Menter gymdeithasol

Met Caerdydd ac AMC Cymru yn dod at ei gilydd yn ystod y cyfyngiadau symud i ysbrydoli a symbylu’r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid

Cyflwynwyd y rhaglen ddysgu rithwir gyntaf ar arweinyddiaeth gymdeithasol i fyfyrwyr addysg uwch yng Nghymru’r mis hwn

By Mike Erskine · 3 Gorffennaf 2020

Gweler y dudalen hon yn: English

Cyflwynwyd y rhaglen ddysgu rithwir gyntaf ar arweinyddiaeth gymdeithasol i fyfyrwyr addysg uwch yng Nghymru’r mis hwn, diolch i bartneriaeth newydd rhwng Canolfan Entrepreneuriaeth Prifysgol Metropolitan Caerdydd ac Academi Mentrau Cymdeithasol Cymru (AMC Cymru).

Fe wnaeth y rhaglen ryngweithiol, dridiau, dan arweiniad AMC Cymru, gyflwyno myfyrwyr i werthoedd a phwrpas mentrau cymdeithasol; strwythurau cyfundrefnol a chyfreithiol ar gyfer mentrau cymdeithasol; a chyllid a chymorth i fentrau cymdeithasol.  Hefyd, rhoddodd y rhaglen gyfle i’r myfyrwyr siarad ag arbenigwyr yn eu maes, gan gynnwys Becky Lythgoe, Cyfarwyddwr Greenstream Flooring yn y Rhondda a Gwyn Roberts, Prif Weithredwr Galeri yng Nghaernarfon.

Ymunodd 15 o fyfyrwyr israddedig a gradd meistr o Brifysgol Metropolitan Caerdydd â’r rhaglen o’u cartref. Yn ogystal â chymryd rhan yn y rhaglen ar arweinyddiaeth gymdeithasol, bu’r myfyrwyr yn gweithio hefyd ar aseiniad 2,000 gair i gwblhau ILM Lefel 5 mewn Deall Mentrau Cymdeithasol.

Gwerthoedd sy’n gyrru Prifysgol Metropolitan Caerdydd, a chaiff ei llywio gan gred mewn entrepreneuriaeth er budd. Credwn fod entrepreneuriaid yn chwarae rhan hanfodol yn ein cymunedau a’n cymdeithas, gan wneud cymaint mwy na ‘gwneud arian’. Ni allem golli’r cyfle i weithio gydag AMC Cymru a grŵp o fyfyrwyr moesegol, sy’n angerddol ynghylch eu cymuned, i’w helpu i ddatblygu’r sgiliau i greu sefydliadau newydd gyda phwrpas cymdeithasol clir.

Meddai Rheolwr Ymgysylltu Entrepreneuriaeth Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Steve Aicheler

Meddai Maria Elorza Saralegui, myfyriwr trydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd: 

‘Mae gen i fwy o symbyliad nawr i fwrw ymlaen â’m busnes cynaliadwy fy hun. Mae cael cipolygon gan arbenigwyr a chyd-fyfyrwyr wedi gwneud i mi deimlo’n rhan o gymuned a fydd, gobeithio, ond yn tyfu o hyn ymlaen. Er o’r blaen roeddwn i’n meddwl am weithio’n llawrydd/fod yn unig fasnachwr, mae’r cwrs wedi gwneud i mi freuddwydio am rywbeth mwy ac anelu’n uwch. Rwyf am greu menter gymdeithasol y mae ei haelodau’n berchen arni ac sy’n cael ei rheoli’n ddemocrataidd.

Ychwanegodd Maria: “Roedd mentora un-i-un gyda Gwyn o Galeri yn werthfawr; heb swnio’n rhy ystrydebol, gobeithio, roedd ei adborth ar fy syniad yn anhygoel o symbylol.”

Yr her fwyaf i ni yn ystod y cyfyngiadau ar symud oedd sut rydych chi’n addasu methodoleg unigryw AMC, sydd wedi’i lunio ar gyfer dysgu ymarferol, wyneb yn wyneb, ar gyfer lleoliad rhithwir, sy’n rhoi’r un profiad dysgu cymar i gymar i fyfyrwyr. Wel, nid oedd angen i ni boeni. Mae’r ymateb gan y myfyrwyr i’r rhaglen ddysgu rithwir wedi bod yn anhygoel, ac maent wedi gallu cyrraedd amrywiaeth ehangach fyth o fentoriaid ac entrepreneuriaid cymdeithasol nag y byddai wedi bod yn bosibl yn y gorffennol.

Meddai Rheolwr Hwb Academi Mentrau Cymdeithasol Cymru yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru, Jocelle Lovell

Mae’r Academi Mentrau Cymdeithasol yn cyflwyno rhaglenni arweinyddiaeth a menter sy’n ymarferol ac yn drawsffurfiol, gan helpu pobl i ddefnyddio’u cryfderau personol i adeiladu mentrau cymdeithasol a chyflawni mwy o effaith gymdeithasol.

Am bymtheg mlynedd a mwy, mae rhaglenni dysgu’r Academi Mentrau Cymdeithasol wedi helpu arweinwyr ar bob lefel i roi dysgu ar waith – gan ddatblygu’u hunain a gwneud eu sefydliadau’n fwy llwyddiannus a chynaliadwy. Ac yntau’n uno partneriaid o bob cwr o’r byd, ledled Asia, Affrica, Cyfandiroedd America ac Ewrop, cred yr Academi fod ganddi gyfrifoldeb i rannu a dysgu yn gyfnewid.

Yng Nghymru, cyflwynir y rhaglen gan Ganolfan Cydweithredol Cymru a Chreu Menter.

Academi Mentrau Cymdeithasol

Darganfod mwy