunain a llesiant y bobl hynny y maent yn gofalu amdanynt drwy gydweithio

Mae ‘Connecting Carers’, mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a'i bartneriaid trydydd sector, yn gweithio gyda Chymunedau Digidol Cymru: Hyder Digidol, Iechyd a Llesiant er mwyn defnyddio technoleg i gysylltu gofalwyr a'u hannog i gydweithio a darparu cymorth i'w gilydd.

By Ben Bostock · 10 Mehefin 2020

Gweler y dudalen hon yn: English

Mae gan dechnoleg rôl sylweddol i’w chwarae o ran bod o fudd i ofalwyr, a chynnal grwpiau gofalwyr lleol er mwyn helpu pobl i gyfathrebu â’i gilydd, sicrhau bod pobl yn cadw’n brysur a’u bod wedi eu cysylltu â’r gymuned ehangach a’u bod yn rhan ohoni, rhannu a rheoli cyfrifoldebau gofalu bob dydd, yn ogystal â helpu i fynd i’r afael ag arwahanrwydd ac unigrwydd yr anwyliaid y maent yn gofalu amdanynt a’u harwahanrwydd a’u hunigrwydd nhw eu hunain.

Mae’r gwasanaeth Cydweithredu i Ofalu, a fydd yn cydlynu’r prosiect ar gyfer Canolfan Cydweithredol Cymru, wedi helpu pobl i gydweithio yn y sector gofal dros y pedair blynedd diwethaf, gan helpu pobl, sefydliadau a chymunedau i ddod at ei gilydd er budd ei gilydd, gan greu cyfleoedd newydd yn ein cymunedau lleol.

Mae’r dull gweithredu hwn yn ymateb i argyfwng Covid-19 a’r heriau y bydd gofalwyr yn eu hwynebu yn y dyfodol o ran cynnal eu rhwydweithiau a’u gweithgareddau.

“Mae nod 'Connecting Carers' yn syml – helpu gofalwyr i ddod at ei gilydd i gydweithio a datblygu eu hymatebion arloesol eu hunain i wella eu bywydau.”

Donna Coyle, Rheolwr y Prosiect

Dywedodd Donna Coyle, Rheolwr y Prosiect: “Byddwn yn gweithio gyda gofalwyr wrth iddynt ofyn i ni wrando ar eu syniadau am eu llesiant eu hunain. Rydym yma i sicrhau bod gan ofalwyr y rhyddid i wneud dewisiadau a newidiadau drwy gydweithio â’i gilydd a’r sefydliadau sy’n gweithio yn eu cymunedau.

“Byddwn yn defnyddio ein gwybodaeth a’n profiad, gan ddwyn pobl ynghyd i ddod o hyd i’w hatebion eu hunain yn eu cymunedau lleol. Gallai hynny gynnwys darparu hyfforddiant er mwyn cyfleu defnyddio technoleg yn effeithiol, helpu pobl i wneud penderfyniadau a chynllunio ar gyfer cynnal gweithgareddau cymdeithasol rheolaidd neu ffurfio grwpiau newydd i ddarparu opsiynau gyda’r nos neu ar y penwythnos nad ydynt ar gael ar hyn o bryd, ond yr hoffai gofalwyr a’r rheini y maent yn gofalu amdanynt eu cael.”

“Mae nod ‘Connecting Carers’ yn syml – helpu gofalwyr i ddod at ei gilydd i gydweithio a datblygu eu hymatebion arloesol eu hunain i wella eu bywydau.”

Mae Cydweithredu i Ofalu wedi chwarae rôl hanfodol yn y cynnydd yn y gwasanaethau gofal a chymorth a fabwysiadwyd gan Cwtch Together, DO IT Sir y Fflint a Me, Myself and I. Mae’r rhain i gyd yn cynnwys gwneud pethau nid yn unig i wella eu llesiant eu hunain, ond i wella’r ffordd y maent yn gofalu gyda mwy o gymorth gan y gymuned.

Os hoffai unrhyw ofalwr neu sefydliad sy’n cefnogi gofalwyr ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr gymryd rhan, cysylltwch â ni.