Blog

Cwrdd â’r tîm: Adam Cox, Ymgynghorydd Arwain

Mae Adam yn rhoi cipolwg mewnsyllol dwfn i ni o’i fywyd yn gweithio ym maes gwerth cymdeithasol – gan gynnwys sut mae ei gysylltiadau teuluol ag ethos mentrau cymdeithasol, “gwneud yn well” a meddylfryd addasol yn porthi ei rôl o sicrhau newid cadarnhaol yn erbyn cefndir o anghenion sy’n newid.

By Ben Bostock · 2 Medi 2021

Gweler y dudalen hon yn: English

Mae gan Adam dros ddegawd o brofiad mewn adfywio cymunedol a helpu i wella allbynnau o ran gwerth cymdeithasol yn y sector preifat, ac mae wedi bod yn rym er gwell gwirioneddol yn ystod ei gyfnod o 18 mis yn y Ganolfan.

Wrth gynorthwyo nifer o gleientiaid – o gymdeithasau tai a banciau cenedlaethol i sefydliadau trafnidiaeth ac awdurdodau lleol – i ymdrin â heriau Covid-19, maent wedi gallu datblygu i fod yn gryfach trwy ymgorffori gwerth cymdeithasol, cynhwysiant a chydweithredu wrth wraidd eu gwaith.

"Ni fydd gwerth cymdeithasol yn golygu’r un peth i bob sefydliad, a dyna’i fantais. Mae’n bersonol.“

Adam Cox

Gan ddechrau yn y Ganolfan â chylch gwaith penodol o ddatblygu cyfleoedd i greu gwerth cymdeithasol i gleientiaid a chynnwys busnesau cymdeithasol mewn cadwyni cyflenwi yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat, mae gwerth cymdeithasol yn alwedigaeth gydol oes i Adam yn hytrach na dim ond swydd:

“Mae fy ngwaith a fy mywyd wedi datblygu o amgylch ethos o helpu eraill. Mae fy nhad wedi rhedeg menter gymdeithasol ers tua 20 mlynedd, felly roedd o ddiddordeb i mi erioed. Ei brif fusnes yw gweithio ag oedolion ag anableddau dysgu i’w helpu i gael rhagor o annibyniaeth. Rwy’n caru fy swydd a’r ffordd y mae’n fy ngalluogi i helpu cwmnïau a chydweithwyr i dyfu yn eu dealltwriaeth o beth yw gwerth cymdeithasol.”

Addasu yn ystod cyfnod Covid-19

Ymunodd Adam â ni yn union wrth i Covid-19 newid ein cymdeithas a’r ffordd rydym yn gweithio, a’r anghenion o fewn ein sector. Cafodd hyn effaith sylweddol ar ei fisoedd cyntaf, ond daeth ei wydnwch i’r blaen.

Wrth i ni newid dros nos i weithio ar-lein, chwaraeodd Adam ran ganolog mewn hwyluso’r ‘Cynllun Benthyca Cyfrifiaduron Llechen’ ar secondiad â Chymunedau Digidol Cymru, gan helpu i ddarparu dyfeisiau digidol i bobl yng Nghymru a oedd fwyaf mewn perygl o ddioddef allgáu digidol yn ystod y pandemig.

“Eisoes, ceir rhywfaint o ddatblygiad gwych o ran agwedd a diwylliant, sy’n helpu i ail-lunio’r ffordd y mae pawb yn meddwl am werth cymdeithasol, ond mae gwaith i’w wneud o hyd."

Adam Cox

Bod yn fentrus

Ym mis Mai 2021, cymerodd Sarah Evans, ein Cyfarwyddwr Masnachol, y llyw â’r Tîm Masnachol. Bydd penodiad Sarah, fel y mae Adam yn pwysleisio, yn helpu’r Ganolfan i herio’r status quo yn ogystal â gwthio ymlaen i hwyluso effaith gymdeithasol, cynaliadwyedd, cynhwysiant ac integreiddio economi gylchol i gleientiaid, ac ar yr un pryd, helpu i lunio’r agenda ar gyfer Cymru gyfan:

“Â Sarah, cawn ein harwain gan Gyfarwyddwr Masnachol newydd rhagorol. Nid oes arni ofn herio’r naratif, ac mae hyn yn fy nghyffroi oherwydd mae’n rhoi cyfle i mi wneud yr un peth â’m cleientiaid.”

“Eisoes, ceir rhywfaint o ddatblygiad gwych o ran agwedd a diwylliant, sy’n helpu i ail-lunio’r ffordd y mae pawb yn meddwl am werth cymdeithasol, ond mae gwaith i’w wneud o hyd. Mae gennym statud ragorol yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol; fodd bynnag, mae’n rhaid i ni weithio â’n gilydd i ddehongli hyn ar gyfer diwygio cymdeithasol ar lawr gwlad wrth fabwysiadu gwerth cymdeithasol o fewn cyflawni yn gyffredinol.”

Wrth ddod o rôl yn y diwydiant adeiladu, daeth Adam â chyfoeth o wybodaeth gydag ef o ran creu gwerth cymdeithasol – gan wasanaethu fel man cychwyn ar gyfer datblygu o fewn Tîm Masnachol pwrpasol sydd wedi’i seilio ar werthoedd yma yn y Ganolfan:

“Ni allaf ddweud mewn gwirionedd pa mor wych yw’r lle hwn i weithio! Mae’n ymddangos bod gan bawb yr un ethos ac mae hynny’n galluogi mynegiant creadigol a’n proffesiynoldeb i alinio’n ddi-dor. Mae hyn yn creu rysáit wych i’m galluogi i roi cynnig ar bethau newydd. Mae rhai o fy meysydd o wendid wedi gallu dod yn gryfderau oherwydd mae rhywun bob amser ar gael i fentora neu i helpu fel arall gydag unrhyw beth sydd ei angen arnoch chi.”

