Ein Bwrdd

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru wedi gweithredu er y 1980au cynnar. Mae ein cynaliadwyedd wedi dod yn sgil trefniadau llywodraethu cryf ac enw da am yr hyn a wnawn.

See this page in: English

Mae ein Bwrdd yn cynnwys 12 o bobl – saith dyn a phum menyw ar hyn o bryd – y rhan fwyaf ohonynt wedi’u hethol gan ein haelodau. Mae hefyd yn cynnwys ambell unigolyn sydd wedi’i gyfethol o ganlyniad i’w sgiliau arbenigol a’i arbenigedd. Mae gan y Bwrdd un Pwyllgor – y Pwyllgor Risg ac Archwilio – sy’n cynnwys pum aelod.

Aelodau’r Bwrdd

Yn gyfrifydd wrth ei grefft, ac ar ôl gyrfa hir yn gweithio ym maes llywodraeth leol, y Comisiwn Ewropeaidd a’r sector preifat, daeth Jeff yn Gynghorydd Arbennig i weinidogion Llywodraeth Cymru am bron 12 mlynedd, naw ohonynt gyda Gweinidogion Cyllid. Ymddiswyddodd ym mis Mai 2016. Mae wedi bod yn aelod o’r Pwyllgor Gweithredol a Bwrdd y Ganolfan ers tro.   Mae wedi dal swydd y Trysorydd am nifer o flynyddoedd.

Mae John yn gyfrifydd siartredig cymwysedig, ac mae wedi bod yn un o gyfarwyddwyr Williams Ross cyfyngedig yng Nghaerdydd ers deuddeng mlynedd. Mae wedi ymwneud yn broffesiynol â’r gwaith o gynnig gwasanaethau sicrwydd, cyngor, cymorth a hyfforddiant yn y sector dielw, gan weithio gydag elusennau, undebau credyd a sefydliadau gwirfoddol eraill dros nifer o flynyddoedd.

Mae ei brofiad gwirfoddol yn cynnwys:

  • Bod yn aelod o fwrdd rheoli Canolfan Cydweithredol Cymru ers dros ddeng mlynedd.
  • Bod yn aelod o fwrdd Cartrefi Cymoedd Merthyr er mis Ionawr 2012.
  • Bod yn aelod o fwrdd dwy gymdeithas tai am gyfanswm cyfunol o 18 mlynedd, hyd at 2001.
  • Bod yn aelod presennol o grŵp llywio sefydliad sy’n edrych i gynnig cymorth cynhwysfawr, strwythuredig a hirdymor i fusnesau bach a chanolig yng Nghymru.

Angharad yw’r Rheolwr Rhaglen ar gyfer Arloesi i Arbed yn NESTA.

Mae Richard yn dod o Gefneithin yn Sir Gaerfyrddin, a dechreuodd ei yrfa ym maes y teledu a’r theatr cyn symud ymlaen i weithio yn y sectorau hamdden, celfyddydau, diwylliant a thwristiaeth mewn llywodraeth leol am 16 mlynedd. Ymgymerodd Richard â rôl Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen ym mis Hydref 2015 ac mae wedi llywio’r sefydliad i gyfnod newydd o dwf a datblygiad ers iddo gael ei sefydlu. Mae’n goruchwylio rheolaeth strategol Awen a’i is-gwmni masnachol, sef Awen Trading Ltd., gydag oddeutu 190 o staff ar draws 18 safle gwahanol.

Mae Richard yn Aelod o Sefydliad y Cyfarwyddwyr ac yn aelod llawn o Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’n siaradwr Cymraeg rhugl sy’n briod gyda dau o blant, ac mae’n gefnogwr brwd y Scarlets sydd â thocyn tymor.

Roedd David Jenkins yn un o sylfaenwyr Canolfan Cydweithredol Cymru. Mae wedi bod yn aelod gweithgar o’r Bwrdd Rheoli ers y cyfarfod cyntaf ym 1982, ac yn Gadeirydd y Ganolfan er y 1990au cynnar.

Ar ôl gwasanaethu am 21 mlynedd fel Ysgrifennydd Cyffredinol TUC Cymru, ymddeolodd David o’r rôl ym mis Ebrill 2004, yn 55 oed. Ers hynny, mae David wedi ymgymryd â nifer o benodiadau cyhoeddus o fewn GIG Cymru ac roedd yn Gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan rhwng 2009 a 2017. Mae hefyd yn aelod o’r Tribiwnlys Apelau Cyflogaeth.

Mae David yn byw yn Sir Fynwy, yn briod â thri o blant sydd wedi tyfu i fyny erbyn hyn. Dyfarnwyd OBE iddo yn 2004 am ei gyfraniad at wella cysylltiadau diwydiannol yng Nghymru.

