#NewyddionDaCymru | #GoodNewsCymru | Menter gymdeithasol

Menter gymdeithasol meithrin sgiliau yn dal ati mewn argyfwng i ddarparu gwelliannau bywyd positif

Mae’r Fenter Effaith Cymunedol yn helpu i wella iechyd a llesiant, dysgu sgiliau newydd, cyflawni cymwysterau a symud tuag at gyflogaeth drwy adnewyddu eiddo gwag ledled Cymru.

By Ben Bostock · 7 Awst 2020

Gweler y dudalen hon yn: English

Ble tarddodd Cii?

Mae’r fenter gymdeithasol Community Impact Initiative C.I.C. (y Cii) yn fusnes cymdeithasol sy’n cynorthwyo pobl o ystod eang o gefndiroedd amrywiol i wella eu hiechyd a’u lles, dysgu sgiliau newydd, cyflawni cymwysterau a symud yn agosach at gyflogaeth drwy adnewyddu eiddo gwag ar hyd a lled Cymru.

Crynodeb o gyflawniad?

Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rydym wedi dechrau ailddefnyddio nifer o fannau gwag, gan gynorthwyo unigolion ymylol i wneud gwelliannau cadarnhaol i’w bywydau hefyd drwy’r gweithgareddau hyn.

Mae ein hymagwedd at leihau niferoedd eiddo gwag law yn llaw â lles unigol a datblygu sgiliau, wedi arwain at gael cydnabyddiaeth genedlaethol, ar ôl ennill Gwobr ‘One to Watch’ Busnes Cymdeithasol Cymru yn 2019 a Gwobr Prosiect Ysbrydoli yn 2020, a chyrraedd rownd derfynol gwobrau Social Enterprise UK 2019 a chael ein henwi ar restr Newydd-ddyfodiaid / Newcomers SE25 Natwest 2020 (y 25 o fentrau cymdeithasol newydd gorau yn y DU).

Sut ydych chi wedi goresgyn materion ariannu a rhwystrau eraill yn ystod y cyfnod clo?

Ar ddechrau cyfnod clo COVID-19, caswom ein hysbysu gan un o’n prif gyllidwyr y byddent yn atal eu cyllid i brosiectau ar unwaith, tra’u bod yn adolygu’u hamcanion strategol ac ariannol eu hunain. Dros nos, collom dalp mawr o’n hincwm cynlluniedig ar gyfer yr ychydig flynyddoedd nesaf, ac achosodd hynny sawl noswaith ddigwsg a dweud y lleiaf!

Ar ben hyn, mae model busnes Cii yn golygu dychwelyd eiddo gwag i’r farchnad dai, gyda’r incwm a sicrheir yn cael ei fuddsoddi i brynu’r eiddo nesaf. Yn sgil y pandemig, ataliwyd marchnad dai y DU dros dro, gan arwain at ohirio incwm yn sylweddol i’r sefydliad.

Felly, cafodd pandemig COVID-19 a’r cyfnod clo dilynol effaith aruthrol ar ein sicrwydd ariannol a’n cynaliadwyedd.

Yn ffodus, mae gennym berthnasoedd rhagorol gydag ystod eang o gyllidwyr eraill sy’n credu yn ein gwaith, ac roeddent wedi gallu cefnogi cynaliadwyedd tymor byr y sefydliad wrth i ni gynllunio ar gyfer y byd newydd ar ôl COVID-19.

Beth sydd nesaf?

Yn ystod y cyfnod clo, bu’n rhaid i ni atal ein prosiectau datblygu sgiliau yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth. Diolch byth, bydd y rhain yn ailddechrau yn ystod mis Medi pan fyddwn ni’n gallu cynorthwyo pobl unwaith eto i wella eu hiechyd a’u lles, datblygu sgiliau newydd a gwneud gwelliannau cadarnhaol i’w bywydau.

Pwysigrwydd cydweithio

Credwn yn gryf yng ngwerth a phwysigrwydd cydweithio, gweithio mewn partneriaeth gyda busnesau cymdeithasol a’n cymunedau ehangach i gyflawni ystod o fuddion personol ac economaidd-gymdeithasol. Ni ellid peidio â rhoi’r pwys priodol ar gydweithio yn ystod y cyfnod heriol hwn, ac mae’r cymorth a dderbyniwyd gan y cymunedau ehangach yn golygu y gallwn barhau i wneud yr hyn rydym yn ei wneud!

A oes unrhyw aelodau staff yr hoffech sôn amdanynt?

Hoffwn ddiolch o galon i’n staff am eu dealltwriaeth, gwaith caled a’u diwydrwydd yn ystod y cyfnod anodd hwn i sicrhau bod Cii yn parhau i gefnogi ein cymunedau.

Pe bai gennych un neges…

Dyfalbarhewch, glynwch at eich gwerthoedd a pheidiwch â rhoi’r gorau iddi.

Mae Fenter Effaith Cymunedol wedi cael cymorth a chyngor ymgynghoriaeth busnes gan Busnes Cymdeithasol Cymru, sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a’i gyflwyno gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Oes gennych chi stori i #NewyddionDaCymru?

Os ydych chi’n gwybod am unrhyw un sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth yn ei gymuned neu os hoffech hyrwyddo eich gweithredoedd da, cysylltwch â ni er mwyn rhannu’r hanes.