Rhaglen arloesol i helpu’r bobl ifanc fwyaf difreintiedig yng Nghymru

Bron £100,000 wedi’i ddyfarnu i Ganolfan Cydweithredol Cymru, YMCA Abertawe, Llamau a GISDA yn rhan o raglen Digital Reach Ymddiriedolaeth

6 Jul, 17

Mae Ymddiriedolaeth Nominet wedi dyfarnu bron £100,000 i bartneriaeth o bedwar sefydliad, sef Canolfan Cydweithredol Cymru, YMCA Abertawe, Llamau a GISDA, yn rhan o’i rhaglen Digital Reach – menter arloesol a ddatblygwyd i gynyddu sgiliau digidol ymhlith rhai o’r bobl ifanc fwyaf difreintiedig yn y Deyrnas Unedig.

Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i gyflwyno Fy Mywyd Digidol, sef prosiect a fydd yn cynorthwyo rhai o’r bobl ifanc fwyaf difreintiedig ac ‘anodd eu cyrraedd’ yng Nghymru. Bydd yn gweithio gyda nhw i wella eu sgiliau digidol, eu hyder a’u hunan-barch, gan ddefnyddio dulliau sy’n ennyn eu diddordeb ac yn addas i’w hanghenion.

Yn ôl adroddiad Sgiliau Digidol Sylfaenol 2017, er gwaethaf cynnydd cyffredinol yn nifer yr oedolion yn y Deyrnas Unedig sydd wedi ennill sgiliau digidol sylfaenol, mae o leiaf 3% (300,000) o’r rhai 15-24 oed ar ei hôl hi o hyd. Mae ymchwil Ymddiriedolaeth Nominet yn dangos mai’r dyma’r grŵp sy’n fwyaf tebygol o fod yn wynebu anfantais ar sawl ffurf. Crëwyd Digital Reach mewn ymateb i’r her genedlaethol hon trwy ailddychmygu’r ffordd y mae sgiliau digidol yn cael eu cyflwyno i’r bobl ifanc anoddaf eu cyrraedd yn ein cymdeithas.

Trwy fanteisio ar arbenigedd Canolfan Cydweithredol Cymru, YMCA Abertawe, Llamau, GISDA a sefydliadau ieuenctid blaenllaw eraill y Deyrnas Unedig sydd wedi ffurfio perthynas gref â phobl ifanc sy’n byw ar yr ymylon dros flynyddoedd lawer, mae Digital Reach yn bwriadu dangos sut mae’r sefydliadau hyn yn y sefyllfa orau i roi pobl ifanc ynysig ar drywydd dyfodol cadarnhaol.

Bydd arian Ymddiriedolaeth Nominet yn galluogi Canolfan Cydweithredol Cymru, YMCA Abertawe, Llamau a GISDA i gynllunio a chyflwyno sesiynau ar y cyd ar gyfer grwpiau bach o bobl ifanc a fydd yn eu helpu i ddatblygu sgiliau digidol y tu hwnt i ddefnydd sylfaenol o gyfryngau cymdeithasol. Gallai’r sesiynau helpu pobl ifanc i reoli eu harian, chwilio am hyfforddiant a swyddi ac ymgeisio amdanynt, a byw bywydau iachach.

Dywedodd Karen Lewis, Cyfarwyddwr Cymunedau a Chynhwysiant Canolfan Cydweithredol Cymru:

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru yn awyddus iawn i weithio gyda’n partneriaid yng Nghymru ac Ymddiriedolaeth Nominet i fynd i’r afael â’r her hon a dechrau cael effaith yn y maes gwaith hollbwysig hwn. Mae’n gyfle gwych i weithio gyda phobl ifanc agored i niwed er mwyn eu helpu i ddod yn fwy hyderus yn ddigidol a datblygu eu dealltwriaeth o’r cyfleoedd y mae’r Rhyngrwyd yn eu cynnig iddynt.

Dywedodd Vicki Hearn, Cyfarwyddwr, Ymddiriedolaeth Nominet:

Mae Ymddiriedolaeth Nominet yn falch iawn o fod yn cefnogi’r fenter ar y cyd hon sy’n cynnwys Canolfan Cydweithredol Cymru, YMCA Abertawe, Llamau a GISDA. Bydd arian Digital Reach yn eu galluogi i gysylltu â 375 o’r bobl ifanc anoddaf eu cyrraedd yng Nghymru, gan gynnig cyfle iddynt ddysgu sgiliau digidol hollbwysig fel rhan annatod o’u rhaglenni sgiliau bywyd. Credwn y bydd y rhaglen beilot hon yn dangos potensial y dull hwn i gyflawni effaith ar raddfa fawr.

Mae Fy Mywyd Digidol yn un o chwe menter (gan ddeuddeg sefydliad gwahanol) a ddewiswyd gan Ymddiriedolaeth Nominet yn dilyn proses ddethol drylwyr i gyfrannu at ddatblygu a gweithredu rhaglenni peilot yn ystod y naw mis nesaf. Y cyfranogwyr eraill yw: Gweithredu dros Blant; yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr; Home-Start a #techmums; Cymdeithas y Plant a Grŵp City & Guilds; a UK Youth. I ddechrau, bydd y rhaglenni peilot yn ceisio ymgysylltu â chyfanswm o 4,000 o’r rhai hynny sydd ar ochr anghywir y rhaniad digidol; bydd effeithiolrwydd modelau wrth raddfa yn cael ei werthuso, fel y gellir cyrraedd mwy o bobl ifanc yn y dyfodol.

I gael gwybod mwy am y rhaglen Digital Reach a’r ddamcaniaeth sy’n sail iddi, gallwch lawrlwytho prosbectws Ymddiriedolaeth Nominet. Gallwch hefyd gadw llygad ar gynnydd trwy ddilyn  @WalesCoopCentre a #DigitalReach ar Twitter.