Polisi ac ymchwil blaengar

Mae ein gwaith ymchwil a pholisi yn amlinellu pam y mae datrysiadau cydweithredol yn effeithiol ac yn berthnasol wrth daclo rhai o heriau mawr cymdeithas.

Ymchwil a chyhoeddiadau

Rydym yn cyhoeddi ystod eang o ymchwil ac adroddiadau sy’n rhoi tystiolaeth gadarn ynglŷn â graddfa ac effaith y sector, yn tynnu sylw at yr arfer gorau yng Nghymru a thu hwnt, ac yn adnabod cyfleoedd posibl i greu’r Gymru yr ydym ei heisiau.

Mae teitl, disgrifiad byr a dolen lawrlwytho ar gael ar gyfer pob un o’r dogfennau ar gael isod.

Gwaith polisi

Mae gennym enw da fel llais awdurdodol ar gyfer y sector: mae ein polisi wedi ei adeiladu ar ymchwil a thystiolaeth yn ogystal ag ymgysylltiad â mentrau cydweithredol, busnesau cymdeithasol a rhanddeiliaid allweddol eraill.

Ein nod yw hyrwyddo’r sector cydweithredol a rhoi pŵer i gymunedau wrth ddylanwadu ar amgylchedd polisi Cymru. Rydym o ddifri am bolisi cyhoeddus oherwydd ein bod eisiau helpu mentrau cydweithredol, busnesau cymdeithasol a chymunedau lleol i greu Cymru gryfach.

Darllenwch ein blog

Ewch i’n safle blog everyonesbusiness.coop i ddarllen ein blogiau diweddaraf am bolisi ac ymchwil

Grŵp Trawsbleidiol Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Fentrau Cydweithredol a Sefydliadau Cydfuddiannol

Rydym yn darparu’r ysgrifenyddiaeth ar gyfer y Grŵp Trawsbleidiol ar Fentrau Cydweithredol a sefydliadau Cydfuddiannol yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, sydd wedi ei gadeirio gan Jeremy Miles AC. Dyma ragor o wybodaeth am gyfarfod nesaf y grŵp.

Ymateb i ymgynghoriad: Adeiladu Cymunedau Gwydn

Ym mis Hydref 2016, Cyhoeddodd Carl Sargeant AC, Ysgrifennydd y Cabinet ar gyfer Cymunedau a Phlant, ei fod yn awyddus i ddod â’r rhaglen Cymunedau yn Gyntaf i ben wrth sefydlu ymagwedd newydd yn canolbwyntio ar dri maes blaenoriaeth o ran cyflogaeth, blynyddoedd cyntaf a grymuso. Ei fwriad yw ymgysylltu â chymunedau er mwyn edrych o’r newydd ar sut y gall Llywodraeth Cymru eu cefnogi. Cyfrannon ni at y drafodaeth hon drwy gysylltu â’n staff a chleientiaid a rhoi ein barn ar sut i greu cymunedau mwy llewyrchus a gwydn. Darllenwch ein hymateb llawn yma.