Mae cronfa buddsoddi cymdeithasol arobryn Legal & General wedi cwblhau ail rownd o gyllid ar gyfer Mentrau Cymdeithasol yng Nghymru

Mae menter buddsoddi cymdeithasol arloesol, a ariannwyd gan Legal & General, ac a reolir gan CAF Venturesome, newydd gwblhau ail rownd o fuddsoddi yng Nghymru.

15 Nov, 17

Mae cronfa Social Enterprise Assist (SE-Assist) yn cynnig benthyciadau di-log yn amrywio o £10,000 i £30,000, ynghyd â mentora busnes a gwasanaethau cynghori arbenigol i fentrau cymdeithasol sydd yn y camau cynnar yng Nghymru.  Cafodd ei chreu mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, Canolfan Cydweithredol Cymru, Busnes yn y Gymuned Cymru a Sefydliad y Cyfarwyddwyr Cymru.

Mae hyn yn ehangu ymrwymiad cymdeithasol ac economaidd Legal & General i Gymru, ynghyd â’i fod yn brif gyflogwr yng Nghaerdydd, gan ddarparu £400m o gyllid i ddatblygu Sgwâr Canolog Caerdydd a darparu cyllid i ffatri newydd Aston Martin ym Mro Morgannwg.

Yn dilyn y nifer uchaf o geisiadau erioed yn 2016, penderfynwyd agor ail rownd o gyllid ar gyfer cynllun SE-Assist, sydd eisoes yn cefnogi chwe menter gymdeithasol ledled Cymru, yn cynnwys Elite Paper Solutions, sy’n gweithio i helpu pobl anabl neu rai sydd dan anfantais i gael mynediad at gyfleoedd gwaith, i gael swyddi a’u cadw; Book Of You, sy’n darparu gwasanaethau hel atgofion amlgyfrwng i bobl â dementia yng Nghymru trwy ap ar y we; a Sefydliad Glowyr Llanhiledd, sy’n ganolfan ar gyfer ymgysylltu â’r gymuned, gan fynd i’r afael ag amrywiaeth o faterion yn ymwneud ag amddifadedd cymdeithasol.

Mae’r cynllun SE Assist yn y broses o gynnig cymorth i bedwar busnes cymdeithasol o bob cwr o Gymru, i’w galluogi i ddatblygu eu gwasanaethau ac i fynd â’u busnes i’r lefel nesaf. Un o’r busnesau i elwa ar hyn yw Empower – Be The Change, sy’n gwerthu ac yn darparu cynnyrch a gwasanaethau ledled y DU, a’i brif genhadaeth yw: “i rymuso unigolion a chymunedau i gyflawni mwy”. Mae Empower yn darparu gwasanaethau sy’n ymdrin yn uniongyrchol â materion sy’n ymwneud â thlodi, cydlyniant cymunedol a lles. Maent hefyd yn cynyddu mynediad at, a chyrhaeddiad ar draws, pob agwedd ar ddysgu. Mewn partneriaeth ag amrywiaeth o sefydliadau lleol a chenedlaethol, mae Empower yn helpu unigolion i ennill sgiliau cyflogadwyedd allweddol a rhoi iddynt brofiad trwy hyfforddiant achrededig, cyfleoedd gwirfoddoli a mentora.

Yn hyn o beth, mae cyfanswm y buddsoddiad a gynigir gan y Gronfa wedi cyrraedd dros £600,000 mewn benthyciadau di-log i 29 o fentrau cymdeithasol.

Dywedodd Graham Precey, Pennaeth Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol, Legal & General:

“Rydym wrth ein bodd fod cronfa SE-Assist Legal & General wedi bod yn llwyddiant o’r fath, ac o ganlyniad, rydym newydd gwblhau ail rownd o fuddsoddi i gefnogi mentrau amrywiol a lleol ledled Cymru.  Rydym yn hynod frwd i fod yn rhan o’u datblygiad ac i’w helpu i ddatblygu.”

Dywedodd Holly Piper, Pennaeth CAF Venturesome:

“Rydym ar ben ein digon o fod wedi cwblhau ail rownd o fuddsoddi ar gyfer SE-Assist yng Nghymru, er mwyn helpu mentrau cymdeithasol sydd yn y camau cynnar.  Yn un o’r cronfeydd buddsoddi cymdeithasol sydd wedi ennill eu plwyf hwyaf yn y DU, mae CAF Venturesome yn edrych ymlaen at weithio gyda’n partneriaid er mwyn helpu i wneud gwahaniaeth enfawr i bobl yn y cymunedau lle maent yn gweithredu ynddynt, gan greu effaith gymdeithasol arwyddocaol.  Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cyfuno budd cymunedol â model busnes cynaliadwy, a fydd yn cael effaith ar fywydau pobl leol am flynyddoedd lawer.”