Mae Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2021 yn darparu therapi croeso i’r sector menter gymdeithasol

Ddoe, cyhoeddwyd enillwyr Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru eleni yn y seremoni rithwir gyntaf erioed. Enillwyd gwobrau mwyaf y sector gan y Grŵp Gweithgareddau Therapiwtig o Gaerdydd a Prom Ally o Landudno.

Gweler y dudalen hon yn: English

Dathlodd y seremoni gyflawniadau mentrau cymdeithasol a chwmnïau cydweithredol yng Nghymru ac roedd yn gyfle i daflu goleuni ar yr effaith economaidd a chymdeithasol gadarnhaol y mae’r busnesau hyn wedi’i chael ar gymunedau ar draws y wlad.

Cynhaliwyd y seremoni wobrwyo gan gyflwynydd BBC Wales Today, Jennifer Jones, ac fe’i mynychwyd yn rhithwir gan 150 o westeion o’r sector busnes cymdeithasol. Rhoddodd Cydweithfa Gerddoriaeth Sir Ddinbych, sy’n sefydliad nid er elw sy’n rhoi gwersi cerddoriaeth o safon i ddisgyblion yn ardal Sir Ddinbych, ac enillydd y categori Technoleg er Daioni eleni, berfformiad gwych o ‘Upton Funk’ er mawr pleser y gwesteion.

Enillydd Gwobr Menter Gymdeithasol y Flwyddyn eleni (a noddwyd gan Cowshed Communication) oedd y Grŵp Gweithgareddau Therapiwtig. Sefydlwyd y cwmni buddiannau cymunedol o Gaerdydd ym mis Chwefror 2019 ac mae’n ceisio gwella lles corfforol, emosiynol, addysgol a chymdeithasol pobl ifanc. Ar hyn o bryd, mae’r fenter gymdeithasol yn gweithio gyda 23 o ysgolion ledled de Cymru ac yn ymgysylltu â rhwng 10 a 15 o bobl ifanc ym mhob ysgol, sef cyfanswm o oddeutu 345 o bobl ifanc sydd ‘mewn perygl’. Ei nod tymor hir yw gosod y safon wrth ddarparu rhaglenni arferion therapiwtig arbenigol wedi’u llywio gan drawma.

Mae categori Un i’w Wylio 2021 (a noddwyd gan Legal & General) yn gwobrwyo mentrau cymdeithasol newydd sydd wedi bod yn masnachu am lai na dwy flynedd ac sy’n dangos addewid mawr ar gyfer y dyfodol. Bu cystadlu brwd yn y categori hwn eleni, a’r buddugwr oedd Prom Ally, sef menter gymdeithasol o Landudno sy’n galluogi bechgyn a merched sy’n dioddef caledi ariannol i gael benthyg gwisg prom ar gyfer eu noson arbennig. Mae’r fenter gymdeithasol wedi helpu cannoedd o ferched ers iddi ddechrau ac wedi ehangu’n ddiweddar i ddarparu ar gyfer bechgyn hefyd, gan gynnig siwtiau yn ogystal â ffrogiau.

Dywedodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething AS:

“Roeddwn yn falch o weld safon ragorol y ceisiadau eleni, sy’n dangos y gwaith cadarnhaol sy’n cael ei wneud yn y sector ledled Cymru, gan gael effaith gymdeithasol gadarnhaol yn ein cymunedau ac mewn cymdeithas, a gwella lles cymdeithasol ac economaidd. Rwy’n teimlo’n obeithiol ynglŷn â dyfodol y sector busnes cymdeithasol a’r hyn y gall ei gyfrannu at ein Cynllun Gweithredu Economaidd, sef Ffyniant i Bawb, gyda’i ddibenion blaengar o leihau anghydraddoldeb a lledaenu cyfoeth a lles ar draws Cymru gyfan.”

Dywedodd Derek Walker, Prif Swyddog Gweithredol Canolfan Cydweithredol Cymru:

“Rydyn ni i gyd yn gwybod pa mor eithriadol o anodd y bu’r 18 mis diwethaf. Ond byddai wedi bod gymaint yn anoddach i lawer ohonom oni bai am waith mentrau cymdeithasol ar draws y wlad. Mae mentrau cymdeithasol wedi camu i’r adwy i ddarparu gwasanaethau mewn amgylchiadau heriol, ac yn aml wedi sefydlu gwasanaethau newydd pan oedd eu hangen. Mae mentrau cymdeithasol wedi bod wrth wraidd cymunedau lleol ac ymateb Cymru i’r pandemig. Llongyfarchiadau i’n holl enillwyr a phawb a gyrhaeddodd y rownd derfynol. Rydych yn newid Cymru a’r byd mewn ffordd gadarnhaol trwy rym menter gymdeithasol.”

Roedd gweddill yr enillwyr Gwobrau’n cynnwys:

  • Effaith Gymunedol (a noddwyd gan Fanc Triodos): Iorwerth Arms, sef tafarn a berchnogir gan y gymuned yng Nghaergybi a arbedwyd rhag cael ei ei chau a’i dymchwel trwy weithredu cymunedol yn 2015. Mae bellach yn hyb cymunedol llwyddiannus ar gyfer ardal Bryngwran.
  • Technoleg er Daioni (a noddwyd gan Perago): Cydweithfa Gerddoriaeth Sir Ddinbych, sef busnes cymdeithasol nid er elw a gynhelir gan athrawon, sy’n darparu gwersi cerddoriaeth o safon i blant yn ardal Sir Ddinbych.
  • Tîm Menter Gymdeithasol y Flwyddyn (a noddwyd gan Acuity Law): Creating Enterprise,sef un o is-gwmnïau Cartrefi Conwy, sy’n darparu amrywiaeth o wasanaethau contractio a datblygu i gleientiaid ar draws y sector cyhoeddus a phreifat.
  • Enillodd Green Willow Funerals a Llangefni FC wobr uchel ei chlod hefyd.

Mae Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru wedi cael eu cynnal bob blwyddyn ers 2010, yn rhan o’r prosiect Busnes Cymdeithasol Cymru, i amlygu ac anrhydeddu’r busnesau cymdeithasol gorau yng Nghymru. Ariennir Busnes Cymdeithasol Cymru gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, ac fe’i cyflwynir gan Ganolfan Cydweithredol Cymru. Mae’r prosiect yn rhoi cymorth busnes i fusnesau cymdeithasol ledled Cymru sydd â chynlluniau i dyfu ac ehangu.

Menter Gymdeithasol y Flwyddyn | Grŵp Gweithgareddau Therapiwtig

Un i’w Wylio | Prom Ally

Effaith Gymunedol | Iowerth Arms

Tîm Menter Gymdeithasol y Flwyddyn | Creu Menter

Technoleg er Daioni | Cydweithfa Gerddoriaeth Sir Ddinbych