#NewyddionDaCymru | Menter gymdeithasol

Mae cyd-gynhyrchu yn allweddol i fenter gymdeithasol Gogledd Cymru gan greu datrysiadau creadigol i anghenion y gymuned leol

Crëwyd Flintshire DO-IT i roi syniadau cymunedol ar waith, gan sianelu brwdfrydedd a diddordeb i gydweithio cydlynol a llawn pwrpas gydag agwedd gadarnhaol at gyflawni.

By Ben Bostock · Mehefin 4, 2020

Gweler y dudalen hon yn: English

O ble tarddodd y busnes a’r syniad?

Cafodd criw bach ohonom ni ein hysbrydoli i wneud rhywbeth, ar ôl mynychu’r Cwrs Datblygu Cymunedol yn Seiliedig ar Asedau (ABCD) a’r digwyddiadau Cyd-gynhyrchu yn y Gogledd. Daethom allan o’r cyfarfod yn meddwl ei fod yn syniad gwych, ond sut gallen ni fynd ati i’w roi ar waith? Cytunwyd i fynd amdani, a dyna sut y ganed DO-IT. Dechreuwyd trafod beth sy’n bwysig i ni yn yr Wyddgrug – fel unigolion, sefydliadau a chyrff cyhoeddus a allai gyd-gynhyrchu gwell atebion lleol, ar sail ein cryfderau gyda’n gilydd. Mae DO-IT yn tarddu o’r geiriau Saesneg: Developing Opportunities & Interests Together. I ddechrau, crëwyd tair prosiect heb fawr ddim adnoddau, gan ddefnyddio beth oedd gennym ni o ran cryfderau a chysylltiadau.

Allwch chi roi crynodeb i ni o’r hyn sydd wedi’i gyflawni?

Rydym ni wedi creu casgliad cyfan o brosiectau sy’n seiliedig ar ddiddordebau ac angerdd, gan gynnwys ‘Watch-it’ (sinema gymunedol dros dro), ‘Rock-it’ (cyfansoddi cerddoriaeth gymunedol, gan arwain at greu 2 fand), ‘Gig-it’ (cyfeillion gigs yn rhannu eu hangerdd am fynd i sioeau byw), ‘Brew-it’ (bore coffi cymunedol sy’n mynd o nerth i nerth), ‘Sustain-it’ (seiliedig ar ddull permaddiwylliant) – a elwir yn ‘Outside Lives’ ac sy’n sefydliad ynddo’i hun erbyn hyn, ‘Credit-it’ (defnyddio credydau amser i werthfawrogi a chefnogi ein gwirfoddolwyr), ‘Circle-it’ (meithrin cylchoedd cymorth cadarn ar gyfer unigolion neu deuluoedd sydd wedi’u hynysu, ‘Voice-it’ (ein prosiect hunan-eirioli), ‘Thumb-it’ (prosiect trafnidiaeth gymunedol newydd) ac ‘Inspire-it’ (ein braich hyfforddiant – sy’n galluogi pobl i ddysgu sut rydym yn rhoi ymarfer seiliedig ar asedau a chyd-gynhyrchu ar waith). Ddwy flynedd yn ôl, gyda chymorth y prosiect ‘Cydweithredu i Ofalu’ yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru, penderfynom newid o fod yn brosiect i fod hyn Gwmni Buddiannau Cymunedol a Menter Gydweithredol.

Oedd yn rhaid i chi oresgyn unrhyw rwystrau / heriau mawr?

Ddim mewn gwirionedd – trwy ganolbwyntio ar yr hyn sy’n gryf, nid yr hyn sydd o’i le, rydym wedi cydnabod fod gan bobl (unigolion a sefydliadau) gymhelliant i gydweithio i greu pethau da. Mae popeth ar gael – dim ond chwilio sydd raid, a gofyn y cwestiynau iawn, gwneud y cysylltiadau iawn a bwrw iddi! Mae angen agwedd gadarnhaol a chyd-gynhyrchiol sy’n canolbwyntio ar atebion.

Oes unrhyw aelodau staff / cymuned yr hoffech chi eu crybwyll yn arbennig?

Does gennym ni ddim staff. Mae ein cymuned gyfan o bobl frwdfrydig wedi bod yn wych, ond dylid talu teyrnged yn arbennig i griw’r bore coffi Brew-it, Lucy a chriw Outside Lives a Justin, Karin, Tom ac eraill sy’n helpu i ysgogi eraill i ddefnyddio’r un agwedd a dulliau.

Pe bae gennych chi un neges ar gyfer y sector busnes cymdeithasol nawr, beth fyddai honno?

Manteisiwch ar yr hyn sydd gennym ni eisoes, ein cryfderau naturiol, ein hangerdd a’n cymhelliant. Peidiwch â digalonni, meddyliwch am y sefyllfa erchyll hon fel cyfle i gysylltu ac ysbrydoli pobl mewn ffyrdd newydd. Bydd y cyfnod anodd hwn yn ein galluogi i ganfod arweinwyr a chyflawnwyr newydd. Ewch amdani!

Ewch i’n tudalen Facebook – Flintshire DO-IT neu ar Twitter @flintshiredoit

Mae Flintshire DO-IT wedi cael cymorth a chyngor ymgynghoriaeth busnes gan Busnes Cymdeithasol Cymru, sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a’i gyflwyno gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Oes gennych chi stori i #NewyddionDaCymru?

Os ydych chi’n gwybod am unrhyw un sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth yn ei gymuned neu os hoffech hyrwyddo eich gweithredoedd da, cysylltwch â ni er mwyn rhannu’r hanes.