#NewyddionDaCymru | Menter gymdeithasol

Menter gymdeithasol sy’n canolbwyntio ar yr amgylchedd yn hwyluso cyfleoedd i wrthbwyso carbon gyda phorfeydd gwyrdd a ariennir drwy gyllido torfol

Drwy ddefnyddio tir a danddefnyddir, nod Cwmni Buddiannau Cymunedol WoodsWork yw galluogi busnesau lleol a'r gymuned i fuddsoddi mewn lleihau eu heffaith amgylcheddol a galluogi bywyd gwyllt i ffynnu ar yr un pryd.

By Ben Bostock · Gorffennaf 10, 2020

Gweler y dudalen hon yn: English

Daeth WoodsWork yn Gwmni Buddiannau Cymunedol ym mis Ebrill 2020, a’i brif nod yw caffael tir a danddefnyddir sydd mewn perygl o gael ei ddatblygu ger Wrecsam a  phlannu coed a pherthi arno y gall y gymuned fuddsoddi ynddynt fel eu rhai ei hun.

Yn ôl Alison Fuller, cydsylfaenydd y fenter gymdeithasol arloesol, roedd nifer o resymau dros adennill tir a danddefnyddir a chaniatáu i natur ymsefydlu:

“Y gaeaf diwethaf, cefais y syniad o ddarparu platfform i helpu pobl leol i brynu darnau o dir i’w hamddiffyn ar gyfer y dyfodol, a galluogi busnesau lleol i wrthbwyso eu hallyriadau carbon yn lleol ar yr un pryd”.

Bydd y tir a gaffaelir yn rhoi cyfle i fywyd gwyllt ffynnu a chaiff ei gynnig i’r gymuned ar gyfer gweithgareddau hamdden a gweithdai coedwig, ymhlith gweithgareddau eraill. Mae’r effeithiau cymdeithasol yn cynnwys manteision o safbwynt iechyd meddwl drwy allu crwydro’r tir agored, coed a bywyd gwyllt y gall ysgolion a grwpiau cymunedol eu mwynhau, a’r fantais ychwanegol o wella ansawdd aer.

"Yn hytrach nag ‘Adeiladu, Adeiladu, Adeiladu’, beth am Dyfu'n Wyrdd, Tyfu'n Gryf a Thyfu gyda'n Gilydd...yn gynaliadwy.”

Alison Fuller, Cwmni Buddiannau Cymunedol WoodsWork

Diolch i sgiliau a help llaw ei chydweithwyr Rona a Christina, yr oedd Jacqui Cross (cynghorydd busnes Dechrau Newydd Busnes Cymdeithasol Cymru) yn fentor arnynt, dywed Alison y gallant symud ymlaen i’r cam nesaf o wireddu’r weledigaeth – caffael tir drwy godi arian yn y gymuned.

“Ni fyddai hyn wedi bod yn bosibl hebddynt, gan na fyddwn wedi gwybod ble i ddechrau. Hefyd, mae’r dosbarthiadau hyfforddi am ddim wedi bod yn ddefnyddiol ac yn llawn gwybodaeth. Rydym eisoes wedi gweld ambell ddarn addas o dir er mwyn gwireddu ein breuddwyd.”

Caiff tir ei brynu drwy gyllido torfol a bydd opsiynau ar gael i fusnesau wrthbwyso eu hallyriadau carbon drwy blannu coed a pherthi yn eu henw.

Mae’r rhagolygon yn dda ar gyfer y fenter gymdeithasol newydd, a chyda’r broses o gaffael ei darn cyntaf o dir yn yr arfaeth, mae gan Alison neges syml i’r sector menter gymdeithasol ac eraill sy’n ystyried opsiynau ar gyfer lleihau eu heffaith:

“Yn hytrach nag ‘Adeiladu, Adeiladu, Adeiladu’, beth am Dyfu’n Wyrdd, Tyfu’n Gryf a Thyfu gyda’n Gilydd…yn gynaliadwy.”

 


 

Mae Cwmni Buddiannau Cymunedol WoodsWork wedi cael cymorth a chyngor ymgynghoriaeth busnes gan Busnes Cymdeithasol Cymru Dechrau Newydd, sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a’i gyflwyno gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Os oes gennych syniad am fusnes cymdeithasol ac yr hoffech ddysgu mwy am y cymorth sydd ar gael gan Ddechrau Newydd Busnes Cymdeithasol Cymru, neilltuwch le ar un o’n gweminarau rhanbarthol ‘Dechreuwch Rywbeth Da’ neu cysylltwch â’r tîm Dechrau Newydd i weld sut gallant helpu.

Oes gennych chi stori i #NewyddionDaCymru?

Os ydych chi’n gwybod am unrhyw un sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth yn ei gymuned neu os hoffech hyrwyddo eich gweithredoedd da, cysylltwch â ni er mwyn rhannu’r hanes.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.