Polisi preifatrwydd

Rhybudd preifatrwydd i ddefnyddwyr y wefan

Gweler y dudalen hon yn: English

Mae data personol yn golygu unrhyw ddata sy’n adnabod unigolyn byw. Mae prosesu data personol (casglu, storio, defnyddio, newid, rhannu neu ddinistrio gwybodaeth bersonol) yn cael ei lywodraethu gan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol 2016/679 (a adwaenir fel y GDPR).

Canolfan Datblygu a Hyfforddi Cydweithredol Cymru Cyfyngedig (sy’n masnachu fel Canolfan Cydweithredol Cymru) yw’r rheolwr data (manylion cyswllt isod). Mae hyn yn golygu ei bod yn penderfynu sut mae eich data personol yn cael ei brosesu ac at ba ddibenion.

Os ydych chi’n cyrchu’r wefan fel defnyddiwr cyhoeddus a dienw, nid yw gwefan Canolfan Cydweithredol Cymru yn cipio nac yn storio gwybodaeth bersonol amdanoch, dim ond cofnodi eich cyfeiriad IP, sy’n cael ei adnabod yn awtomatig gan ein gweinydd. Gelwir hyn yn ‘ffeil cofnodi’ ac rydym ni’n ei defnyddio i gasglu ystadegau am ddefnyddio’r safle. Nid yw’r safle’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am ddefnyddwyr.

Mae rhai rhannau o’n gwefan, gan gynnwys ffurflenni ymholi/cysylltu ac ardaloedd y mae angen cofrestru ar eu cyfer, yn gofyn i chi ddarparu gwybodaeth bersonol. Mae Canolfan Cydweithredol Cymru yn cydymffurfio â’i rhwymedigaethau o dan y GDPR trwy gadw data personol yn gyfredol; trwy storio a dinistrio data’n ddiogel; trwy beidio â chasglu na chadw gormod o ddata; trwy ddiogelu data personol rhag colled, camddefnydd, mynediad diawdurdod a datgelu diawdurdod, a thrwy sicrhau bod mesurau technegol priodol ar waith i ddiogelu data personol.

Rydym ni’n defnyddio eich data personol at y dibenion canlynol: –

 • I ddarparu’r gwasanaethau ar y we neu’r wybodaeth y gofynnoch i ni amdanynt
 • I fonitro ac adrodd ar nifer yr unigolion a’r mentrau sy’n gwneud ymholiadau neu’n defnyddio gwasanaethau ar y we, a nifer y bobl o wahanol grwpiau sy’n cael eu cynorthwyo
 • I gyflawni gofynion adrodd ein cyllidwyr prosiect
 • I werthuso effaith gwasanaethau a ddarperir trwy’r we ar yr unigolion a’r mentrau a gymerodd ran
 • At ddibenion archwilio a chadarnhau
 • I roi gwybod i chi am wasanaethau, gweithgareddau neu ddigwyddiadau tebyg (yn unol â’r Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig)

Mae prosesu’n angenrheidiol i gyflawni contract sydd gennym gyda chi i ddarparu gwasanaeth, neu i gymryd camau i lunio contract gyda chi.

Mae prosesu’n angenrheidiol hefyd er buddiannau cyfreithlon Canolfan Cydweithredol Cymru, fel y gallwn fonitro a gwerthuso ein gwasanaethau a rhoi gwybod i chi am wasanaethau, gweithgareddau neu ddigwyddiadau tebyg.

Mae darparu eich data yn ofyniad cytundebol – hebddo, ni allwn ddarparu’r gwasanaeth y gofynnoch i ni amdano.

Bydd eich data personol yn cael ei drin yn gwbl gyfrinachol, a’i rannu â’r canlynol yn unig:

 • Trydydd partïon sy’n gweithredu ar ein rhan i’n helpu i ddarparu’r gwasanaeth
 • Trydydd partïon sy’n gweithredu ar ein rhan i’n helpu i werthuso’r gwasanaeth
 • Cyllidwyr sydd wedi talu am y gwasanaeth

Mae’n ofynnol yn ôl contract i drydydd partïon ddiogelu eich data a chydymffurfio â’r GDPR.