Ar ôl addasu i gynorthwyo â phrosiectau ledled y Ganolfan, mae Adam wedi gallu datblygu trosolwg unigryw o’r ffordd y mae pawb ohonom yn y pen draw yn ymdrechu i wella bywydau a bywoliaethau yng Nghymru, trwy rannu gwerth cymdeithasol.

Felly, beth yw gwerth cymdeithasol?

Ceir gwerth cymdeithasol mewn nifer o ffurfiau, ac ni ddylid mynd ati i’w ddatblygu ar sail un maint i bawb. Nid yw ychwaith yn fater o osod rhywbeth yn ei le ac yna anghofio amdano. Mae gwerth cymdeithasol, fel y mae Adam yn ei ddiffinio, yn llawer iawn mwy o fater o newid ar raddfa eang o flwyddyn i flwyddyn â chefnogaeth gyffredinol:

“I mi, mae’n syml. Dylai gwerth cymdeithasol fod yn bersonol iawn i sefydliad. Mae gwerth cymdeithasol yn fudd i’r gymuned sy’n deillio o newid sylweddol i ‘fusnes fel arfer’. Weithiau, mae’n digwydd ym maes caffael, y tu allan i gontractau neu gomisiynau, ac mae angen ei gyfeirio o’r brig i lawr, ym mha bynnag ffordd y mae’n datblygu.”

“Rwy’n ffodus fy mod yn gweithio â rhai sefydliadau mentrus a blaengar sydd eisiau i werth cymdeithasol fod yn rhan o wead eu sefydliad, sy’n beth cyffrous iawn.”

"Dylai gwerth cymdeithasol fod yn bersonol iawn i sefydliad. Mae gwerth cymdeithasol yn fudd i’r gymuned sy’n deillio o newid sylweddol i ‘fusnes fel arfer’. Weithiau, mae’n digwydd ym maes caffael, y tu allan i gontractau neu gomisiynau, ac mae angen ei gyfeirio o’r brig i lawr, ym mha bynnag ffordd y mae’n datblygu.”

Adam Cox

Mae gwaith i’w wneud o hyd, meddai Adam, i gyfleu’r neges ynghylch sut y gellir cael gwerth cymdeithasol o weithrediad unrhyw fusnes, ar yr amod bod pawb sy’n gysylltiedig yn rhannu’r un weledigaeth:

“O fewn rhai busnesau ac adrannau penodol, ceir cred nad yw egwyddorion gwerth cymdeithasol yn briodol iddynt, neu nad ydyn nhw’n berthnasol. Ni fydd gwerth cymdeithasol yn golygu’r un peth i bob sefydliad, a dyna’i fantais. Mae’n bersonol. “

Diben ac elw

Gyda phwyslais ar elw a cholled ym myd busnesau masnachol, mae’n amlwg nad yw mesur enillion ar fuddsoddiad ar sail un llinell waelod ariannol yn addas at y diben bob amser, ychwaith. Yn enwedig wrth ystyried y buddion ehangach a gynigir trwy gynyddu effaith gymdeithasol, meddai Adam:

“Pan mai unig bwrpas sefydliad yw gwneud mwy o elw na’r llynedd, nid yw hyn bob amser yn annog meddwl yn greadigol ynghylch cydlyniant cymdeithasol, ac anaml y byddwn yn gweld canlyniadau arloesol o ran gwerth cymdeithasol, o ganlyniad.”

“Yr hyn yr hoffwn ei weld yw symud i ffwrdd oddi wrth enillion ariannol fel y mesur amlycaf mewn contractau, a chyfrifoldeb ar y cyd i feithrin diwylliant o ‘wneud yn well’, y mae pob sefydliad yng Nghymru yn ymdrechu tuag ato.”

Gan ymhelaethu ymhellach ar ei obeithion ar gyfer y dyfodol a’i gynlluniau ar gyfer gwasanaethau ymgynghori masnachol yn y Ganolfan, dywed Adam:

“Yn wir, mae cymaint o newid cyffrous yn digwydd ym maes gwerth cymdeithasol. Yn y pen draw, byddwn eisiau i bob cwmni yng Nghymru ddeall beth mae gwerth cymdeithasol yn ei olygu iddyn nhw a’r cymunedau maen nhw’n gweithio ynddynt neu’n effeithio arnynt. Rydym yn mynd i ganolbwyntio ar helpu sefydliadau sydd eisiau buddsoddi mewn newid gwirioneddol. Gallwn helpu i ddatblygu buddion o ran twf neu gostau, ac ar yr un pryd, gwneud rhywfaint o wahaniaeth gwirioneddol â diwygiadau a ddaw â gwerth cymdeithasol.”

“Rydym eisiau helpu sefydliadau i ddeall, cynllunio, gwireddu a mesur eu gwerth cymdeithasol yn y ffordd orau bosibl iddyn nhw. Gellir datblygu gwerth cymdeithasol o fewn unrhyw sefydliad, ac mae bob amser yn werth siarad â ni am sut y gallwn eich helpu â’ch nodau ac amcanion o ran gwerth cymdeithasol.”

Mae Adam yn arbenigo mewn datblygu gwerth cymdeithasol, budd cymunedol a chynnwys mentrau cymdeithasol yng nghadwyni cyflenwi’r sector cyhoeddus a’r sector preifat. Os oes gennych ddiddordeb yn ein gwaith, gan gynnwys archwilio’r potensial am werth cymdeithasol yn eich sefydliad, anfonwch neges e-bost at Adam: adam.cox@wales.coop