Hope Rescue yn ymweld ag Ysgrifennydd yr Economi er mwyn tynnu sylw at effaith enfawr gwirfoddolwyr yn y sector Busnesau Cymdeithasol

Ymwelodd y fenter gymdeithasol, Hope Rescue, ag Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, ym Mae Caerdydd heddiw er mwyn sôn am yr effaith mae gwirfoddoli wedi'i chael ar ei sefydliad.

14 Jun, 17

Mae Hope Rescue yn rhedeg canolfan achub yn Llanharan ac, ar hyn o bryd, mae ganddi dros 80 o wirfoddolwyr sy’n darparu cartrefi maeth, a gwasanaethau gwirio cartrefi a mynd â chŵn am dro. Mae’n helpu i achub cŵn crwydr a fyddai’n cael eu difa fel arall a hefyd yn gweithio er mwyn lleihau nifer y cŵn sy’n mynd i mewn i’r system ailgartrefu drwy ddarparu cynlluniau seibiant cïol i berchnogion mewn argyfwng.

Yn ystod yr ymweliad, achubodd Ysgrifennydd yr Economi ar y cyfle i siarad â rheolwr ac ymddiriedolwr Hope Rescue, Vanessa Waddon, am y busnes a gofyn i’r gwirfoddolwyr beth oedd wedi’u hysgogi i gynnig eu gwasanaethau.

Meddai Ysgrifennydd yr Economi:

Mae bob amser yn bleser ac yn ysbrydoliaeth cwrdd â gwirfoddolwyr ymroddedig a brwdfrydig sy’n rhoi o’u hamser i gefnogi achosion gwerth chweil ar hyd a lled Cymru.  I lawer, mae gwirfoddoli’n rhoi cyfle i ddatblygu sgiliau a phrofiad trosglwyddadwy – rhywbeth rwy’n gwybod bod Vanessa, fel minnau a llawer o bobl eraill yn y sector, yn awyddus iawn i’w hyrwyddo a’i feithrin.

“Mae gennym ryw 48,000 o wirfoddolwyr ymroddedig yn y sector Busnesau Cymdeithasol yng Nghymru, sy’n galluogi mentrau cymdeithasol annibynnol, bach fel Hope Rescue i helpu, ffynnu a thyfu.  Hebddyn nhw, byddai ein heconomi a’n cymunedau’n llawer tlotach.”

Fel menter gymdeithasol fach, annibynnol, mae Hope Rescue yn dibynnu ar ymroddiad a gwasanaeth gwerthfawr ei gwirfoddolwyr i’w helpu i dyfu a dod yn fwy cynaliadwy.

Bu i ddata a gyhoeddwyd yn ddiweddar o adroddiad ‘Mapio’r Sector Busnesau Cymdeithasol yng Nghymru’, a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, ganfod bod oddeutu 48,000 o wirfoddolwyr yn y sector, felly ni ddylid anwybyddu’r cyfraniad gwerthfawr a wneir ganddynt at economi Cymru a’r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu. Mae llawer o’r gwirfoddolwyr hyn hefyd yn defnyddio’r cyfleoedd hyn i ddatblygu sgiliau a dod o hyd i waith.

Trefnodd Canolfan Cydweithredol Cymru yr ymweliad er mwyn hyrwyddo Wythnos Gwirfoddolwyr, dan arweiniad CGGC yng Nghymru. Gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, mae Canolfan Cydweithredol Cymru yn gweithio er mwyn llywio’r sector busnesau cymdeithasol ledled Cymru, cyfathrebu ag ef a chodi ymwybyddiaeth ohono drwy brosiect Busnes Cymdeithasol Cymru.  Mae’r gwaith yn codi ymwybyddiaeth o’r sector ehangach ymhlith y cyhoedd er mwyn ei annog i gefnogi busnesau cymdeithasol, gan eu helpu i dyfu.

Ffeithiau allweddol am y sector

  • Amcangyfrifir bod y sector cyfan yn werth £2.37 biliwn i economi Cymru
  • Mae’r sector yn cefnogi 40,800 o swyddi â thâl a 48,000–58,000 o wirfoddolwyr
  • Yn aml, ceir busnesau cymdeithasol mewn ardaloedd o amddifadedd cymdeithasol, yn cefnogi cymunedau, yn cynnig swyddi a hyfforddiant ac yn aml yn darparu gwasanaethau y byddai’n anodd i’r sector cyhoeddus a’r sector preifat eu cynnal
  • Mae’r sector yn tyfu ac yn datblygu.  Denodd 84% o fusnesau cymdeithasol gwsmeriaid neu gleientiaid newydd yn y 12 mis diwethaf, a denodd 24% fuddsoddiad i ehangu yn ystod yr un cyfnod.  Mae’r sector yn hyderus ar gyfer y dyfodol, gyda 69% o fusnesau cymdeithasol yn disgwyl i drosiant gynyddu dros y ddwy i dair blynedd nesaf

Er mwyn gweld adroddiad ‘Mapio’r Sector Busnesau Cymdeithasol yng Nghymru 2017’, ewch i cymru.coop/helpu-busnesau-cymdeithasol-i-dyfu/ymchwil/.

Ceir rhagor o wybodaeth am effaith gwirfoddoli yn y sector busnesau cymdeithasol ar wefan blog Canolfan Cydweithredol Cymru Busnes i Bawb.