#ActivateBB | Blog

Lansio prosiect peilot newydd i helpu busnesau cymdeithasol y Cymoedd i recriwtio cyfarwyddwyr ac ailadeiladu yn sgil Covid-19

Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar roi sgiliau newydd i aelodau busnesau cymdeithasol trwy fanteisio ar ddoniau’r bobl yn eu cymunedau a helpu i ddatblygu’u doniau.

By Ben Bostock · 27 Awst 2020

Gweler y dudalen hon yn: English

Heddiw [Dydd Iau, 27 Awst] yw diwrnod lansio ymgyrch Banc Bwrdd Activate, gan baru pobl brofiadol ac angerddol â busnesau cymdeithasol yn y Cymoedd.

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru a’r tîm Cyfalaf Cymdeithasol a Chymunedau yn NatWest Cymru wedi dod at ei gilydd ar gyfer yr ymgyrch sydd wedi’i thargedu’n benodol at wella gwydnwch busnesau cymdeithasol y mae Covid-19 wedi’u taro galetaf.

Meddai Derek Walker, Prif Weithredwr Canolfan Cydweithredol Cymru:

“Bydd ymgyrch Banc Bwrdd Activate yn helpu i agor y drws i bobl angerddol a gweithgar o bob cefndir a phrofiad amrywiol i ddod yn gyfarwyddwyr bwrdd mentrau cymdeithasol. Bydd hyn yn helpu sicrhau bod mentrau cymdeithasol lleol, sy’n hanfodol i adferiad economaidd Cymru, yn cael eu cryfhau.”

Bydd yr ymgyrch, sy’n para 12 wythnos, yn canolbwyntio ar ardaloedd Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Blaenau Gwent a Chaerffili, yna bydd yn ehangu i ardaloedd eraill, yn dibynnu ar yr anghenion sy’n cael eu hamlygu a’r diddordeb sy’n cael ei ennyn yn ystod y peilot.

Aeth Derek ymlaen i ddweud: “Busnesau cymdeithasol yw sylfaen llawer o gymunedau, yn darparu gwasanaethau lleol gwerthfawr a chyflogaeth o ansawdd da. Yn dilyn trafferthion y misoedd diwethaf, mae llawer o fentrau cymdeithasol yn chwilio am bobl newydd i ymuno â nhw, gan ddod â syniadau, egni a brwdfrydedd newydd er mwyn ailadeiladu’n well.”

Mae ‘ysgogi uchelgais eich busnes cymdeithasol’ yn neges allweddol i’r ymgyrch a bydd yn eich atgoffa fod gan bob unigolyn ran i’w chwarae mewn annog economi Cymru yn ôl i ffyniant.

Mae nodau’r prosiect yn arbennig o berthnasol yn y Cymoedd, y difrodwyd rhannau mawr ohonynt yn gynt yn y flwyddyn gan lifogydd o ganlyniad i Storm Dennis.

“Busnesau cymdeithasol yw sylfaen llawer o gymunedau, yn darparu gwasanaethau lleol gwerthfawr a chyflogaeth o ansawdd da. Yn dilyn trafferthion y misoedd diwethaf, mae llawer o fentrau cymdeithasol yn chwilio am bobl newydd i ymuno â nhw, gan ddod â syniadau, egni a brwdfrydedd newydd er mwyn ailadeiladu’n well.”

Derek Walker, Prif Weithredwr Canolfan Cydweithredol Cymru

Portrait of Derek Walker

Bydd yr ymgyrch yn dangos sut gall ymdrechion a sgiliau’r bobl gyffredin hynny sydd wedi camu i’r adwy dros eu cymunedau yn y misoedd diwethaf gael effaith sylweddol ar hybu ymdrechion entrepreneuriaid cymdeithasol presennol, gan ddangos iddynt sut y gallant fod yn rhan annatod o fenter gymdeithasol lwyddiannus a rhoi llais cryfach iddynt yn nyfodol eu heconomi leol.

Meddai Victoria Ross, Rheolwr Cenedlaethol Cyllid Cymunedol a Mentrau Cymdeithasol, NatWest Group: “Mae’n bleser gennym gefnogi prosiect Activate mewn partneriaeth â Chanolfan Cydweithredol Cymru. Ein huchelgais yw cynyddu maint a chryfder y sector pwysig hwn ledled Cymru ac mae hynny’n golygu mwy na dim ond darparu cyllid. Dyma pam rydym ni, fel banc, yno i gefnogi mentrau cymdeithasol ar bob cam o’u taith, o ddechrau’r mentrau i ehangu eu heffaith ar y cymunedau a gefnogant.

Bydd y prosiect yn annog pobl sydd erioed wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau lleol o’r blaen i gymryd rhan mewn gweithredu uniongyrchol er mwyn gwella bywyd y bobl o’u cwmpas.

Ychwanegodd Victoria: “Mae prosiect Activate yn gyfle mor gyffrous i wneud gwahaniaeth go iawn i fentrau cymdeithasol ledled y cymoedd trwy eu paru ag arloeswyr newydd sydd wedi cael eu hysbrydoli i wneud gwahaniaeth gwirioneddol.”

Os ydych chi’n fenter gymdeithasol yng nghymoedd de Cymru sy’n chwilio am aelodau bwrdd neu os yw bod yn aelod bwrdd gwirfoddol i fenter gymdeithasol o ddiddordeb i chi, cysylltwch â ni drwy anfon e-bost at marketingteam@wales.coop neu ffonio 0300 111 5050.

A ydych chi’n chwilio am bobl â syniadau newydd a’r sgiliau y mae arnoch eu hangen i dyfu?