Menter gymdeithasol | News

Mentrau Cymdeithasol Cymru yn derbyn hwb cyllid gwerth £574,000 gan Lywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod £574,000 o gyllid ar gael i gefnogi pedwar prosiect newydd a fydd yn helpu'r sector menter gymdeithasol yng Nghymru i sicrhau adferiad economaidd tecach a gwyrddach, cyhoeddodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething heddiw.

By Catherine Evans · 23 Rhagfyr 2021

Gweler y dudalen hon yn: English

Bydd yr arian yn helpu i gyflawni ymrwymiadau y Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru ac yn cefnogi mentrau cymdeithasol, cwmnïau cydweithredol, a busnesau sy’n eiddo i weithwyr.

Mae’r prosiectau sy’n cael eu hariannu yn cynnwys:

  • Y prosiect Mynd i’r Afael â Newid yn yr Hinsawdd a fydd yn darparu cynllun grant a chymorth busnes i fentrau cymdeithasol cychwynnol sy’n cytuno i ddylunio, gweithredu ac ymgorffori polisïau ‘carbon sero-net’ y cytunwyd arnynt yn annibynnol. Bydd yn adeiladu enghreifftiau o arfer da ar gyfer sut y gellir integreiddio lliniaru, addasu a gweithredu newid yn yr hinsawdd yn llwyr i batrymau gweithredu safonol busnes cymdeithasol. Bydd yn adeiladu enghreifftiau o arfer da ar gyfer sut y gellir integreiddio lliniaru, addasu a gweithredu newid yn yr hinsawdd yn llwyr i batrymau gweithredu safonol busnes cymdeithasol.
  • Y prosiect Hyrwyddo Amrywiaeth a fydd yn darparu cyllid a chefnogaeth arbenigol i entrepreneuriaid cymdeithasol ar yr ymylon yng Nghymru, yn enwedig mewn ardaloedd o amddifadedd lluosog ac i’r rheini sy’n anabl a / neu sydd o gefndir Du, Asiaidd neu leiafrifoedd ethnig
  • Y prosiect Prynwch yn Lleol, Prynwch yn Gymdeithasol a fydd yn hyrwyddo ac yn cefnogi cryfhau economïau lleol trwy weithio gydag awdurdodau lleol, byrddau iechyd a chyrff cyhoeddus eraill i brynu mwy o’u nwyddau a’u gwasanaethau yn lleol. Byddant yn gwneud hynny trwy gomisiynu a chynhyrchu o fewn y gadwyn gyflenwi busnesau bach a chanolig lleol.

Bydd cefnogaeth ychwanegol hefyd ar gyfer hyrwyddo perchnogaeth gan y gweithwyr yng Nghymru. Bydd yr arian yn helpu i gefnogi datblygiad deunyddiau marchnata ac ymgyrchoedd i berchnogaeth gan y gweithwyr gael eu defnyddio yn y dyfodol.

Dywedodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething:

“Mae mentrau cymdeithasol ledled Cymru wedi bod wrth wraidd ein hymateb cymunedol i bandemig Covid-19 – gan ddarparu cefnogaeth werthfawr i bobl pan fydd ei angen arnynt fwyaf.

“Mae potensial enfawr i gwmnïau cydweithredol a mentrau cymdeithasol fod y model busnes o ddewis, gan ddarparu atebion i heriau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol. Dyna pam mae cefnogi busnesau cymdeithasol a chwmnïau cydweithredol ledled Cymru i ddatblygu a thyfu yn un o nodau allweddol Llywodraeth Cymru.

“Rwy’n falch fy mod yn sicrhau bod cyllid ychwanegol o £574,000 ar gael i gefnogi a hyrwyddo’r sector menter gymdeithasol yng Nghymru. Bydd yr arian yn cefnogi pedwar prosiect newydd a fydd yn helpu’r sector i sicrhau adferiad economaidd tecach a gwyrddach yng Nghymru.”

Vaughan Gething Gweinidog yr Economi

Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething MS