Fy Mywyd Digidol

Menter arloesol a ddatblygwyd i gynyddu sgiliau digidol ymhlith rhai o’r bobl ifanc fwyaf difreintiedig yn y Deyrnas Unedig.

See this page in: English

Yn ôl adroddiad Sgiliau Digidol Sylfaenol 2017, er gwaethaf cynnydd cyffredinol yn nifer yr oedolion yn y Deyrnas Unedig sydd wedi ennill sgiliau digidol sylfaenol, mae o leiaf 3% (300,000) o’r rhai 15-24 oed ar ei hôl hi o hyd. Mae ymchwil Ymddiriedolaeth Nominet yn dangos mai’r dyma’r grŵp sy’n fwyaf tebygol o fod yn wynebu anfantais ar sawl ffurf. Crëwyd Digital Reach mewn ymateb i’r her genedlaethol hon trwy ailddychmygu’r ffordd y mae sgiliau digidol yn cael eu cyflwyno i’r bobl ifanc anoddaf eu cyrraedd yn ein cymdeithas.

Bydd arian Ymddiriedolaeth Nominet yn galluogi Canolfan Cydweithredol Cymru, YMCA Abertawe, Llamau a GISDA i gynllunio a chyflwyno sesiynau ar y cyd ar gyfer grwpiau bach o bobl ifanc a fydd yn eu helpu i ddatblygu sgiliau digidol y tu hwnt i ddefnydd sylfaenol o gyfryngau cymdeithasol. Gallai’r sesiynau helpu pobl ifanc i reoli eu harian, chwilio am hyfforddiant a swyddi ac ymgeisio amdanynt, a byw bywydau iachach.

Edrychwch ar y fideo llawn

Gweld uchafbwyntiau fideo

Fy Nwyd Digidol. Adroddiad mewnbwn terfynol. Saesneg yn unig

Lawrlwythwch yr adroddiad nawr (960.7KB pdf)

Ysgrifenwyd gan Sangeet Bhullar - WISEKIDS

Ariannwyd y prosiect hwn gan raglen Digital Reach Ymddiriedolaeth Nominet (bellach yn Ymddiriedolaeth Technegol) ac roedd yn brosiect ar y cyd dan arweiniad Canolfan Gydweithredol Cymru ac mewn partneriaeth ag YMCA Abertawe, Llamau a GISDA.