Ni fydd y Ganolfan byth yn trosglwyddo eich gwybodaeth i sefydliad arall er mwyn iddo farchnata’n uniongyrchol i chi neu’ch sefydliad.

Ein cyllidwyr prosiect sy’n pennu pa mor hir y mae’n rhaid i ni gadw eich data. Ni fydd eich data’n cael ei gadw am gyfnod hwy nag sy’n angenrheidiol rhag ofn y bydd unrhyw gwynion, hawliadau cyfreithiol neu ymholiadau archwilio. I gael manylion dyddiadau cadw ar gyfer prosiectau penodol, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion isod.

Mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â’ch data personol:

 • Yr hawl i ofyn am gael copi o’ch data personol y mae Canolfan Cydweithredol Cymru yn ei ddal amdanoch;
 • Yr hawl i ofyn i Ganolfan Cydweithredol Cymru gywiro unrhyw ddata personol os canfyddir ei fod yn anghywir neu’n hen;
 • Yr hawl i ofyn i’ch data personol gael ei ddileu pan na fydd angen i Ganolfan Cydweithredol Cymru ei gadw mwyach;
 • Yr hawl i ofyn i Ganolfan Cydweithredol Cymru ddarparu eich data personol i chi a, lle y bo’n bosibl, trosglwyddo’r data hwnnw’n uniongyrchol i reolwr data arall;
 • Yr hawl, lle y ceir anghydfod ynglŷn â chywirdeb eich data personol neu ei brosesu, i ofyn i gyfyngiad gael ei osod ar brosesu ychwanegol;
 • Yr hawl i wrthwynebu prosesu data personol;
 • Yr hawl i gwyno i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

Yn y rhan fwyaf o achosion, mae eich data yn aros yn y DU, neu o fewn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) y cydnabyddir yng nghyfraith y DU bod ganddi fesurau diogelu digonol ar gyfer eich hawliau diogelu data.

Efallai y byddwn yn trosglwyddo eich gwybodaeth bersonol i wledydd y tu allan i’r AEE neu i sefydliad rhyngwladol. Pan fyddwn yn trosglwyddo eich gwybodaeth bersonol y tu allan i’r AEE, byddwn yn sicrhau bod mesurau diogelu digonol yn cael eu defnyddio i sicrhau bod y data’n ddiogel.

Pan fydd sefydliadau neu lwyfannau rydym yn cydweithio â nhw yn gweithredu’n fyd-eang neu’n defnyddio gwasanaethau y tu allan i’r DU, byddwn yn cymryd camau rhesymol er mwyn sicrhau bod mesurau diogelu fel penderfyniad digonolrwydd y DU, neu gymalau contract enghreifftiol ar waith i ddiogelu data personol.

Nid ydym yn gwneud penderfyniadau awtomataidd gyda’ch data personol.

Os hoffem ddefnyddio eich data personol at ddiben newydd, na chyfeirir ato yn yr Hysbysiad Diogelu Data hwn, byddwn yn rhoi hysbysiad newydd i chi sy’n esbonio’r defnydd newydd hwn cyn i ni ddechrau prosesu eich data, ac yn amlinellu’r dibenion perthnasol a’r amodau prosesu. Pryd bynnag y bo’r angen, byddwn yn ceisio eich caniatâd o flaen llaw ar gyfer y prosesu newydd.

I arfer eich holl hawliau perthnasol, gwneud ymholiadau neu gyflwyno cwyn, cysylltwch â Chyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol Canolfan Cydweithredol Cymru yn y lle cyntaf ar 0300 111 5050 neu drwy anfon neges e-bost at info@wales.coop neu drwy ysgrifennu at Y Borth, 13 Ffordd Beddau, Caerffili, CF83 2AX.

Gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar 0303 123 1113 neu drwy anfon neges e-bost at https://ico.org.uk/global/contact-us/email/ neu drwy ysgrifennu at Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF