#NewyddionDaCymru | Menter gymdeithasol

Mae menter gymdeithasol o Sir Gâr yn helpu ffoaduriaid o Syria i ddod o hyd i waith yn eu cymunedau newydd

Matt Miller o Amal sy’n trafod sut maen nhw wedi dechrau mynd ati’n ddiweddar i gynnig cymorth i ffoaduriaid o Syria ddod o hyd i waith cyflogedig a hefyd ei gwneud yn haws i gwmnïau lleol eu cyflogi, i gyd o dan yn y cyfyngiadau symud.

By Ben Bostock · Mehefin 18, 2020

Gweler y dudalen hon yn: English

O ble ddaeth y syniad am y busnes cymdeithasol?

Mae teuluoedd ffoaduriaid o Syria wedi bod yn ailgartrefu yn Sir Gâr ers 2016. Bellach mae dros 30 teulu yn y sir. Maen nhw wedi bod yn setlo’n dda ar y cyfan, ac wedi cael croeso cynnes gan gymunedau lleol. Maen nhw wedi bod yn mynychu dosbarthiadau Saesneg ac mae llawer wedi gwirfoddoli gydag elusennau a busnesau lleol. Fodd bynnag, mae’r rhan fwyaf wedi cael anawsterau mawr wrth geisio cael gwaith cyflogedig. Mae’r busnes cymdeithasol newydd, Amal, yn ceisio cynnig gwaith cyflogedig yn uniongyrchol, ynghyd â’i gwneud yn haws i gyflogwyr eraill gyflogi Syriaid – neu aelodau cymunedau ffoaduriaid eraill yn y dyfodol.

Allwch chi roi crynodeb o’r hyn sydd wedi’i gyflawni?

Dim ond newydd gael ei sefydlu mae’r sefydliad – yn ystod y cyfyngiadau symud – felly mae hi wedi bod yn dipyn o fedydd tân. Dewiswyd yr enw Amal mewn cyfarfod o’r gymuned Syriaidd yn gynnar ym mis Mawrth, lle etholwyd y pedwar aelod bwrdd cyntaf. Mae dau Gymro wedi gwirfoddoli i wasanaethu ar y bwrdd hefyd. Mae hyfforddiant ar-lein wedi’i drefnu ar gyfer pob aelod bwrdd, a bwriedir ei gynnal cyn cyfarfodydd bwrdd ar-lein lle bydd y penderfyniadau pwysig cyntaf yn cael eu gwneud.

Oedd yn rhaid i chi oresgyn unrhyw rwystrau/ heriau mawr?

Mae hwn yn syniad newydd iawn i’r gymuned Syriaidd, gan nad oes traddodiad tebyg yn eu mamwlad. Fodd bynnag, maen nhw wedi sylweddoli bod ymdrechu i sicrhau bod y sefydliad yn llwyddo yn gwneud synnwyr.

"Mae’r busnes cymdeithasol newydd, Amal, yn ceisio cynnig gwaith cyflogedig yn uniongyrchol, ynghyd â’i gwneud yn haws i gyflogwyr eraill gyflogi Syriaid - neu aelodau cymunedau ffoaduriaid eraill yn y dyfodol."

Matt Miller, Amal

Beth nesaf?

Bydd angen i’r bwrdd benderfynu pa syniadau sy’n gallu bwrw ymlaen o dan y cyfyngiadau symud, a pha rai fydd angen disgwyl ychydig mwy. Yn y cyfamser, gall y bwrdd ac aelodau eraill ddatblygu eu syniadau busnes a dysgu’r sgiliau Saesneg a fydd eu hangen arnyn nhw i’w rhoi ar waith, gyda chymorth eu tiwtoriaid Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill hyfryd.

Hoffech chi sôn am unrhyw aelodau staff/ y gymuned yn arbennig?

Mae Steve Kelshaw wedi bod yn gawr o ran ailgartrefu Syriaid o’r cychwyn cyntaf. Mae bellach yn arwain y dasg o gael y busnes newydd ar ei draed. Sefydlodd ddigwyddiad caffi dros dro a oedd fod i gael ei gynnal ym mis Ebrill, ac roedd pob tocyn wedi’i werthu. Yn anffodus, bu’n rhaid canslo, fel cymaint o ddigwyddiadau eraill.

Sut mae Busnes Cymdeithasol Cymru – Dechrau Newydd wedi bod yn eich cefnogi?

Diolch o galon i Esther Price a Branwen Ellis, a roddodd gyngor cychwynnol i’r grŵp o Syriaid y llynedd. Mae Tom Addiscott wedi bod yn wych wrth sefydlu’r sefydliad yn ffurfiol fel cwmni cyfyngedig drwy warant. Mae wedi bod yn hollbwysig cael rhywun i’n tywys drwy’r broses, gan y gallai dewis y ffurf gyfreithiol anghywir fod wedi achosi llawer o broblemau yn y dyfodol.

Pe bai gennych chi un neges i’r sector busnes cymdeithasol nawr, beth fyddai honno?

Cefnogwch eich gilydd.

Mae Amal wedi cael cymorth a chyngor ymgynghoriaeth busnes gan Busnes Cymdeithasol Cymru Dechrau Newydd, sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a’i gyflwyno gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Oes gennych chi stori i #NewyddionDaCymru?

Os ydych chi’n gwybod am unrhyw un sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth yn ei gymuned neu os hoffech hyrwyddo eich gweithredoedd da, cysylltwch â ni er mwyn rhannu’r hanes.