#NewyddionDaCymru | Menter gymdeithasol

Holi ac Ateb: Mae elusen gofal plant yn helpu i dynnu eu cymuned at ei gilydd ac yn parhau i fod yn wydn i helpu’r rhai mwyaf anghenus

Yma, mae Nikki Beach o Bartneriaeth Fern yn rhannu ei balchder o ran darparu gwasanaethau gofal plant rheng flaen symlach a staff critigol eraill yn y cymunedau maen nhw’n eu gwasanaethu, a chymorth hanfodol i’r rhai mwyaf anghenus, gydag ysbryd cymunedol go iawn yn gryfach nag erioed.

By Ben Bostock · Ebrill 30, 2020

Gweler y dudalen hon yn: English

Allwch chi roi crynodeb i ni o’r gwaith cadarnhaol mae Fern wedi ei gyflawni yn ystof y cyfyngiadau symud?

Mae Partneriaeth Fern yn parhau i weithredu yn ystod y cyfnod digyffelyb hwn, ar raddfa lawer llai, wrth reswm, gyda dau o’r wyth cyfleuster yn unig yn weithredol ar hyn o bryd.

Mae nifer fach o’n tîm gofal plant yn parhau i ddarparu gwasanaethau gofal plant rheng flaen o ansawdd uchel yn yr ardaloedd lle mae’r galw mwyaf, er eu bod ar golled ariannol sylweddol. Mae gan bob un ohonynt deuluoedd eu hunain gartref, ac rydym yn ddiolchgar iawn ac yn falch o’u hymroddiad a’u cefnogaeth i’r cymunedau rydym ni’n eu gwasanaethu.

“Mae hon yn argyfwng yr ydym i gyd yn ei phrofi ac rydym mor falch o’r modd y mae ein cymunedau wedi dod ynghyd i gefnogi ei gilydd gyda gofal, dealltwriaeth ac amynedd.”

Mae ein harolwg sefydliad yn dangos yn glir bod ein gweithwyr yn fodlon â’n penderfyniadau sefydliadol ac maent yn gwerthfawrogi lefel y gefnogaeth, yr arweiniad a’r cyfathrebu yr ydym yn gallu eu darparu gan ddefnyddio nifer fach iawn o weithwyr.

Mae aelodau ein tîm yn parhau i wneud eu gorau i ddarparu positifrwydd a chefnogaeth trwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol, gan rannu syniadau syml i’w gwneud gartref heb fawr o gost, os o gwbl, yn ogystal â chynnal gwiriadau lles o ran ein defnyddwyr gwasanaeth a’n gwirfoddolwyr presennol.

A oes prosiectau neu weithgareddau penodol rydych chi wedi bod yn arbennig o falch ohonynt?

Rydym yn hynod falch o barhau i ddarparu gofal plant yn ystod yr amser digyffelyb hwn, yn enwedig gan nad yw 90% o ddarparwyr gofal plant wedi cael unrhyw ddewis heblaw cau. Mae gweld y sector gofal plant blynyddoedd cynnar hanfodol hwn o dan bwysau enfawr ac mewn perygl go iawn o fethu ag ailagor yn dilyn COVID-19 yn ein tristáu.

Mae ein gweithiwr cymunedol wedi sefydlu galwad fideo wythnosol gyda gwirfoddolwyr rheolaidd o’r Grŵp Knit and Natter, sydd wedi’i hen sefydlu, i gadw mewn cysylltiad a gwirio eu bod nhw a’u teuluoedd yn ddiogel ac yn iach.

Mae Freya, merch 8 oed arweinydd Little Ferns Cwmparc, wedi cymryd y cyfrifoldeb o gynnal sesiwn adrodd stori, sy’n bobologaidd tu hwnt. Mae hi’n hynod falch o’r rôl y mae ei mam yn ei chwarae yn y sector gofal plant ac roedd hi eisiau gwneud rhywbeth i bawb ei fwynhau. Yn ôl y sôn, mae gan Freya fwy o syniadau, felly gwyliwch y gofod hwn!

Mae ei mam, Rhianon, wedi cael ei gorfodi i symud o’r ffordd tra bod Freya yn cymryd drosodd y sesiynau amser stori wythnosol! Mae hynny wedi bod o fudd i’n dilynwyr ac hefyd wedi cefnogi’r plentyn ifanc i rannu ei brwdfrydedd a’i phositifrwydd wrth ymarfer ei sgiliau darllen.

Oedd rhaid i chi oresgyn unrhyw rwystrau / heriau mawr?

Mae cadw pellter cymdeithasol mewn amgylchedd gofal plant, yn enwedig wrth ofalu am fabanod bach, wedi bod yn heriol iawn.

