#NewyddionDaCymru | Menter gymdeithasol

Menter gymdeithasol Pontypridd i gynnig cyfleoedd ar gyfer creadigrwydd, llythrennedd a dysgu i bawb sydd â chanolbwynt cymunedol newydd

Mae Cwmni Buddiannau Cymunedol Cydweithredol Art in the Attic ar fin bod yn hwb diwylliannol ar gyfer celf, cerddoriaeth, crefftau, llenyddiaeth ac ysgrifennu, gyda phwyslais penodol ar ymgysylltu â’r gymuned.

By Ben Bostock · Gorffennaf 2, 2020

Gweler y dudalen hon yn: English

Cafodd y cwmni cydweithredol ei gorffori’n ddiweddar dan arweiniad prosiect Dechrau Newydd Busnes Cymdeithasol Cymru a, chyda’i gilydd, maen nhw wedi llwyddo i fynd i’r afael â’r heriau sy’n gysylltiedig â dechrau a chynnal y busnes cymdeithasol yng nghanol argyfwng byd-eang.

Canmolodd Jeffrey Baxter, sefun o aelodau sefydlu Art in the Attic, y cymorth a oedd ar gael a’r gwasanaeth mentora am helpu i gyrraedd y garreg filltir:

“A ninnau’n sefydliad newydd, mae’r cymorth rydyn ni wedi’i gael gan Ddechrau Newydd Busnes Cymdeithasol Cymru a Chanolfan Cydweithredol Cymru wedi bod yn amhrisiadwy wrth i ni fynd i’r afael â chymhlethdodau datblygu ein prosiect, a hynny o ran gweledigaeth a chenhadaeth a’r prosesau cyfreithiol sy’n gysylltiedig â sefydlu menter gymdeithasol.”

Gan eu bod bellach wedi sicrhau’r brydles ar gyfer yr adeilad i gynnal yr hwb, y bwriad yw datblygu’r caffi, y siop lyfrau a’r mannau gweithdy, gan ganiatáu i artistiaid gydweithredu, rhannu gwybodaeth a datblygu eu sgiliau creadigol yn y gymuned.

Trwy sicrhau bod mannau ar gael i’w hurio gan y gymuned, y gobaith yw y bydd yr hwb yn datblygu i fod yn ganolbwynt ar gyfer cydweithredu a dysgu a rennir – gyda phwyslais penodol ar hybu llythrennedd a chreadigrwydd.

"Gallai’r pandemig Covid-19 fod wedi rhwystro ein cynnydd yn sylweddol, ond mae’r hyblygrwydd a’r defnydd arloesol o dechnoleg gan Ganolfan Cydweithredol Cymru a Dechrau Newydd Busnes Cymdeithasol Cymru wedi golygu ein bod ni wedi aros ar y trywydd iawn."

Jeffrey Baxter, Art in the Attic Co-operative CIC

Er ei bod ar gam ffurfiannol o hyd ac wedi wynebu heriau sylweddol, mae’r tîm y tu ôl i’r fenter gymdeithasol addawol wedi parhau i ganolbwyntio’n benderfynol ar y weledigaeth, ond nid yw wedi bod yn hollol ddidrafferth, fel y mae Jeff yn esbonio:

“Gallai’r pandemig Covid-19 fod wedi rhwystro ein cynnydd yn sylweddol, ond mae’r hyblygrwydd a’r defnydd arloesol o dechnoleg gan Ganolfan Cydweithredol Cymru a Dechrau Newydd Busnes Cymdeithasol Cymru wedi golygu ein bod ni wedi aros ar y trywydd iawn, nid dim ond o ran cylchredeg dogfennau a negeseuon e-bost ac ati, ond hefyd trwy ddefnyddio technoleg fideo, gan sicrhau bod yr holl gyfranogwyr wedi cael eu cynorthwyo i gyfrannu’n llawn at drafodaethau a’r broses gwneud penderfyniadau.”

Gan ddechrau o “dudalen wag”, mae’r cynlluniau cyffrous yn cynnwys noson clwb ffilmiau reolaidd, arddangosfeydd a dosbarthiadau gydag o leiaf bum digwyddiad yr wythnos yn yr hwb y gall pobl leol ddibynnu arnynt a rhoi eu stamp arnynt.

Yn rhan o hyn, bydd y cwmni cydweithredol yn helpu i ddatblygu rhwydwaith o artistiaid o’r ardal amgylchynol, yn enwedig Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful, i arddangos a gwerthu gwaith.

Pan fydd wedi’i sefydlu, nod Art in the Attic yw cynhyrchu incwm hunangynhaliol a dibynnu llai ar grantiau, gan gynnig cyfleoedd am swyddi a sefydlu cysylltiad ffisegol cryf ag Olive’s Attic sydd eisoes yn bodoli, busnesau lleol eraill a grwpiau cymunedol.

Mae Jeff yn canmol cydnerthedd y sector sy’n gweld mentrau cymdeithasol cyffrous yn dechrau wrth i lawer o bobl ystyried sut yr hoffen nhw ailddiffinio’r hyn sy’n arferol yn yr hinsawdd bresennol:

“Yn y cyfnod anodd hwn, mae’n galonogol gweld sut mae busnesau cymdeithasol cychwynnol yn gallu gweithredu, a chymaint maen nhw’n gwerthfawrogi’r cymorth gan dîm Dechrau Newydd Busnes Cymdeithasol Cymru.”

Os oes gennych syniad am fusnes cymdeithasol ac yr hoffech ddysgu mwy am y cymorth sydd ar gael gan Ddechrau Newydd Busnes Cymdeithasol Cymru, neilltuwch le ar un o’n gweminarau rhanbarthol ‘Dechreuwch Rywbeth Da’ neu cysylltwch â’r tîm Dechrau Newydd i weld sut gallant helpu.

Mae Cwmni Buddiannau Cymunedol Cydweithredol Art in the Attic wedi cael cymorth a chyngor ymgynghoriaeth busnes gan Busnes Cymdeithasol Cymru Dechrau Newydd, sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a’i gyflwyno gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Oes gennych chi stori i #NewyddionDaCymru?

Os ydych chi’n gwybod am unrhyw un sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth yn ei gymuned neu os hoffech hyrwyddo eich gweithredoedd da, cysylltwch â ni er mwyn rhannu’r hanes.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.