Mae Michael Sheen yn chwilio am herwyr newydd i ennill coron Menter Gymdeithasol Cymru

Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2018: Ar agor i dderbyn ceisiadau

8 Jun, 18

Mae Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2018 wedi cael eu lansio’n swyddogol ac maent ar agor i dderbyn ceisiadau. Mae’r Gwobrau, sy’n cydnabod rhagoriaeth ymhlith y sector busnesau cymdeithasol yng Nghymru, wedi dod yn llwyfan ardderchog ar gyfer nifer o fathau gwahanol o fusnesau cymdeithasol i ddathlu llwyddiant a chyflawniadau’r 12 mis diwethaf.

Eleni, mae gan Wobrau Busnes Cymdeithasol Cymru dri phrif gategori – Menter Gymdeithasol Cymru y Flwyddyn; Un i’w Wylio Cymru, a Busnes Cymru y Flwyddyn y mae Gweithwyr yn Berchen Arno. Gall mentrau cymdeithasol roi cynnig ar bum categori arall hefyd – Iechyd a Gofal Cymdeithasol; Ymdrin â Chwsmeriaid, Amgylcheddol; Addysg, Hyfforddiant a Chyflogaeth; a Thechnoleg er Lles.

Cynhaliwyd Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru ers 2010, ac maent yn rhan o brosiect Busnes Cymdeithasol Cymru, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. Mae’r prosiect yn darparu cymorth busnes i fusnesau cymdeithasol ledled Cymru, sydd â chynlluniau i dyfu. Caiff ei gyflwyno gan Ganolfan Cydweithredol Cymru ac mae’n rhan o wasanaeth Busnes Cymru.

Cyhoeddir enillwyr Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru mewn seremoni wobrwyo ym mis Medi yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd.

Dywedodd Michael Sheen, Noddwr Social Enterprise UK, Llywydd Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, a llysgennad ar gyfer y mudiad mentrau cymdeithasol a chydweithrediadau yng Nghrymu:

“Mae’r Gwobrau yn gyfle gwych nid yn unig i ddathlu gwaith busnesau cymdeithasol yng Nghymru, ond hefyd er mwyn dod o hyd i sefydliadau newydd sy’n gwneud pethau gwych. Fel cenedl, mae’n gyfle gwych i ni gyd eu cefnogi nhw a’r gwaith rhyfeddol y maen nhw’n ei wneud i hybu cydraddoldeb gwell yn ein cymdeithas. Mae busnesau cymdeithasol yn blaenoriaethu pobl dros elw – mae dathlu eu llwyddiant yn helpu i ysbrydoli pobl eraill i sefydlu eu busnesau cymdeithasol eu hunain, ac yn ein hatgoffa ni y dylem ni brynu oddi wrth fenter cymdeithasol, pa bryd bynnag y gallwn ni! Busnesau cymdeithasol ddylai fod y norm yng Nghymru, ac er nad ydym ni wedi cyrraedd y pwynt hwnnw eto, mae’n gwella, a gobeithiaf y byddwn ni’n gweld rhai herwyr newydd yn rhoi cynnig ar ennill y gwobrau eleni.” 

Enillodd Creu Menter wobr Menter Gymdeithasol Cymru y Flwyddyn y llynedd, a chafodd ganmoliaeth uchel yn rowndiau terfynol y DU, yn y categori Addysg, Hyfforddiant a Chyflogaeth. Mae Creu Menter, sydd wedi’i leoli yn Abergele, gogledd Cymru, yn darparu gwasanaethau cynnal a chadw eiddo i landlordiaid cymdeithasol a phreifat, awdurdodau lleol a chwmnïau rheoli eiddo. Trwy ei academi gyflogaeth, mae’n darparu swyddi a hyfforddiant i denantiaid tai cymdeithasol sy’n ei chael hi’n anodd dod o hyd i waith.

Mae Sharon Jones, Cyfarwyddwr Busnes a Phartneriaeth Creu Menter, yn myfyrio ar lwyddiant y llynedd. Dywedodd:

“Mae Creu Menter wedi bod yn llwyddiannus iawn yn ystod y 12 mis diwethaf. Fe wnaeth yr achrediad a dderbyniom gan Wobrau Busnes Cymdeithasol Cymru roi i ni’r hygrededd i ennill contractau newydd a datblygu. Rydym ni wedi agor ein hadeilad pwrpasol ein hunain ym Mochdre, gydag Academi Gyflogaeth, swyddfeydd, a chyfleusterau gwell.

“Byddwn i’n cynghori busnesau cymdeithasol eraill i wneud cais ar gyfer y gwobrau. Gallai wneud gwahaniaeth enfawr i’ch sefydliad. Rydym ni wedi defnyddio’r achrediad i hyrwyddo ein gwasanaethau a’n cyfleusterau, ac mae’r gwobrau wedi codi proffil ein menter gymdeithasol ar lefel leol a chenedlaethol.”

Eleni, mae categorïau’r Gwobrau wedi cael eu noddi gan NatWest, Legal & General, Arup, BIC Innovation, Acuity Legal, ISG Plc, Cowshed a Reason Digital, gyda chefnogaeth ychwanegol gan The Co-op a Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru, sy’n rhan o Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA).

Gall busnesau cymdeithasol, sy’n cynnwys mentrau cymdeithasol, cwmnïau cydfuddiannol, cydweithrediadau, a busnesu y mae gweithwyr yn berchen arnynt, dderbyn pecyn ymgeisio ar gyfer gwobrau eleni trwy fynd i wefan Canolfan Cydweithredol Cymru, a chofrestru eu diddordeb: http://bit.ly/sbwawards18