Mae ein harcheb fwyd wythnosol, a oedd yn arfer cael ei chwblhau trwy wasanaeth dosbarthu ar-lein o’r archfarchnad leol, wedi bod yn heriol oherwydd nid oes unrhyw fylchau dosbarthu ar gael. Fodd bynnag, rydym wedi goresgyn y broblem trwy ddefnyddio busnesau bach lleol, a byddwn yn parhau i wneud hynny yn dilyn COVID-19. Mae’r busnesau bach lleol hyn wedi bod mor gymwynasgar a chefnogol, ac rydym ni eisiau eu had-dalu nhw trwy barhau i brynu’n lleol, lle bynnag mae hynny’n bosibl.

Mae caffael Cyfarpar Diogelu Personol wedi bod yn anodd, yn bennaf achos nad oes unrhyw stoc ar ôl gan nifer o’n cyflenwyr rheolaidd. Mae ein partneriaid, gan gynnwys Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, wedi bod yn hynod gefnogol yn ystod y cyfnod hwn.

Mae pryderon ariannol parhaus a chynaliadwyedd ein sefydliad elusennol yn bryder mawr i’r uwch dîm rheoli, sy’n gwethio’n ddiwyd i sicrhau cymaint o gymorth ag sy’n bosibl, yn ogystal ag adolygu arferion presennol er mwyn datblygu cynllun cynaliadwyedd ôl-COVID-19.

Mae wedi bod yn anodd sicrhau cydbwysedd rhwng gofalu am ein gweithwyr, defnyddwyr gwasanaeth, darparu gwasanaethau gofal plant brys a hanfodol, a chynaliadwyedd tymor hir.

Hoffech chi dalu teyrnged arbennig i unrhyw aelod staff / aelod o’r gymuned?

Hoffwn dalu teyrnged i grŵp craidd o weithwyr sy’n parhau i ddarparu gwasanaethau rheng flaen a rheoli cyllid a chyflogres y sefydliad. Hebddynt, byddai’r sefydliad wedi gorfod cau am y dyfodol rhagweladwy.

Ymarferwyr Gofal Plant
• Ruth Rees
• Katie Turner
• Molly Lessard-Rowlands
• Charlotte Williams
• Christine John
• Natalie Owen

Y Tîm Cyllid a Gweinyddol
• Allyson Griffiths
• Kelly Reed

Pe bai gennych chi un neges ar gyfer y sector busnes cymdeithasol ar hyn o bryd, beth fyddai hynny?

Hoffem ddweud diolch enfawr i Ganolfan Cydweithredol Cymru, Busnes Cymdeithasol Cymru a’n partneriaid eraill am ddarparu gwybodaeth gywir ac effeithlon pan y mae ar gael, gan wneud ein bywydau yn llawer haws o ran cael gafael ar gyllid a chyngor ac er mwyn gwneud penderfyniadau gwybodus.

Mae hon yn argyfwng yr ydym i gyd yn ei phrofi ac rydym mor falch o’r modd y mae ein cymunedau wedi dod ynghyd i gefnogi ei gilydd gyda gofal, dealltwriaeth ac amynedd.

Mae gweithio yn y sector busnes cymdeithasol yn rhoi llawer o foddhad, ond yn aml gall gynnwys heriau, rhwystredigaethau a blinder. Mae’r pandemig hwn nid yn unig wedi gorfodi ffyrdd newydd o feddwl a gweithio ar gyflymder cyflymach na’r arfer yn yr amgylchiadau mwyaf heriol, ond mae hefyd wedi sefydlu gwir ysbryd cymunedol a fydd, gyda chefnogaeth y sector gofal cymdeithasol, yn parhau yn y tymor hir.

Mae’r sector gofal cymdeithasol yn llawn unigolion brwdfrydig a chryf eu cymhelliad sydd ag agweddau cadarnhaol a gweledigaeth a rennir i ddatblygu cymunedau cryf, gwydn, cryf eu cymhelliad a grymusol.

Cadwch ati, bawb! Efallai nad oes modd rhagweld y dyfodol, ond byddwn yn gryfach ac yn fwy gwybodus i ddelio â beth bynnag a ddaw yn y dyfodol o ganlyniad i’r cyfnod heriol hwn.

Mae Bartneriaeth Fern wedi derbyn cefnogaeth a chyngor ymgynghoriaeth busnes gan Busnes Cymdeithasol Cymru wedi’i ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a’i ddarparu gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Oes gennych chi stori i #NewyddionDaCymru?

Os ydych chi’n gwybod am unrhyw un sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth yn ei gymuned neu os hoffech hyrwyddo eich gweithredoedd da, cysylltwch â ni er mwyn rhannu’r hanes.

 

 

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.