#NewyddionDaCymru | Menter gymdeithasol

Menter gymdeithasol filwrol gydweithredol i greu ecobentref sy’n adsefydlu cyn-filwyr yng nghefn gwlad

Mae cydweithredu wrth wraidd menter yn y De sydd am gysylltu â sefydliadau milwrol i greu rhaglen gynhwysol a fydd yn rhoi sgiliau a chyfleoedd cyflogaeth di-ri i gyn-filwyr.

By Ben Bostock · Gorffennaf 10, 2020

Gweler y dudalen hon yn: English

O ble ddaeth y syniad am Garrison Farm?

Daeth dau gyfarwyddwr Cwmni Buddiannau Cymunedol Garrison Farm i’r casgliad ar wahân a chyn i ni hyd yn oed gwrdd y byddai ecobentref yn lleoliad gwych i gefnogi gwaith elusennol gyda chyn-filwyr. Cawsom ein cyflwyno gan ffrind i ni’n dau a daethom at ein gilydd ym mis Ionawr, gan gofrestru fel Cwmni Buddiannau Cymunedol fis Mawrth. Y cysyniad yw cydnabod budd adsefydlu gwaith cefn gwlad a llwybr i ddatblygu sgiliau cyn-filwyr mewn meysydd twf fel datblygu cynaliadwy ac ynni adnewyddadwy. Mae gwneud hyn fel rhan o fodel preswyl yn ein galluogi i gynnig llwybr strwythuredig i dai a chyflogaeth ar gyfer buddiolwyr ar y safle.

Allwch chi roi crynodeb i ni o’r hyn sydd wedi’i gyflawni?

Mae Garrison Farm wedi ymgynnull tîm cymorth mawr gyda phrofiad o’r sector elusennau milwrol a meysydd eraill amrywiol. Mae ein presenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol wedi tyfu o tua 300 o ddilynwyr i dros 1300 ers mis Ionawr sy’n ein galluogi i gyrraedd mwy o bobl ar-lein. Rydym ni wedi canolbwyntio o’r newydd ar brosiectau llai i ddenu arian yn gynt ac ennill ein plwyf.

Oedd rhaid i chi oresgyn unrhyw rwystrau/heriau mawr?

Mae COVID-19 wedi tarfu arnom ni. Cafodd ein gofod swyddfa am ddim ar gyfer pencadlys yng nghanol Abertawe ei ganslo ar ôl i’r cwmni a oedd yn cynnig yr eiddo i ni fynd i’r wal. Gwerthwyd safle arall lle’r oedd gennym ni gynlluniau i’w droi’n bencadlys. Bu’n rhaid i ni ganslo ein digwyddiadau lansio a chodi arian hefyd. Mae methu archwilio cyfleoedd ar gyfer prosiectau sy’n tyfu yn 2020 yn sgil y cyfyngiadau symud wedi golygu ein bod wedi colli dyddiadau tymhorol pwysig gan beri bod rhaid i ni symud ein cynlluniau ymlaen flwyddyn. Gobeithio y bydd gweddill y flwyddyn ychydig yn haws.

"Mae angen i bawb wneud ymdrech ymwybodol i ddefnyddio grym defnyddwyr er budd y sector busnesau lleol a chymdeithasol. Byddwch yn ddoeth - prynwch yn lleol - prynwch yn gymdeithasol."

Chris Caree, Cwmni Buddiannau Cymunedol Garrison FarmGarrison Farm

Beth nesaf?

Ar hyn o bryd rydym ni’n helpu tirfeddianwyr i sefydlu prosiectau dibreswyl a fydd yn dod ag arian i goffrau Garrison Farm ar unwaith ac yn datblygu prosiectau ar gyfer 2021. Rydym yn ystyried cyfleoedd yng Nghymru a Lloegr, gan gynnwys rhedeg caffi bach/canolfan alw heibio yng Nghaer. Yn ddiweddar rydym ni wedi bod yn manteisio ar y profiad milwrol ym maes rheoli trychinebau sydd gan ein tîm cymorth i helpu cymunedau yn y De gyda’u hamddiffynfeydd rhag llifogydd.

Ydych chi am dynnu sylw arbennig at unrhyw aelodau staff/cymuned?

Mae Ross Edwards, ein cyfarwyddwr milwrol, wedi bod yn wych yn sefydlu cysylltiadau ag elusennau milwrol eraill a dod o hyd i dirfeddianwyr sy’n cefnogi’r meysydd rydym ni’n canolbwyntio arnyn nhw, sef datblygu cynaliadwy ac adsefydlu cyn-filwyr yng nghefn gwlad. Mae’n asgwrn cefn go iawn i Garrison Farm bellach ac mae angen ei gydnabod am ei waith caled yn y misoedd diwethaf.

Sut mae rhaglen Busnesau Newydd Busnes Cymdeithasol Cymru wedi bod yn eich cefnogi?

Mae Busnes Cymdeithasol Cymru wedi bod yn ein cefnogi drwy hwyluso rhwydweithio gyda mentrau cymdeithasol eraill. Yn sgil hynny, rydym ni wedi cael sawl cynnig o help gan fentrau cymdeithasol eraill. Mae Canolfan Cydweithredol Cymru wedi ein helpu i fabwysiadu’r strwythur cyfreithiol a’r polisïau gorau a’n cofrestru fel Cwmni Buddiannau Cymunedol.

Allwch chi ddisgrifio pwysigrwydd cydweithredu rhwng y gymuned leol a busnesau cymunedol?

Mae cydweithio gyda chymunedau lleol a mentrau cymdeithasol yn ein helpu i gynyddu ein heffaith amgylcheddol/cymdeithasol positif fel sefydliad. Mae Garrison Farm yn gobeithio cydweithio â mentrau cymdeithasol eraill, elusennau a grwpiau cymunedol ym mhob ffordd bosibl ac yn croesawu unrhyw gynigion i weithio gyda’n gilydd.

Pe bai gennych chi un neges i’r sector busnes cymdeithasol nawr, beth fyddai honno?

Mae digon o arian wedi’i daflu at y cwmnïau cydweithredol rhyngwladol mawr. Mae angen i bawb wneud ymdrech ymwybodol i ddefnyddio grym defnyddwyr er budd y sector busnesau lleol a chymdeithasol. Byddwch yn ddoeth – prynwch yn lleol – prynwch yn gymdeithasol.


 

Mae Garrison Farm wedi cael cymorth a chyngor ymgynghoriaeth busnes gan Busnes Cymdeithasol Cymru Dechrau Newydd, sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a’i gyflwyno gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Os oes gennych syniad am fusnes cymdeithasol ac yr hoffech ddysgu mwy am y cymorth sydd ar gael gan Ddechrau Newydd Busnes Cymdeithasol Cymru, neilltuwch le ar un o’n gweminarau rhanbarthol ‘Dechreuwch Rywbeth Da’ neu cysylltwch â’r tîm Dechrau Newydd i weld sut gallant helpu.

Do you have a story for #GoodNewsCymru?

If you know of anyone who’s been making a difference in their community or have a story about your good deeds, get in touch and tell us about it.