Blog | Tai

Mae’r teimlad yn un cyffredin – cydfuddiannaeth a gwneud penderfyniadau ar y cyd

Yn ei flog diweddaraf, mae Rheolwr Prosiect Tai Cydweithredol, Dave Palmer, yn ei rôl fel aelod bwrdd cyfetholedig i Trivallis, yn archwlio'r hyn sydd ei angen ar fwrdd Cwmni Cydfuddiannol Cymunedol i wneud penderfyniadau ar y cyd sydd wirioneddol yn adlewyrchu barn yr aelodau ac sydd o fudd i'r preswylwyr drwy gefnogi eu ffyniant.

By Catherine Evans · December 10, 2018

See this page in: English

Pan feddyliwn am bum ffordd o weithio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Tymor hir, Atal, Integreiddio, Cydweithio a Chysylltiad) gwelwn fod y tri olaf yn gallu cael eu crynhoi yn dwt mewn un gair – cydweithredu. Mae’n ffordd syml o’i ystyried ond mae’n ein helpu i ddiffinio’n haws y gofod lle y gall cymunedau ac aelodau Bwrdd weithio gyda’i gilydd. Dyma lle y mae gweithredu o’r ‘brig i’r bôn’ yn cysylltu’n llwyddiannus â gweithredu ‘o’r bôn i’r brig’ – yn y canol drwy gydweithredu.

Y man canol hwn yw’r gofod mwyaf gwerthfawr i sefydliad fel Trivallis, ac wrth gwrs i sefydliadau eraill sy’n gobeithio dod yn fodel Cwmni Cydfuddiannol Cymunedol. Mae gwneud penderfyniadau ar y cyd yn allweddol i lwyddiant, ac mae’n cynnwys democratiaeth a chonsensws yn hafal â’i gilydd. Gellir mesur ffyniant y gymuned a’r unigolyn, nid yn unig mewn termau economaidd ac ariannol llym, ond yn nhermau Cydlyniad a Gwydnwch, pa mor gysylltiedig ydynt â rhwydweithiau yr ymddiriedir ynddynt a pha mor addas yw’r penderfyniadau hyn i’r dyfodol o ran cynaliadwyedd.

Mae’n rhaid i aelodau unigol Bwrdd, preswylwyr a hyd yn oed cymunedau cyfan wneud penderfyniadau cydfuddiannus, drwy feddwl gyda’i gilydd am bob un a pha gamau gweithredu y dylai’r sefydliad eu cymryd a fyddai’n dod â budd i’r gymuned ehangach. Nid yw’r broses hon yn ymwneud â mwyafrif syml yn unig, ond yn hytrach yn ymwneud â chael consensws drwy drafodaeth resymegol a gwrando ar farn ei gilydd. Dyma bŵer Cwmni Cydfuddiannol am ei fod wedi’i ddiogelu yn ei rheolau, a dylid sefydlu systemau i sicrhau y gall pob aelod gyfrannu’n gyfartal ac yn deg i’r ffyniant y maent yn ei rannu.

I lawer mae hyn yn ymwneud â sicrhau’r diwylliant addas – creu dull o weithio lle y gosodir barn y cwsmer ar flaen meddyliau pobl. Mae hyn nid yn unig yn berthnasol ar lefel Bwrdd ond mae hefyd angen iddo fod yn elfen weithredol drwy’r cwmni’n gyfan gwbl. Fel aelodau Bwrdd, mae’n hollol hanfodol ein bod yn derbyn sicrwydd bod ein cydweithwyr sy’n rhedeg y sefydliad o ddydd i ddydd yn gosod y cwsmer ar flaen eu meddyliau.

Er mwyn i bethau weithio ar lefel Bwrdd mae’n rhaid iddynt weithio ar lawr gwlad ac rwy’n falch i ddweud bod fy mhrofiad o hyn yn Trivallis wedi bod yn gadarnhaol. Ydyn, rydym ar daith, rydym eisoes yn gwneud cryn dipyn ond gallwn gyflawni rhagor yn sicr. Mae cynlluniau ar y gweill i brif-ffrydio ymwneud y cwsmer o fewn y sefydliad er mwyn iddo fod yn rhan o rôl pawb. Yn fwyaf diweddar mae ein prosiect Adolygiad Rhent Teg wedi derbyn y niferoedd mwyaf erioed o ran ymgysylltu cwsmeriaid ar-lein oc oddi ar y we ac mae tîm ymgysylltu cwsmeriaid newydd yn cael ei sefydlu i wthio hyn yn ei flaen.

Mae hyn oll yn gwneud ein bywydau yn haws pan fo angen gwneud y penderfyniadau mawr hynny, gan wybod bod ystyriaeth wedi cael ei rhoi i’r cwsmer o ddechrau’r prosiect a’n bod yn gwneud yr hyn y gallwn i sicrhau eu bod yn ffynnu.

Fel Bwrdd, chi yw cydwybod y sefydliad, gan sicrhau bod y cwestiynau cywir wedi cael eu gofyn. Y prawf i unrhyw aelod o’r Bwrdd felly yw p’un a oes modd i chi edrych yn y drych bob dydd a gofyn i chi eich hun a ydych wedi adlewyrchu ar yr hyn a ddywedwyd gan y grŵp gyda’i gilydd, ac yn nhermau llywodraethiant, eich bod wedi gwneud ‘Y Stwff Cywir’, gyda thenantiaid yn rhan o bob cam o’r broses!?

Yr ateb bob tro, wrth gwrs, fydd YDYM.

David Palmer, co-operative housing manager at the Wales Co-operative Centre

David Palmer

Rheolwr Prosiect Tai Cydweithredol