Menna yw Prif Weithredwr Antur Waunfawr, menter gymdeithasol yng Ngwynedd.

Mae Nigel Keane yn Gyfrifydd Siartredig sy’n gweithio fel Cynghorydd Polisi gydag Uned Partneriaid Cymdeithasol Cymru. Mae Nigel wedi gweithio yn y sectorau preifat a chyhoeddus. Mae ganddo brofiad helaeth o sector cydweithredol y defnyddwyr, wedi iddo wasanaethu ar Bwyllgor Ardal De Cymru a Bwrdd Rhanbarthol Cymru y Co-operative Group, a’u corff rhagflaenol yng Nghymru. Roedd Nigel hefyd yn Gyfarwyddwr y Co-operative Group am ddwy flynedd.

Mae gan Nigel brofiad o gefnogi cwmnïau cydweithredol sy’n eiddo i’r gweithwyr, o’i gyfnod fel trysorydd Cymdeithas Datblygu Cwmnïau Cydweithredol Caerdydd a’r Fro, ac mae wedi gwasanaethu ar Fwrdd Rheoli Canolfan Cydweithredol Cymru dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf.

Mae Nisreen Mansour yn Swyddog Polisi yn TUC Cymru, gan gyfrannu at waith polisi’r sefydliad ar yr economi ac agenda Gwaith Teg. Cyn ymuno â TUC Cymru, bu’n gweithio i Sefydliad Bevan, melin drafod annibynnol wedi’i leoli ym Merthyr Tudful, ac i AS De Cymru.

Ben is an Associate Director at Arup, based in Cardiff with 17 years’ experience of working with public and private sector organisations on transport advisory and infrastructure projects. He leads the Arup Consulting business in Wales and is currently working with clients across Wales, Northern Ireland and England. Ben is an equality, diversity and inclusion champion and is passionate about unlocking the potential of individuals regardless of their background. Through his working career he has developed experience of start-ups/mobilisation, profit and loss account management, diversity, change management, team leadership, strategic leadership and business development.

A global professional services company, Arup has over 400 staff based in Wales and a history of almost 50 years in Cardiff. As an employee-owned company Arup takes pride in their community involvement and connection to the societies they serve.

Outside of work Ben has volunteered as a Wales Deaf Rugby Union committee member, helping to raise funds to provide development opportunities for young children and adults alike. As a father of two young boys, he is also involved in coaching football and rugby. He enjoys keeping fit by attending the gym, running and, despite the ravages of time, occasionally putting the boots back on for a game of rugby.

Allison Soroko yw Pennaeth Ymgysylltu a Pherchenogaeth ac Ysgrifennydd Cwmni Merthyr Valleys Homes, sef cymdeithas dai trosglwyddo stoc sy’n berchen ar ac yn rheoli dros 4,200 o dai ym Mwrdeistref Merthyr Tudful.

Mae Allison wedi rheoli’r broses o ddatblygu a gweithredu strwythur llywodraethu arloesol yn llwyddiannus sy’n caniatáu i denantiaid a gweithwyr ddod yn aelodau o’r sefydliad. O ganlyniad i hyn, Merthyr Valleys Homes yw’r cwmni cydfuddiannol cyntaf yng Nghymru a berchenogir gan denantiaid a gweithwyr.

Mae Allison yn arbenigo mewn Llywodraethu yn y sector tai. A hithau’n hyrwyddwr llywodraethu da, mae hi wedi cyfrannu at ddatblygu set o Reolau Enghreifftiol ar gyfer Cymru a’r Cod Llywodraethu ar gyfer cymdeithasau tai yng Nghymru. Mae Allison yn frwd o blaid ymgysylltu â thenantiaid a chynnwys gweithwyr, ynghyd â chyfathrebu effeithiol.

Mae Robin wedi bod yn aelod o Bwyllgor Gweithredol a Bwrdd Rheoli’r Ganolfan am flynyddoedd lawer, yn gweithio gyda Derek Walker a’r ddau Brif Weithredwr a’i rhagflaenodd.

Bu’n gyfreithiwr mewn practis preifat am 35 mlynedd hyd nes iddo ymddeol yn 2015, gan ymwneud yn bennaf â rhoi cyngor i dri Undeb Llafur blaenllaw (GMB, UNITE ac USDAW) ac achosion Cymorth Cyfreithiol. Dros y 15 mlynedd diwethaf, bu’n ymgymryd, y rhan fwyaf o’r amser, â phob agwedd ar waith tribiwnlys cyflogaeth (gan gynnwys hawliadau gwahaniaethu). Mae ganddo hefyd brofiad helaeth o faterion yn ymwneud ag anafiadau personol (hawliadau clefydau yn benodol).

Cynnwys cysylltiedig