#NewyddionDaCymru | Menter gymdeithasol

Llwybrau cadarnhaol i ddioddefwyr iechyd meddwl wedi’u creu o drasiedi trwy gynllun gwobrau cymunedol a chymorth digartrefedd

Mae Pete Humphreys o gaffi a hwb cymdeithasol No.22 yn Wrecsam yn esbonio sut oedd marwolaeth yn y teulu wedi’i ysbrydoli i ddechrau cynorthwyo pobl sy’n byw gyda salwch terfynol a helpu i fwydo pobl ddigartref â phrydau iachus ar yr un pryd â chreu cynllun gwobrau cymunedol wedi’i seilio ar ap sy’n hybu gweithgarwch cymunedol, lles a charedigrwydd.

By Ben Bostock · Mehefin 4, 2020

Gweler y dudalen hon yn: English

O ble daeth y syniad ar gyfer No.22 a YaB?

Mae YaB yn golygu ‘Yellow and Blue’, sy’n cynrychioli dau unigolyn yn fy mywyd a fu farw o ganser y coluddyn. Mae ‘Melyn’ yn cynrychioli ffrind agos a ‘Glas’ yn cynrychioli fy nhad.

Y syniad gwreiddiol oedd sicrhau eu bod nhw’n cael yr hyn oedd ei angen arnyn nhw tra oedden nhw’n dioddef â’r salwch. Yna, datblygodd y syniad i ddarparu man ysbrydoledig, bywiog i gymdeithasu a gweithgareddau i bobl sy’n dioddef salwch terfynol – i gyfathrebu â phobl eraill sy’n mynd trwy’r un peth.

Pan golles i fy nhad, fe ges i drafferth ymdopi â bywyd, ac iechyd meddwl. Dyna pryd y dechreues i edrych ar lwybrau sy’n rhoi boddhad – yn enwedig trwy gyfryngau digidol… arweiniodd hyn at awydd i helpu pobl sy’n dioddef problemau iechyd meddwl, digartrefedd ac sy’n mynd trwy broses adsefydlu, hefyd.

Sut oedd y cynllun gwobrau digidol wedi datblygu a beth yw’r buddion?

Mae’r cynllun gwobrau digidol yn dal i gael ei ddylunio. Mae caffi No.22 yn cynnal cynllun coffi caredigrwydd. Rydyn ni’n gwerthu prydau a diodydd ac mae rhan o’r trafodyn yn cael ei throsglwyddo ymlaen i achosion lleol – y mae rhai ohonyn nhw’n ymwneud â phobl ddigartref a’r henoed.

Rydyn ni hefyd yn ymchwilio i ddylunio ap a dyfeisiau y gellir eu gwisgo i wobrwyo cysylltiadau cadarnhaol gan ddefnyddwyr y ddau wasanaeth, cyflenwyr, darparwyr a gwirfoddolwyr.

Mae hyn hefyd yn cynnwys gwyddor ymddygiad i annog llwybrau cadarnhaol, ac fe ddylen ni weld hyn yn cynyddu law yn llaw ag economi fewnol wrth i ni dyfu. Y gobaith yw y bydd y llwybrau cadarnhaol hyn yn creu cyfleoedd cyflogaeth o fewn ein cynigion busnes rhagamcanol, y caffi a’n hwb. Felly, gall pobl sy’n cael trafferth ymdopi ag agweddau amrywiol ar fywyd ar y strydoedd ac iechyd meddwl weithio gyda phobl sydd â diagnosis terfynol i gael profiadau ysbrydoledig i’w helpu i ymdopi.

Rydyn ni’n ceisio creu profiadau cadarnhaol, cyfleoedd ac eiliadau o hapusrwydd a chymorth i bawb mewn amgylchedd sy’n rhoi boddhad yn feddyliol ac yn gorfforol.

A allwch chi grynhoi beth sydd wedi cael ei gyflawni?

Rydyn ni wedi cyflenwi dros 500 o brydau bwyd yn ystod y pandemig Covid-19 yn unig, gan weithio gyda gwasanaethau gwirfoddol a lleol i ddanfon y prydau’n boeth ac i’r bobl y mae arnyn nhw eu hangen fwyaf. Rydyn ni wedi bwrw ymlaen â’n strategaethau grŵp, gan gynnig cyfleoedd cyffrous ym maes brandio dillad, digwyddiadau, lles a gweithgareddau cysylltiedig.

Hyd yma, rydyn ni wedi datblygu’r caffi cymunedol a chael cyhoeddusrwydd ar gyfer y caffi a’r cynllun gwobrau cymunedol i helpu i ledaenu’r neges.

Bydd hyn i gyd yn darparu cyflogaeth i’r ymgeiswyr iawn sy’n ymateb yn dda i gymorth ac sy’n croesawu meddylfryd a safbwyntiau cadarnhaol y grŵp YaB.

A fu’n rhaid i chi oresgyn unrhyw rwystrau / heriau mawr?

Llawer! Mae addysg, gwybodaeth a manteisio ar dechnoleg sy’n newid drwy’r amser yn allweddol. Mae taro cydbwysedd rhwng y gwaith y gellir ei gyflawni ar hyn o bryd, y weledigaeth a gwireddu hynny i gyd yn hollbwysig. Bu’n anodd yn ariannol, ac, wrth gwrs, fe allen ni wneud cymaint pe na byddai’n rhaid i ni boeni am hynny. Hefyd, mae’n anodd cydbwyso teulu, gwaith a bwrw ymlaen â’r hyn y gallwn ni ei wneud yn y gymuned.

Rydyn ni’n frwd iawn ynglŷn â hyn – ac yn cael ein hysgogi’n gryf gan darddiad emosiynol iawn ein gwaith.

Weithiau, mae’r daith yn teimlo braidd yn unig ac rwy’n poeni am ofyn i bobl helpu, gan fy mod i’n teimlo ei fod yn rhoi pwysau ar eraill. Ond, mae gennym ni gymuned wych, ac os daw at ei gilydd ar yr adeg iawn, rwy’n credu y gallai’r newidiadau a’r cymorth fod yn enfawr.

"Rydyn ni’n ceisio creu profiadau cadarnhaol, cyfleoedd ac eiliadau o hapusrwydd a chymorth i bawb mewn amgylchedd sy’n rhoi boddhad yn feddyliol ac yn gorfforol."

Pete Humphreys, No.22 a YaB

Beth sy’ nesaf?

Y weledigaeth yw creu’r rhwydwaith, dod â phobl at ei gilydd a datblygu’r Hwb fel canolbwynt. Rydyn ni’n ystyried opsiynau amrywiol a, hyd yn oed trwy Covid-19, rydyn ni’n datblygu cynigion ar gyfer dau opsiwn ymarferol iawn. Croesi bysedd os byddwn ni’n parhau i weithio’n galed yn y sefyllfa bresennol hon, y byddwn ni mewn lle da i gymryd y camau nesaf ar ôl dod allan ohoni.

Rydyn ni’n ffurfio cysylltiadau ac yn aros i bartneriaethau posibl ddatblygu, a bydden ni’n croesawu cydweithrediadau newydd. Yr hyn sy’n allweddol yw bod cymunedau’n dod at ei gilydd; economi fewnol sy’n gwobrwyo cyfranogiad, ymgysylltiad a chymorth a fydd yn creu canlyniadau cadarnhaol i bawb sy’n gysylltiedig.

A oes unrhyw aelodau staff / aelodau o’r gymuned yr hoffech sôn amdanyn nhw’n arbennig?

Mae’r holl staff sydd wedi bod yn gysylltiedig wedi bod yn wych. Mae Rose, Mel a Robert yn gweithio’n galed. Mae Jacqui Cross o Fusnes Cymdeithasol Cymru wedi bod o gymorth mawr ac wedi bod mewn cysylltiad rheolaidd drwy gydol ein datblygiad. Mae Sgwâr y Dref – hwb busnes Wrecsam – yn gyfleuster gwych rydyn ni wedi’i ddefnyddio. A phawb arall sydd wedi gwrando arnon ni. Mae Nigel Lewis o brosiect lleol o’r enw Wrexham Savers wedi bod yn gefnogol iawn, ac felly hefyd y staff yn Nhŷ Pawb lle mae’r caffi wedi’i leoli ar hyn o bryd.

Petaech chi eisiau cyfleu un neges i’r sector busnes cymdeithasol nawr, beth fyddai’r neges honno?

Cyfathrebwch â’ch gilydd; mae gennym ni i gyd wersi i’w dysgu a’u haddysgu. Dylai busnesau cymdeithasol gefnogi ei gilydd; mae’n well cydweithio na mynd eich ffordd eich hun. Dyna rywbeth rydyn ni wir yn ceisio manteisio arno trwy ein rhwydwaith.

Rydyn ni’n gryfach gyda’n gilydd, ac mae cryfder yn creu newid mwy sylweddol. Rydych chi ar eich pen eich hun trwy ddewis yn unig, ac mae’r brwdfrydedd sy’n bodoli yn y sector menter gymdeithasol heb ei ail.

 


 

Os ydych chi, fel Pete, yn gweithio gyda chynhyrchwyr bwyd lleol a bod gennych ddiddordeb mewn cydweithio â busnesau cymdeithasol yn y sector, ymunwch â’r sgwrs yn ystod ein sesiwn Rhwydwaith Bwyd i Fusnesau Cymdeithasol ddydd Mercher nesaf. Byddwn yn edrych ar ddatblygu rhwydweithiau cyflenwi lleol ac yn clywed sut mae eraill wedi goresgyn heriau’r gadwyn gyflenwi er mwyn ymdopi â galw cynyddol.

Mae No.22 wedi cael cymorth a chyngor ymgynghoriaeth busnes gan Busnes Cymdeithasol Cymru Dechrau Newydd, sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a’i gyflwyno gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Oes gennych chi stori i #NewyddionDaCymru?

Os ydych chi’n gwybod am unrhyw un sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth yn ei gymuned neu os hoffech hyrwyddo eich gweithredoedd da, cysylltwch â ni er mwyn rhannu’r hanes.