Newid: Lansio Cymorth Digidol i’r Drydedd Sector yng Nghymru

Mewn partneriaeth â WCVA a Promo Cymru, rydym yn cefnogi'r trydydd sector i ddatblygu sgiliau digidol i ysgogi trawsnewid gwasanaethau.

Gweler y dudalen hon yn: English

Lansio: NEWID

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru yn angerddol am newid digidol, ac rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda WCVA a phartneriaid ar y prosiect newydd hwn o’r enw Newid (Change). Wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru, mae ProMo-Cymru a Dotiau wedi cydweithredu ar brosiect ymchwil ac wedi diffinio pa gefnogaeth ddigidol sydd ei hangen yn nhrydydd sector Cymru.

Darganfyddwch fwy am y prosiect hwn, sut y gallwch chi gymryd rhan a beth sydd ar y gweill.

Adroddiad Digidol Cyntaf yn y Drydedd Sector

Yn gyntaf o’i fath, mae’r adroddiad wedi edrych ar ba mor helaeth y defnyddir technoleg yn y sector. Cyn COVID, dim ond llond llaw o sefydliadau yng Nghymru oedd yn darparu gwasanaethau digidol. Bydd NEWID yn anelu at estyn allan at nifer helaeth o sefydliadau a sefydlu, pa feysydd yw’r blaenoriaethau i ganolbwyntio arnynt i ddatblygu arfer gorau a hyder digidol.

Cysylltu’r Sector yn Ddigidol

Mae’r data’n dweud wrthym fod y sector yn cynnwys 48,000 o sefydliadau a 52% o’r rhain yn sefydliadau micro gwirfoddol gyda throsiant o dan £ 10k y flwyddyn.

Bydd NEWID yn anelu at fod yn berthnasol ar draws yr ystod, o sefydliad gwirfoddol cymunedol bach sy’n cael ei redeg gan ychydig o unigolion allweddol, hyd at eich elusen adnabyddus neu fenter gymdeithasol leol a allai gyflogi llawer a darparu gwasanaethau lleol hanfodol.

Er y gall materion digidol fod yn debyg ar draws y sector, bydd pob sefydliad yn unigryw o ran ei gwmpas a’i allu, felly mae’n hanfodol ein bod yn gweithio gyda nhw ac yn meithrin gallu yn araf. Mae crynodeb o’r Adroddiad Darganfod Digidol ar gael isod.

Ein Nodau a'n Hamcanion

Disgwylir i NEWID Ysbrydoli, Adnoddau, Herio, Gosod Nodau ac Ysbrydoli.

Byddwn yn creu gweithdai ar lefelau amrywiol o ddysgu a fydd yn helpu'r sector i ennill gwybodaeth, ymgorffori a mabwysiadu cynlluniau gwella.

Bydd y dysgu hwn yn cynyddu sefydliadau fesul cam ar gyflymder y gellir ei reoli.

Ein nodau tymor hwy fydd alinio â chyfeiriad strategol Strategaeth Ddigidol Llywodraeth Cymru, er enghraifft y CDPS, Safonau Gwasanaeth Digidol a datblygiadau digidol a arweinir gan ddefnyddwyr.

Cysylltwch â ni

 

"Mae yna gyfnodau cyffrous yn ogystal â heriol o'n blaenau yng Nghymru wrth i dechnoleg esblygu'n barhaus a'n nod yw cadw i fyny â'r ffordd orau i'w gwneud yn ffitio ochr yn ochr â'r gwasanaethau hanfodol y mae'r trydydd sector yn eu darparu ledled Cymru."

Marc Davies, Ymgynghorydd Digidol

marc davies