Mae’r busnesau cymdeithasol sy’n cystadlu am yr anrhydeddau uchaf yng Ngwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru eleni wedi’u cyhoeddi!

“Bydd Gwobrau 2021 yn eiliad i ddathlu'r cyfraniadau anhygoel a wneir gan fusnesau cymdeithasol yng Nghymru hefyd, gan gydnabod y sefydliadau hynny sydd wedi newid, tyfu a ffynnu yn yr amodau hynod heriol hyn." Dywedodd Derek Walker, Prif Weithredwr Canolfan Cydweithredol Cymru.

Gweler y dudalen hon yn: English

Mae’r busnesau cymdeithasol sy’n cystadlu am yr anrhydeddau uchaf yng Ngwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru eleni wedi’u cyhoeddi.

Mae’r Gwobrau, sydd wedi’u cynnal ers 2010, yn ddathliad proffil uchel o fudiad mentrau cymdeithasol Cymru ac yn dangos cryfder gweithgarwch busnes cymdeithasol ar hyd a lled Cymru. Daw ymgeiswyr o amrywiaeth o ddiwydiannau, ond mae pob un yn dangos agwedd ddynamig, entrepreneuraidd ac uchelgeisiol sy’n helpu’r sector busnes cymdeithasol i dyfu er gwaethaf y pandemig.

Eleni mae dau brif gategori – Menter Gymdeithasol y Flwyddyn Cymru, sy’n chwilio am weledigaeth a chyfeiriad strategol rhagorol yn ogystal ag effaith gymdeithasol, amgylcheddol a chymunedol amlwg a’r Fenter i’w Gwylio – Cymru, sy’n chwilio am fentrau cymdeithasol newydd ac arloesol sy’n masnachu ers llai na dwy flynedd gydag effaith gychwynnol drawiadol a gweledigaeth gref ar gyfer y dyfodol. Cafodd busnesau cymdeithasol gyfle i gynnig eu hunain yn y categorïau canlynol hefyd: Technoleg er Budd; Effaith ar y Gymuned; a Thîm Menter Gymdeithasol y Flwyddyn.

Mae Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru yn cael eu cynnal yn rhithwir am y tro cyntaf ddydd Mawrth 5 Hydref. Mae’r Gwobrau’n rhan o brosiect Busnes Cymdeithasol Cymru sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. Prif noddwr Gwobrau eleni yw Cowshed Communication, gyda nawdd ychwanegol gan Legal & General, Acuity Law, Perago a Banc Triodos.

Dywedodd Derek Walker, Prif Weithredwr Canolfan Cydweithredol Cymru ac arweinydd cyflenwi Grŵp Rhanddeiliaid Mentrau Cymdeithasol Cymru:

“Amharwyd yn sylweddol ar amodau masnachu llawer o fusnesau dros y 18 mis diwethaf, felly ar gyfer y Gwobrau eleni rydym yn awyddus i ddathlu gwydnwch ac ysbryd entrepreneuraidd y sector busnes cymdeithasol.

“Bydd Gwobrau 2021 yn eiliad i ddathlu’r cyfraniadau anhygoel a wneir gan fusnesau cymdeithasol yng Nghymru hefyd, gan gydnabod y sefydliadau hynny sydd wedi newid, tyfu a ffynnu yn yr amodau hynod heriol hyn.

“Dymunwn bob lwc i’r holl fusnesau ar restr fer y Gwobrau. Ein gobaith, beth bynnag fo’r canlyniad, yw y bydd eu llwyddiant yn ysbrydoli cenhedlaeth o entrepreneuriaid cymdeithasol yn y dyfodol.”

Dywedodd Vicki Spencer Francis, Rheolwr Gyfarwyddwr Cowshed Communication, Prif Noddwr Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru eleni:

“Ymrwymiad Cowshed yw creu ymgyrchoedd eithriadol i gleientiaid rydym yn eu caru ac achosion rydym yn credu ynddynt. Ac fel rhan o’r ymrwymiad hwn rydym wedi noddi’r gwobrau dros y tair blynedd diwethaf. Eleni, roeddem am fynd gam ymhellach i ddangos ein cefnogaeth i fentrau cymdeithasol drwy ddod yn brif noddwr.

“Er y bydd 2020 yn cael ei chofio fel blwyddyn Covid-19, ni fyddwn byth yn anghofio’r eiliadau o garedigrwydd a’i gwnaeth yn flwyddyn o undod, ysbryd cymunedol a chydweithrediad. Manteisiodd mentrau cymdeithasol ar eu cryfderau, gan ddefnyddio eu gwybodaeth unigryw am gymunedau lleol i gefnogi’r rhai yr oedd angen cymorth ychwanegol arnynt ac i gyflenwi adnoddau hanfodol a chodi arian i’n GIG. Dyma’r math o gyflawniadau rydym yn edrych ymlaen at glywed amdanynt a’u dathlu yn y Gwobrau ym mis Hydref.”

Mae rhestr lawn o’r categorïau a’r rhai a gyrhaeddodd y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2021 i’w gweld isod:

1. Menter Gymdeithasol y Flwyddyn (a noddir gan Cowshed PR): sy’n agored i fentrau cymdeithasol sydd wedi bod yn masnachu ers mwy na dwy flynedd, mewn unrhyw sector busnes.

2.Y Fenter i’w Gwylio (a noddir gan Legal & General): sy’n agored i fentrau cymdeithasol sydd wedi bod yn masnachu ersllai na dwy flynedd, mewn unrhyw sector busnes.

3. Technoleg er Budd: Menter Gymdeithasol Technoleg (a noddir gan Perago): sy’n agored i fentrau cymdeithasol sydd wedi bod yn gweithredu ers mwy na dwy flynedd ac sy’n defnyddio technoleg i gael effaith gymdeithasol.

4. Effaith ar y Gymuned (a noddir gan Fanc Triodos): sy’n agored i fentrau cymdeithasol sydd wedi bod yn gweithredu ers mwy na dwy flynedd ac yn masnachu er budd y gymuned leol.

5.Tîm Menter Gymdeithasol y Flwyddyn (a noddir gan Acuity Law): Mae’r categori hwn yn cydnabod y timau hynny sydd, yn ystod blwyddyn hynod heriol, wedi dangos y cryfder, yr angerdd a’r gwydnwch sydd mor nodweddiadol o’r sector mentrau cymdeithasol.

SYLWER: Yn ogystal â chael eu cynnal yng Nghymru, mae’r Gwobrau cyfatebol yn cael eu cynnal yng ngwledydd eraill y DU hefyd. Mae partneriaid yr Alban, Gogledd Iwerddon a Lloegr yn defnyddio’r un categorïau, amserlenni, ffurflenni cais a meini prawf. Cyhoeddir enillwyr o bob gwlad ddechrau’r hydref a byddant yn mynd ymlaen i gystadlu mewn rownd derfynol yn y DU a gynhelir ym mis Rhagfyr.

Noddwyr Busnes Cymdeithasol Cymru 2021: