Blog

Noddwyr proffil uchel yn sicrhau llwyddiant gwobrau

Mae amrywiaeth o noddwyr proffil uchel yn y sector preifat sydd â phriodoleddau moesegol wedi'u cyhoeddi ar gyfer Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru eleni. Ymhlith y noddwyr sydd wedi'u cadarnhau y mae'r prif noddwr Cowshed, ynghyd â Legal and General, Perago, Acuity Law a Triodos. Mae BIC Innovation a Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru yn cefnogi'r Gwobrau hefyd.

By Rhodri McDonagh · 29 Mehefin 2021

Gweler y dudalen hon yn: English

Mae Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru yn dathlu effaith mentrau cymdeithasol ar eu cymunedau ac ar economi Cymru. Maen nhw’n cydnabod yr arloesedd, yr ysbrydoliaeth a’r dyfalbarhad sydd eu hangen i sefydlu, cynnal a thyfu mentrau cymdeithasol llwyddiannus. Mae’r digwyddiad eleni yn dilyn blwyddyn o waith caled gan fusnesau cymdeithasol wrth ddarparu cymorth hanfodol i gymunedau a’r GIG yn ystod pandemig Covid-19.

Prif noddwr y Gwobrau yw Cowshed, asiantaeth cysylltiadau cyhoeddus, cyfathrebu, dylunio a’r cyfryngau sy’n arbenigo mewn ymgyrchoedd sy’n cael effaith gadarnhaol ar gymdeithas. Mae Cowshed wedi cefnogi’r Gwobrau ers sawl blwyddyn, ond eleni mae’r cwmni wedi cynyddu ei fuddsoddiad.

Meddai Prif Swyddog Gweithredol Cowshed, Vicki Spencer-Francis:

“Eleni, mae’n bwysicach nag erioed cydnabod cyfraniad anhygoel busnesau cymdeithasol yng Nghymru. Mae’r sector wedi dangos gwytnwch rhagorol yn ystod Covid-19. Nid yn unig y mae wedi llwyddo i amsugno’r straen economaidd a chyflawni swyddogaethau hanfodol, ond mae llawer o fusnesau wedi ymestyn eu hamcanion cymdeithasol i ddiwallu’r anghenion sydd wedi’u creu gan y pandemig.

“Mewn byd sy’n newid cymaint, rydym am sicrhau ystyr i’n gwaith. Mae Cowshed yn falch o fod yn brif noddwr Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru a chefnogi busnesau sy’n newid cymunedau a hyd yn oed cymdeithas.”

Y darparwr gwasanaethau ariannol, Legal and General yw noddwr cyswllt y Gwobrau, gan barhau â chysylltiad a ddechreuodd yn 2015.

Meddai Lynne Sheehy, Rheolwr Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol, Legal and General:

“Gan weithio mewn partneriaeth â Busnes Cymdeithasol Cymru, rydym yn cefnogi busnesau newydd yng Nghymru trwy ein cronfa Cymorth Mentrau Cymdeithasol. Rydym yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi effaith gadarnhaol y busnesau bach hyn ar ein cymunedau, a’u cyfraniad pwysig at yr economi.

“Dyna pam rydym wrth ein bodd yn cefnogi’r Gwobrau unwaith eto ac yn cyd-ddathlu cyflawniadau’r busnesau hyn er mwyn ein helpu i ailgodi mewn ffordd gyfrifol.”

Eleni, mae Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru yn cynnwys chwe chategori.

  1. Menter Gymdeithasol y Flwyddyn (noddir gan Cowshed PR): agored i fentrau cymdeithasol sydd wedi bod yn masnachu ers dros 2 flynedd, mewn unrhyw sector busnes.
  2. Y Fenter i’w Gwylio (noddir gan Legal & General): agored i fentrau cymdeithasol sydd wedi bod yn masnachu ers llai na 2 flynedd, mewn unrhyw sector busnes.
  3. Technoleg er Budd: Menter Gymdeithasol Technoleg (noddir gan Perago): agored i fentrau cymdeithasol sy’n defnyddio technoleg i gael effaith gymdeithasol.
  4. Effaith ar y Gymuned (noddir gan Triodos): agored i fentrau cymdeithasol sy’n masnachu er budd y gymuned leol.
  5. Tîm Menter Gymdeithasol y Flwyddyn (noddir gan Acuity Law): Mae’r categori hwn yn cydnabod y timau hynny sydd, yn ystod blwyddyn hynod heriol, wedi dangos y cryfder, yr angerdd a’r gwydnwch sydd mor nodweddiadol o’r sector mentrau cymdeithasol.
  6. ‘Prynu’n Gymdeithasol’ – Meithrin y Farchnad: Yn agored i unrhyw fenter gymdeithasol, sefydliad trydydd sector, corff sector cyhoeddus neu sefydliad sector preifat sydd wedi gwneud ymdrechion amlwg oddi mewn i’w sefydliad a’i gylch gwaith ei hun i greu mwy o gyfleoedd i brynu gan fentrau cymdeithasol.

Mae’r asiantaeth ddigidol Perago yn noddi’r ‘Tech for Good Award’. Mae Perago yn gweithio gyda chleientiaid i ddarparu gwell gwasanaethau digidol, ac mae hefyd wedi ymrwymo i ddefnyddio ei sgiliau a’i brofiad i gefnogi trawsnewid gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yn ddigidol.

Mae’r banc moesegol Triodos yn noddi’r ‘Wobr Effaith ar y Gymuned’. Mae gwasanaethau ariannol a bancio’r cwmni wedi’u cynllunio ar gyfer cynilwyr, buddsoddwyr a sefydliadau sydd am newid y byd er gwell.

 

Mae Acuity Law yn noddi ‘Gwobr Tîm Menter Gymdeithasol y Flwyddyn’. Mae Acuity Law yn gwmni cyfreithiol hynod lwyddiannus sy’n cynnig gwasanaeth cyfreithiol busnes-i-fusnes ledled y DU, gan gynnwys i fentrau cymdeithasol. Sefydlwyd y cwmni yng Nghymru ac mae ganddo swyddfeydd yng Nghaerdydd, Abertawe, Llundain a’r Emiradau Arabaidd Unedig.

 

Mae’r ymgynghorwyr arloesi a busnes, BIC Innovation, a Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru, sy’n darparu grantiau a benthyciadau i fusnesau cymdeithasol, yn darparu nawdd ar gyfer y seremoni Wobrwyo.

 

Mae Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru wedi’u trefnu gan Busnes Cymdeithasol Cymru, eu cynnal gan Ganolfan Cydweithredol Cymru a’u hariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru. Nod y Gwobrau yw cydnabod effaith mentrau cymdeithasol ar economi Cymru a chymunedau Cymru.

 

I gael ffurflen gais, mae angen cofrestru ar wefan Canolfan Cydweithredol Cymru yn https://cymru.coop/ceisiadau-am-wobrau-2021/. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 16 Gorffennaf am hanner nos.

 

Meddai Derek Walker, Prif Weithredwr Canolfan Cydweithredol Cymru:

 

“Mae busnesau cymdeithasol yng Nghymru yn wydn, yn ddeinamig ac yn arloesol. Mae’r Gwobrau hyn yn cydnabod cyfraniad busnesau sydd â nodau cymdeithasol at economi Cymru a’r gwahaniaeth gwirioneddol y maen nhw’n  ei wneud i’n cymunedau.

 “Rydym yn croesawu ymrwymiad pob un o’n saith noddwr i helpu i gydnabod y mentrau cymdeithasol gorau yng Nghymru”.