Mae Manumit Coffee yn helpu goroeswyr caethwasiaeth fodern i ailadeiladu eu bywydau

Mae'r arbenigwyr rhostio coffi, Manumit, o Gaerdydd, yn cynnig hyfforddiant a chyflogaeth i bobl sydd wedi dioddef camfanteisio erchyll yn nwylo masnachwyr caethweision modern, ysgrifenna Ymgynghorydd Busnes Cymdeithasol Cymru, Geoff Jones. Daeth Manumit i Fusnes Cymdeithasol Cymru gyda'r gobaith o dyfu'r busnes cymdeithasol fel y gallai gefnogi mwy fyth o bobl.

See this page in: English

Pam y mae hyn yn bwysig?

Ganwyd Nadia yn Affrica, cafodd ei magu yn y Deyrnas Unedig, ond dychwelodd adref i Affrica pan oedd yn ei harddegau. Pan oedd hi yno, cafodd ei masnachu i’r diwydiant rhyw. Gofynnodd am help gan eglwys leol a drefnodd iddi ddychwelyd i’r Deyrnas Unedig, lle mae bellach yn ceisio ailadeiladu ei bywyd.

Roedd Eva yn cael ei churo’n rheolaidd gan ei dalwyr a byddent yn ymosod yn rhywiol arni hefyd, a gwnaed iddi gymryd nifer o gyffuriau a symbylwyr gwahanol i’w chadw’n effro wrth iddi gael ei gorfodi i weithio fel putain. Yn y pen draw, llwyddodd i ddianc rhag ei masnachwr, a chyda chymorth nifer o bartneriaid ac asiantaethau cymorth, mae bellach wrthi’n ailadeiladu ei bywyd.

Mae Nadia ac Eva yn gweithio fel rhostwyr coffi yn Manumit.

Mae Manumit yn cynnig urddas a gobaith i oroeswyr caethwasiaeth fodern trwy hyfforddiant a chyflogaeth. Mae ei goffi yn cael ei rostio gan ddynion a menywod sydd wedi dioddef mewn modd anghredadwy yn nwylo masnachwyr caethweision modern, ond sydd bellach yn ailadeiladu eu bywydau.

Yn ei ganolfan rostio yng Nghaerdydd, mae’n cynhyrchu coffi rhagorol sy’n brwydro yn erbyn caethwasiaeth fodern ar dair lefel:

  • Cyrchu ffa coffi arbenigol gan gyflenwyr moesegol sy’n rhydd rhag caethwasiaeth
  • Hyfforddi a chyflogi goroeswyr caethwasiaeth fodern fel rhostwyr coffi
  • Buddsoddi’r holl elw mewn prosiectau gwrth-gaethwasiaeth lleol a rhyngwladol

Y cymorth a gawsant gennym

Cysylltodd Manumit â’r tîm ym Musnes Cymdeithasol Cymru i gael cymorth â marchnata. Roedd y Cyfarwyddwyr am dyfu’r busnes, ac i wneud hyn roedd angen dod o hyd i ffordd glir o adrodd stori’r busnes a gwahaniaethu ei hun oddi wrth ei gystadleuwyr.

Daeth Busnes Cymdeithasol Cymru ag arbenigwr marchnata i mewn a aeth ati i gynnal ymarfer segmentu marchnata a dadansoddiad o’r cystadleuwyr. Datblygodd gynllun marchnata i helpu Manumit i gynyddu ei werthiant o gyflenwadau coffi i swyddfeydd a lleoedd cydweithio.

Hefyd, helpodd Busnes Cymdeithasol Cymru y mudiad i ddatblygu set lawn o bolisïau adnoddau dynol, gan gynnwys polisïau mewn perthynas â chyfle cyfartal a phrif ffrydio rhwng y rhywiau.

Effaith ein cymorth

Mae Manumit bellach yn barod i farchnata ei gynhyrchion mewn ffordd fwy pendant, Wrth i’r busnes ehangu, bydd mwy o bobl sydd wedi dioddef caethwasiaeth yn gallu elwa ar brofiad gwaith, magu hyder a datblygu’r sgiliau y mae eu hangen arnynt i symud ymlaen â’u bywydau.

Ariennir Busnes Cymdeithasol Cymru gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru ac mae’n cael ei ddarparu gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Geoff Jones yw cynghorydd busnes Busnes Cymdeithasol Cymru ar gyfer Caerdydd

Mwy am fusnes cymdeithasol