GWEFAN NEWYDD YN HELPU I DDATBLYGU GWASANAETHAU GOFAL A LLESIANT CYDWEITHREDOL A CHYNHWYSOL YNG NGHYMRU

Mae pecyn cymorth digidol newydd wedi’i lansio heddiw i helpu cymunedau lleol a grwpiau gwirfoddol i ddatblygu cwmnïau cydweithredol sy’n darparu gwasanaethau gofal personol a llesiant.

16 Oct, 17

Mae’r pecyn cymorth ar-lein Cydweithredu i Ofalu (www.care.wales.coop) yn cynnig cyngor ac adnoddau i grwpiau sydd am sefydlu neu redeg gwasanaethau gofal a llesiant mewn ffordd fwy cydweithredol a chynhwysol. Mae wedi’i ddatblygu gan y prosiect Cydweithredu i Ofalu, sy’n cael ei roi ar waith gan Ganolfan Cydweithredol Cymru a’i ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Yn 2014, pasiodd Llywodraeth Cymru ddeddfwriaeth i alluogi pobl sy’n defnyddio gwasanaethau gofal a llesiant i gael mwy o ddylanwad dros y ffordd mae’r gwasanaethau hynny’n cael eu rhedeg a’r hyn maen nhw’n ei gynnig. Mae eisiau i fwy o fentrau cymdeithasol, cwmnïau cydweithredol a sefydliadau dan arweiniad defnyddwyr ddarparu’r gwasanaethau hyn.

Mae www.care.wales.coop yn cynnwys adnoddau i bobl sy’n defnyddio gwasanaethau gofal, yn ogystal â’u ffrindiau, teulu, gofalwyr proffesiynol a chymdogion, fel y gallan nhw feddwl am ffyrdd o weithio mewn ffordd gydweithredol, datblygu syniadau newydd, a meddwl sut dylid rheoli gwasanaethau fel bod pawb yn cael dweud eu barn ar sut maen nhw’n cael eu rhedeg. Bydd y pecyn cymorth ar-lein rhyngweithiol yn helpu pobl i gymryd y camau cyntaf i sefydlu eu cwmnïau cydweithredol eu hunain ac mae’n cynnwys animeiddiadau, gwybodaeth, cwisiau a gweithgareddau.

Meddai Adrian Roper, Prif Weithredwr Cwmni Cydweithredol Cartrefi Cymru a Chadeirydd y Fforwm Cydweithredu Cymdeithasol:

“Mae gofal cymdeithasol yn tueddu i gael sylw negyddol yn y newyddion, felly mae’n braf gallu dweud bod rhywbeth cadarnhaol a newydd yn digwydd ym maes gofal cymdeithasol, a bod Cymru’n arwain y ffordd gyda’r datblygiad.”

Meddai Donna Coyle, Rheolwr Prosiect Cydweithredu i Ofalu:

“Gall www.care.wales.coop helpu pobl a chymunedau i droi eu syniadau’n wasanaeth llwyddiannus. Gall hefyd helpu sefydliadau sydd eisoes yn darparu gwasanaethau i gynnwys y bobl sy’n defnyddio’r gwasanaethau hynny wrth benderfynu sut mae’r gwasanaethau’n cael eu rhedeg. Ochr yn ochr â’r cymorth wyneb yn wyneb sydd ar gael gan y tîm Cydweithredu i Ofalu, credwn fod y pecyn cymorth hwn yn darparu’r adnoddau sydd eu hangen i ddatblygu’r sector gofal cydweithredol yng Nghymru.”