Cynyddu contractau yng nghymunedau tlotaf Cymru yn uchel ar yr agenda yng Nghynhadledd Busnes Cymdeithasol Cymru 2018

Bydd cynyddu nifer y swyddi a chontractau yng nghymunedau tlotaf Cymru yn uchel ar yr agenda yn y gynhadledd genedlaethol ar gyfer y sector mentrau cymdeithasol a chydweithredol yng Nghymru.

31 Jul, 18

Bydd Cynhadledd Busnes Cymdeithasol Cymru, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF), yn cael ei chynnal yn Neuadd y Ddinas Caerdydd ym mis Medi (dydd Iau 27) ac yn cynnwys siaradwyr o amrywiaeth o wahanol gefndiroedd – llywodraeth, y sector preifat, y sector cyhoeddus a mentrau cymdeithasol – a fydd oll yn cynnig safbwynt ysbrydoledig a heriol ynglŷn â’r rôl y gall busnesau cymdeithasol ei chwarae yn nhwf economi Cymru yn y dyfodol ar ôl Brexit.

Prif siaradwr y Gynhadledd flynyddol fydd Dai Powell, sef Prif Swyddog Gweithredol darparwr trafnidiaeth mwyaf llwyddiannus y Deyrnas Unedig, HCT Group, ochr yn ochr ag Ysgrifennydd yr Economi ar gyfer Cymru, sef Ken Skates, a Guy Singh-Watson, sef Sylfaenydd Riverford Organic Farmers. Mae Dai Powell wedi bod yn Brif Swyddog Gweithredol HCT Group ers 1993, gan arwain y cwmni wrth iddo ddatblygu o elusen trafnidiaeth gymunedol yn Hackney, Llundain, i fenter gymdeithasol genedlaethol, gan greu dros 1500 o swyddi a darparu dros 30 miliwn o deithiau bob blwyddyn ledled Lloegr ac Ynysoedd y Sianel.

Dywedodd Rhian Edwards, sef rheolwr prosiect ar gyfer Busnes Cymdeithasol Cymru yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru:

“Mae’r sector busnes cymdeithasol yng Nghymru yn ailddiffinio sut mae busnes yn cael ei gynnal, gan gyflogi dros 40,000 o bobl, cynnig cyfleoedd i wirfoddoli i oddeutu 50,000 o bobl a chyfrannu tua £2.37biliwn* at yr economi genedlaethol.

“Diben penodol Cynhadledd Busnes Cymdeithasol Cymru eleni yw rhoi’r ysbrydoliaeth, y syniadau a’r sgiliau ymarferol i’r busnesau cymdeithasol hyn yng Nghymru a fydd yn eu helpu i fentro i farchnadoedd newydd, datblygu cynhyrchion a gwasanaethau newydd neu fabwysiadu strwythurau newydd – a fydd oll yn eu galluogi i dyfu a bod yn fwy cynaliadwy.”

Bydd busnesau sy’n mynychu’r digwyddiad hefyd yn gallu cysylltu ag amrywiaeth o arddangoswyr o’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r sector mentrau cymdeithasol yng Nghymru. Bydd yr arddangoswyr yn cynnwys yr holl rai a gyrhaeddodd rownd derfynol Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2018, sydd oll wedi cael effaith economaidd a chymdeithasol arwyddocaol yn eu diwydiant yn ystod y 12 mis diwethaf.

Ychwanegodd Edwards:

“Byddwn yn annog ein holl gynrychiolwyr sy’n mynychu, p’un a ydynt yn dod o fenter gymdeithasol, elusen, cwmni cydweithredol neu gwmni cydfuddiannol, i rannu arfer gorau; annog arloesedd; a dysgu gan y sector preifat, y sector cyhoeddus a’r sector nid er elw a ffurfio partneriaethau â nhw.”

Mae Cynhadledd Busnes Cymdeithasol Cymru ar gael yn rhad ac am ddim i unrhyw fusnes cymdeithasol yng Nghymru sydd eisiau tyfu. I neilltuo eich lle rhad ac am ddim, ewch i: www.wales.coop/sbwconf2018

Mae Busnes Cymdeithasol Cymru yn cael ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru. Fe’i darperir gan Ganolfan Cydweithredol Cymru ac mae’n rhan o wasanaeth Busnes Cymru. Mae’r prosiect yn rhoi cymorth busnes i fusnesau cymdeithasol ledled Cymru sydd â chynlluniau i dyfu ac ehangu.

Canolfan Cydweithredol Cymru yw’r corff cenedlaethol ar gyfer cwmnïau cydweithredol a busnesau cymdeithasol. Mae hefyd yn rheoli prosiectau sy’n mynd i’r afael â thlodi ac yn hybu cynhwysiant trwy weithio ar y cyd.