Mynd ar-lein yn helpu teuluoedd bregus i reoli eu trosglwyddiad i Gredyd Cynhwysol

Mae Dechrau’n Deg Cwm yn cefnogi teuluoedd mewn dyled neu sy’n cael trafferth rheoli eu harian. Roedd lansiad Credyd Cynhwysol yn achosi trafferthion mawr i bobl, felly rhoddodd Cymunedau Digidol Cymru gymorth i’r sefydliad roi cymorth digidol hanfodol.

Gweler y dudalen hon yn: English

Roedd Tania Hayward, sef Cydlynydd Cymorth Teuluol Dechrau’n Deg Cwm, yn brofiadol wrth helpu pobl gydag amrywiaeth o broblemau – mewn dyled neu drafferthion ariannol; methu llenwi ffurflenni neu sefydlu cyfrifon ar-lein; methu cael hyfforddiant i ddychwelyd i’r gwaith; methu cael mynediad i gredyd fforddiadwy ac felly’n defnyddio benthycwyr arian anghyfreithlon. Cafodd gyfarfod gyda Chynghorydd Cymunedau Digidol Cymru i weld sut gall y prosiect ei helpu hi a’i thîm i ddarparu cymorth digidol i bobl mewn angen.

Sut

Roedd diffyg offer digidol wedi atal unrhyw weithgareddau digidol ffurfiol yn Flying Start Cwm. Benthycodd CDC ddau iPad i’r sefydliad am gyfnod o chwe mis. Defnyddiwyd y cyfnod benthyca i gasglu tystiolaeth ar gyfer adeiladu achos busnes i brynu offer, fel bod modd i’r cymorth digidol barhau pan fyddai’r iPads yn dychwelyd i CDC.

Aeth 15 o aelodau staff o Cwm, Blaina a Chefn Golau i weithdy hanner diwrnod CDC, Cynorthwyo Pobl i Fynd Ar-lein. Roedd y sesiwn hefyd yn trafod Bodloni Gofynion Digidol Credyd Cynhwysol. Ar ôl yr hyfforddiant, cafodd y staff eu cyfeirio at ystod eang o adnoddau addas y gellid eu defnyddio i gefnogi cleientiaid ag anghenion gwahanol.

Rhoddwyd codau trwydded i staff Dechrau’n Deg i’w galluogi i ymuno â’r Rhwydwaith Hyrwyddwyr Digidol, sy’n rhoi mynediad i ystod eang o adnoddau ac offer cymorth.

Effaith

Roedd yr iPads yn ddefnyddiol iawn i’r tîm. Roedden nhw’n gallu helpu pobl i:

  • Wneud cais am grantiau fel Eat Sleep Play Learn gan Achub y Plant
  • Sefydlu cyfrifon Credyd Cynhwysol
  • Gwneud ceisiadau am ofal plant
  • Gwylio fideos rhianta
  • Llenwi ffurflenni cais ar-lein ar gyfer taliadau fel Lwfans Byw i’r Anabl a Thaliadau Annibyniaeth Personol

Bellach, gall cleientiaid Dechrau’n Deg ddefnyddio’r iPads i wirio eu cyfrifon Credyd Cynhwysol ar-lein. Mae hyn yn eu helpu i gadw golwg ar y taliadau sy’n mynd i mewn ac allan o’u cyfrifon. Maen nhw hefyd yn defnyddio’r iPads i chwilio am fideos a gwefannau yn ymwneud ag iechyd a lles, hyder a hunan-barch.

Defnyddiodd un aelod staff yr iPad i helpu mam ifanc a ddaeth ati yn ei dagrau oherwydd cafodd ei thaliadau Credyd Cynhwysol eu stopio a dywedwyd wrthi na fyddai’n derbyn unrhyw arian am y tair wythnos nesaf. Roedd hi’n poeni oherwydd roedd ganddi ôl-daliadau rhent ac nid oedd hi’n gwybod sut byddai’n ymdopi. Dywedodd nad oedd hi’n gallu fforddio llaeth i’w babi, hyd yn oed.

Llwyddodd y tîm i drefnu apwyntiad brys iddi gyda Chyngor ar Bopeth. Defnyddion nhw’r iPad i fynd trwy ei chyfrifon ariannol a’i chyfrif Credyd Cynhwysol ar-lein. Llwyddodd y Cynghorydd i gael rhywfaint o’r taliadau yr oedd ganddi hawl i’w derbyn yn ôl. Hefyd, defnyddiwyd yr iPad i wneud cais am daleb banc bwyd i’r fam a’i babi. Mae’r fam wedi parhau i gael cymorth gan y staff, ac mae hi bellach yn defnyddio rhai o’r grwpiau yn yr hyb.

I ddarganfod mwy, cliciwch yma: https://www.digitalcommunities.gov.wales/