#NewyddionDaCymru | Menter gymdeithasol

Clwb Gymnasteg Castell-nedd Afan yn annog teuluoedd i gadw’n heini gartref

Ar ôl cau eu drysau a chanslo pob dosbarth oherwydd y cyfyngiadau symud, mae Clwb Gymnasteg Castell-nedd Afan wedi mynd ati i ddarparu datrysiad aroesol i gynnal lefelau ffitrwydd gartref.

By Mike Erskine · 7 Mai 2020

Gweler y dudalen hon yn: English

Menter gymdeithasol yw Clwb Gymnasteg Castell-nedd Afan sy’n rhedeg dau gyfleuster yn ardal Castell-nedd Port Talbot, gan ddibynnu ar ffioedd aelodaeth i gadw’r cyfleusterau ar agor.

Mae’r ganolfan, sydd fel arfer yn croesawu tua 800 o ymwelwyr bob wythnos – yn cynnwys plant a phobl ifanc mor ifanc ag 8 wythnos hyd at 18 oed – wedi bod yn defnyddio Facebook yn bennaf i gyfathrebu ac i ymgysylltu â chwsmeriaid yn ystod y cyfyngiadau symud.

Ar hyn o bryd, maen nhw’n darparu rhaglen sy’n cynnwys chwe gweithgaredd y gall rhieni annog eu plant i’w gwneud bob dydd, gan gynnwys gymnasteg, ffitrwydd cyffredinol a sgiliau bywyd.

Mae’r rhaglen hon nid yn unig yn annog gweithgarwch corfforol dyddiol wrth i ni gyd dreulio mwy o amser gartref, ond hefyd yn helpu i sicrhau y gall gymnastwyr cystadleuol gynnal eu cyflwr corfforol a mynd yn ôl at ddatblygu eu sgiliau pan ddaw’r cyfyngiadau symud i ben.

Yn ogystal â phrif grŵp Facebook Clwb Gymnasteg Castell-nedd Afan, maen nhw wedi creu grŵp ar wahân o’r enw ‘Coronafit’ lle gall rhieni rannu fideos o’u plant yn gwneud gweithgareddau bob dydd, sydd wedyn yn cael eu cynnwys fel rhan o fideos hwy ar ddiwedd yr wythnos er mwyn rhoi hwb i’r cyfranogwyr.

 

Mae’r clwb hefyd wedi gostwng eu ffioedd aelodaeth, yn cynnig mynediad am ddim i aelodau i’r e-gampfa, Flair Gymnastics, a phecyn diolch sy’n cynnwys rhewi ffioedd aelodaeth blynyddol a dyblu nifer y dosbarthiadau er mwyn gwneud iawn am y rheiny a gollwyd.

Er gwaethaf yr heriau, mae’r cymorth maen nhw wedi’i gael wedi bod yn hynod gadarnhaol. Mae nifer dilynwyr y dudalen Facebook wedi cynyddu o 3,000 i tua 4,500 mewn ychydig o wythnosau, ac maen nhw wedi llwyddo i gynnal lefelau uchel o ymgysylltiad, gyda rhieni a phlant, trwy arallgyfeirio i gynnig gweithgareddau i’r teulu cyfan a dulliau arloesol o gadw’n heini, gan gynnwys tasgau cartref a sgiliau bywyd, yn ogystal â gymnasteg.

Mae’r holl adborth hyfryd rydym ni wedi bod yn ei gael a’r tystebau ynglŷn â faint mae pobl yn ei fwynhau wedi bod yn anhygoel. Ac mae’r ffaith ein bod wedi cadw 70% o’n haelodau hamdden, sy’n talu ffioedd llawn trwy ein rhaglen o weithgareddau ar-lein, yn gamp aruthrol. At y dyfodol, rydym yn bwriadu parhau i rannu cynnwys ar-lein i annog mwy o bobl i ddal ati i wneud gweithgareddau ffitrwydd gartref.

Bydd yr holl weithgareddau ar-lein yn eithaf sylweddol, hyd yn oed pan fyddwn yn ailgydio mewn pethau, wrth i rieni oedi cyn anfon eu plant yn ôl i amgylcheddau agos. Rydym ni newydd greu ein rhaglen ar-lein newydd o'r enw Homenastics, gan gyfuno’r holl fideos sydd gennym ar hyn o bryd, ac rydym ni’n gyffrous i’w rhannu gyda chwsmeriaid newydd a rhai phresennol fel y gallan nhw barhau i wneud gymnasteg gartref.

Nicola Lewis, Sefydlydd a Chyfarwyddwr Hyfforddi

Neath Afan Gymnastics has received business consultancy support and advice from Social Business Wales, funded by the European Regional Development Fund and delivered by the Wales Co-operative Centre.

Oes gennych chi stori i #NewyddionDaCymru?

Os ydych chi’n gwybod am unrhyw un sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth yn ei gymuned neu os hoffech hyrwyddo eich gweithredoedd da, cysylltwch â ni er mwyn rhannu’r hanes.