Pecyn Cymorth Gwerth Cymdeithasol

Pecyn adnoddau ar gyfer deall a hyrwyddo gwerth cymdeithasol wrth ddarparu gwasanaethau gofal a chymorth a datblygu Fforymau Gwerth Cymdeithasol er mwyn helpu sefydliadau i sicrhau canlyniadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

See this page in: English

Pecyn Cymorth Gwerth Cymdeithasol

Ni fwriedir i’r pecyn adnoddau hwn fod yn rhagnodol, ond mae’n ceisio rhannu arfer da a nodi sut y gall Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol a Fforymau Gwerth Cymdeithasol fynd ati I ddatblygu ffyrdd newydd o weithio er mwyn ymgorffori.

Lawrlwythwch y pecyn cymorth nawr

 

Fforymau Gwerth Cymdeithasol, cyd-destun y polisi  

Ym mis Ebrill 2016, daeth dau ddarn newydd o ddeddfwriaeth arwyddocaol i rym sy’n newid y ffordd y mae cyrff cyhoeddus yn gweithio i sicrhau llesiant a chanlyniadau gwell i ddinasyddion.

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer trawsnewid gwasanaethau cymdeithasol. Mae hyn yn gwella’r ffordd o ddiwallu anghenion pobl am ofal a chymorth ac anghenion gofalwyr am gymorth. Wrth weithredu egwyddorion y Ddeddf, dylai’r camau gweithredu ganolbwyntio ar wella canlyniadau llesiant unigolion.

Sefydlodd y Ddeddf saith o Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol, ar batrwm y byrddau iechyd. Mae’n rhaid i’r byrddau hyn gyd-asesu, gydgynllunio a chyd-ddarparu gwasanaethau effeithlon ac effeithiol. Mae canlyniadau a llesiant unigolion yn sail i’r holl system. Y partneriaid statudol yw Awdurdodau Lleol a Byrddau Iechyd Lleol. Mae aelodaeth hefyd yn cynnwys cynrychiolaeth trydydd sector cenedlaethol a lleol, a chynrychiolaeth ar gyfer dinasyddion, gofalwyr a darparwyr annibynnol.

Mae’r Ddeddf yn darparu Fforymau Rhanbarthol neu Fforymau Gwerth Cymdeithasol ac yn rhoi dyletswydd ar awdurdodau lleol i hyrwyddo darparwyr gwerth cymdeithasol yn eu hardal.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ymwneud â gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Sefydlodd y ddeddf Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ar gyfer pob ardal awdurdod lleol yng Nghymru er mwyn gweithio tuag at nodau llesiant lleol.

Yn ôl y ddwy Ddeddf, mae’n ofynnol i awdurdodau ddarparu gwasanaethau ataliol fel ffordd o sicrhau llesiant, gan ddefnyddio dulliau cydweithredu rhwng cyrff cyhoeddus ac mewn cyrff cyhoeddus, y trydydd sector a chyfraniad dinasyddion wrth gasglu gwybodaeth, gwneud penderfyniadau a chynllunio gwasanaethau.

Er mwyn datblygu sector cadarn a chynaliadwy ar gyfer darparu gofal cymdeithasol, gwasanaethau ataliol a llesiant, mae angen gweledigaeth tymor hir er mwyn cefnogi a datblygu darparwyr gwasanaethau sy’n seiliedig ar werth cymdeithasol. Mae gan y Fforwm Gwerth Cymdeithasol gyfraniad pwysig i’w wneud wrth lywio’r broses o ddatblygu’r gwasanaethau hyn a defnyddio amrywiaeth o gyfleoedd er mwyn gwireddu dyheadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Mae dulliau eraill perthnasol sy’n ymwneud â’r polisi’n cynnwys:

  • ‘Egwyddorion Gofal Iechyd Darbodus’ a’r ‘Fframweithiau Canlyniadau Cenedlaethol’.
  • Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru 2018.
  • Rhaglen Lywodraethu: ‘Ffyniant i Bawb’.
  • Ysgogwyr economaidd fel yr economi sylfaenol, yr economi gynhwysol ac angorau economaidd a chymunedol.Ystyriwch sut mae gwahanol ddarnau o ddeddfwriaeth a rheoliadau’n gallu rhyngweithio â’i gilydd gan gynnwys: rheoliadau tai, cyfreithiau ar gyfer cystadlaethau a chaffael, Deddf Cydraddoldeb 2010 a deddfwriaeth cyflogaeth.

Astudiaethau achos cysylltiedig gan WCVA

Hwb Cymorth Cynnar, Sir y Fflint

Edrycha’r astudiaeth achos fanwl hon ar ddatblygiad yr Hwb Cymorth Cynnar, ymateb amlasiantaeth integredig.

Gwasaneath Cydlynu Iechyd a Lleisiant Cymunedos Powys PAVO

Mae’r ail astudiaeth achos hon yn canolbwyntio ar ddatblygiad Gwasanaeth Cydlynu Iechyd a Llesiant Cymunedol a ddarperir gan Gysylltwyr Cymunedol ledled Powys.

Cydgynhyrchu Cymorth Anableddau Dysgu yng Gwent

Gwell bywydau; astudiaeth achos o Wynedd ynghylch gweithio’n gynhyrchiol mewn cymorth anabledd.

Cynnwys cysylltiedig