Blog | Cydweithredol

Canmol menter gydweithredol tacsis newydd Caerdydd am ei llwyddiant yn ystod ei wythnos gyntaf o fusnes

Mae grŵp o yrwyr tacsi yng Nghaerdydd wedi dod ynghyd fel perchnogion menter gydweithredol newydd a gafodd ei lansio ar Ddydd Gŵyl Dewi.

By Catherine Evans · 8 Mawrth 2019

Gweler y dudalen hon yn: English

Mae Drive, Menter Gydweithredol Tacsis Caerdydd wedi bod yn cael adborth da yn barod yn ystod ei wythnos gyntaf, gyda chwsmeriaid yn sylwi ar y pethau sy’n gwneud y cwmni yn wahanol i gwmnïau eraill.

Gwnaethom siarad â Paul O’Hara, un o sylfaenwyr y fenter gydweithredol, i gael rhagor o wybodaeth…

O ble y daeth yr ysbrydoliaeth ar gyfer Drive – Menter Gydweithredol Tacsis Caerdydd?

Roeddem ni oll yn teimlo’n anesmwyth ynglŷn â chyfeiriad y fasnach tacsis a hurio preifat, gyda chwmnïau tacsis cenedlaethol mawr yn codi mwy a mwy o arian ar yrwyr i ddefnyddio eu systemau a’r ffordd y maent yn parhau i recriwtio gyrwyr heb y gwaith ychwanegol i ddarparu ar eu cyfer. Yna, ymunodd cwmnïau apiau enfawr gwerth biliynau o ddoleri â’r farchnad gan godi hyd at 25% ar yrwyr am bob taith a geir drwy’r apiau.

Mae rhan helaeth o yrwyr yng Nghaerdydd yn hunangyflogedig ac mae pawb yn ei chael hi’n anodd cael deupen llinyn ynghyd. Nid oeddem yn gallu dylanwadu ar y swm rydym yn ei dalu am yswiriant, ffioedd trwydded na thanwydd, ond roedd modd i ni ddylanwadu ar y swm rydym yn talu gweithredwyr.

Felly, gwnaethom benderfynu sefydlu Menter Gydweithredol Tacsis Caerdydd a gwnaethom ddewis ‘drive’ fel ein henw masnachu gan mai dyna yw enw bob gyrrwr yng Nghaerdydd!

“Alright drive???”

Pam bod y dull cydweithredol o fynd i’r afael â’r busnes mor bwysig i chi, o ystyried mai’r gyrwyr sy’n berchen arno?

Roeddem yn teimlo fod y dull cydweithredol, sy’n rhoi un gyfran o’r cwmni i bob gyrrwr sy’n dod yn aelod ohono, sy’n rhoi un bleidlais iddynt a chyfle i ddweud eu dweud am sut y caiff y cwmni ei redeg, yn ffordd llawer gwell na ffurfio cwmni arall lle roedd nifer fach o bobl yn unig ar y brig ac yn cymryd yr elw i gyd. Mae rhedeg ar sail nid er elw yn golygu ein bod yn gallu codi’r swm lleiaf posibl ar ein haelodau i ddefnyddio ein system ddosbarthu. Gallai arbed hyd at £4-5,000 y flwyddyn i yrwyr.

Mae’r arian hwnnw wedyn yn aros yn y gymuned leol yn hytrach na thalu difidendau i gyfranddalwyr a phenaethiaid cwmnïau.

Dim ond ers saith diwrnod rydych wedi bod yn gweithredu, ond pa fath o ymateb rydych wedi ei gael hyd yn hyn?

Mae’r ymateb wedi bod yn aruthrol, o sgorau’r gyrwyr sydd wedi cysylltu â ni am wybodaeth am sut i ymuno, i’r cyhoedd sydd wedi defnyddio ein gwasanaethau. Mae’r adborth ganddynt wedi bod yn wych. Ein nod yw rhoi’r gwasanaeth gorau posibl gyda’r gyrwyr gorau sydd gan Gaerdydd i’w cynnig i’r cyhoedd.

Er mai megis dechrau ydych, pa gynlluniau sydd gennych i’r busnes ar gyfer y dyfodol?

Ein bwriad yw cynyddu ein sail cwsmeriaid, ac wrth iddi dyfu, gwahodd mwy o yrwyr i ddod yn aelodau. Unwaith y bydd gennym ddigon o yrwyr (dim ond 9 aelod sylfaenol sydd) gallwn ystyried cyflogi staff i ateb y galwadau. Ar hyn o bryd, caiff yr holl alwadau eu hailgyfeirio i ffonau symudol y gyrwyr ac yna caiff y swyddi eu dosbarthu o’u ceir. Yn y dyfodol, rydym yn rhagweld y byddwn yn cyflogi hyd at 10 aelod o staff i gadw swyddfa gefn a gaiff ei rhedeg mewn modd proffesiynol a fydd ar agor 24/7.

Wrth i’r aelodaeth gynyddu, byddwn yn ceisio gwella ein system ddosbarthu a lansio ein ap archebu i deithwyr gyda’n brand ein hun. Ar hyn o bryd, mae’r system ddosbarthu rydym yn ei defnyddio yn addas ar gyfer fflydoedd bach ac er bod ganddi ap archebu i gwsmeriaid, nid yw wedi’i frandio â logo ein cwmni.

Drive Taxi Taxi Co-operative cefnogwyd gan Busnes Cymdeithasol Cymru, trwy Ganolfan Cydweithredol Cymru. Busnes Cymdeithasol Cymru gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llwyodraeth Cymru. 

Ffôn Busnes Cymdeithasol Cymru – 03000 6 03000