Cydweithredol | News | Tai

Lles meddyliol ac ansawdd bywyd gwell – ymchwil newydd yn datgelu manteision byw mewn tai cydweithredol neu dai dan arweiniad y gymuned

Mae ymchwil newydd a gyhoeddwyd gan Ganolfan Cydweithredol Cymru, gyda chefnogaeth Nationwide Foundation, wedi canfod bod trigolion yn profi lles meddyliol gwell a mwy o hapusrwydd, yn ogystal â meithrin sgiliau gwell, o ganlyniad i fyw mewn cynlluniau tai cydweithredol neu dai dan arweiniad y gymuned.

By Mike Erskine · November 7, 2019

See this page in: English

Mae ymchwil newydd a gyhoeddwyd gan Ganolfan Cydweithredol Cymru, gyda chefnogaeth Nationwide Foundation, wedi canfod bod trigolion yn profi lles meddyliol gwell a mwy o hapusrwydd, yn ogystal â meithrin sgiliau gwell, o ganlyniad i fyw mewn cynlluniau tai cydweithredol neu dai dan arweiniad y gymuned.

Cyfwelwyd dros 50 o drigolion o 22 cynllun tai dan arweiniad y gymuned ledled Cymru a Lloegr, ynghyd â 14 aelod pellach o staff o naw darparwr tai cydweithredol neu dai dan arweiniad y gymuned*. Dyma’r prif fanteision a grybwyllwyd gan drigolion:

  • Mae trigolion yn teimlo’u bod wedi’u hynysu llai, ac wedi’u hamgylchynu gan rwydwaith cefnogol
  • Gwell lles meddyliol a hapusrwydd
  • Gwell ansawdd bywyd gyda’r potensial i ddatblygu sgiliau a lefelau cynyddol o hyder, ynghyd â gwell sefyllfa ariannol
  • Manteision ehangach i’r gymuned, gan gynnwys lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol a mwy o gydweithio cymunedol

Gyda mwy na 30 o gynlluniau eisoes ar waith ledled Cymru, gellir creu cymunedau at ddibenion amrywiol a gweledigaethau a rennir. Bydd rhai cynlluniau wedi’u creu i wneud tai yn fwy fforddiadwy i drigolion, gydag eraill wedi’u datblygu ar gyfer pobl sydd am well ffordd o fyw a rhwydwaith cymorth.

Dyma sut mae un preswylydd tai cydweithredol neu dai dan arweiniad y gymuned wedi crynhoi’r manteision:

“Mae yna ymdeimlad o falchder; unigolion wedi’u grymuso; mae hunanhyder a hyder ymhlith tenantiaid; mae modd gwneud pethau heb fân-reolau; mae modd datrys problemau cymdeithasol a pherthnasoedd; mae pobl yn gwneud ffrindiau oes.”

Dywedodd preswylydd arall:

Rydw i wedi profi cymuned gefnogol iawn o gyd-letywyr ac wedi derbyn cefnogaeth mewn cyfnod o salwch, ac yna wedi gallu cynnig help llaw i aelodau newydd ymgartrefu ar yr aelwyd.”

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru wedi bod yn cefnogi twf datblygiadau tai dan arweiniad y gymuned ers 2012, ac mae’n darparu’r rhaglen “Cymunedau’n Creu Cartrefi” i sbarduno ymhellach y galw am dai dan arweiniad y gymuned ledled Cymru. Gyda thair blynedd o gyllid gan y Nationwide Foundation a dwy flynedd gan Lywodraeth Cymru, mae Canolfan Cydweithredol Cymru wedi llunio rhaglen a fydd yn gweithio gyda chymunedau a sefydliadau i ddarparu tai mwy fforddiadwy i bobl mewn angen.

Ymchwil tai cydweithredol a chymunedol

Adroddiad i fuddion CCLH, yn canolbwyntio ar brofiadau unigolion sydd wedi byw mewn lleoliad cydweithredol neu gymunedol.

Darllen a lawrlwytho'r crynodeb gweithredol a'r adroddiad llawn

 

“Roedd canfyddiadau’r ymchwil a’r manteision ysgafnach amrywiol y mae trigolion wedi’u gweld yn destun balchder i ni. Dywedodd un cyfranogwr mai’r cyfleoedd cyflogaeth gwell oedd y newid mwyaf y maen nhw wedi’i weld. Ynghyd â’r manteision ariannol disgwyliedig, mae effaith lawer ehangach ar les meddyliol ac ar feithrin sgiliau, ac mae’n braf iawn gweld hynny.”

Derek Walker, Prif Weithredwr Canolfan Cydweithredol Cymru

Derek Walker

Meddai Gary Hartin, Rheolwr Rhaglen y Nationwide Foundation:

“Rydym ni’n falch iawn o fod wedi cyllido’r darn hwn o waith, a oedd mawr ei angen. Rydym ni wedi bod yn galluogi tai cydweithredol a thai dan arweiniad y gymuned ers 2013 ac mae’r math hwn o dai yn mynd o nerth i nerth yng Nghymru. Mae’n ddefnyddiol iawn cael tystiolaeth nawr o fanteision ehangach byw mewn cynllun o’r fath, gan gynnwys y manteision iechyd a lles. Rydym ni’n sicr y bydd hyn yn dwyn perswâd ar gymunedau eraill i ystyried datblygu cynllun yn eu hardal, yng Nghymru a thu hwnt, ac y bydd hefyd yn argyhoeddi’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau o fanteision ehangach a gwerth tai cydweithredol a thai dan arweiniad y gymuned.”

 

Meddai Julie James AC, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol:

“Mae Llywodraeth Cymru yn parhau yn gwbl ymrwymedig i dai dan arweiniad y gymuned yng Nghymru, sef cynllun sy’n galluogi’r gymuned i gymryd rhan annatod yn y broses o wneud penderfyniadau am eu cartrefi. Mae wedi bod yn chwa o awyr iach clywed am fanteision byw mewn tai dan arweiniad y gymuned. Mae’r gwahaniaeth y mae tenantiaid yn ei deimlo o ran gwell sgiliau, mwy o hyder a lles meddyliol gwell, i enwi dim ond rhai, yn dangos pam y gall ac y dylai tai dan arweiniad y gymuned fod yn rhan o’r ateb i’r argyfwng tai sy’n ein hwynebu yma yng Nghymru.

“Mae adeiladu mwy o dai fforddiadwy a darparu cartrefi diogel, clyd a saff yn flaenoriaeth allweddol i Lywodraeth Cymru. Rwy’n edrych ymlaen at weld tai dan arweiniad y gymuned yn tyfu a ffynnu – ac yn cyfrannu tuag at ein hymrwymiad i adeiladu 20,000 o gartrefi fforddiadwy yn ystod tymor y Cynulliad hwn.”

Meddai Julie James AC, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol:

“Mae Llywodraeth Cymru yn parhau yn gwbl ymrwymedig i dai dan arweiniad y gymuned yng Nghymru, sef cynllun sy’n galluogi’r gymuned i gymryd rhan annatod yn y broses o wneud penderfyniadau am eu cartrefi. Mae wedi bod yn chwa o awyr iach clywed am fanteision byw mewn tai dan arweiniad y gymuned.

Cynnwys cysylltiedig