Prosiect newydd Cyfranddaliadau Cymunedol yn helpu pobl i fuddsoddi mewn gwasanaethau a chyfleusterau wrth galon eu cymuned

Bydd Prosiect Cadernid Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru yn sefydlu marchnad gadarn ffyniannus o gyfranddaliadau cymunedol yn ein gwlad, wedi’i harwain a’i chefnogi gan aelodau’r gymuned sy’n cydweithio i ddiogelu eu gwasanaethau, eu hasedau a’u cyfleusterau lleol at y dyfodol.

Gweler y dudalen hon yn: English

Wedi’i ariannu gan Gronfa Gymunedol y Loteri a’i gyflwyno gan Ganolfan Cydweithredol Cymru, mae’r prosiect yn dilyn rhaglen gychwynnol Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru a wnaeth helpu deg cymuned i redeg cynllun Cyfranddaliadau Cymunedol er mwyn achub ased lleol neu ddatblygu gwasanaeth newydd. Codwyd £2.3 miliwn drwy’r cynlluniau hyn, ac ysgogwyd £4.1m o gyllid o ganlyniad. 

Pam Cyfranddaliadau Cymunedol?

Mae Cyfranddaliadau Cymunedol yn gallu achub siopau a thafarndai lleol, cyllido cynlluniau ynni adnewyddadwy, gweddnewid cyfleusterau cymunedol, cefnogi cynllun tyfu bwyd lleol, ariannu clybiau pêl-droed newydd, adfer adeiladau hanesyddol, a chreu cymunedau cryfach, mwy bywiog ac annibynnol.

  • Mae cyfranddaliadau cymunedol yn ffordd ddelfrydol i gymunedau fuddsoddi mewn mentrau sydd â diben cymunedol.
  • Rhoi boddhad i fuddsoddwyr eu bod wedi helpu i drawsnewid eu cymunedau.
  • Mae gan fuddsoddwyr lais democrataidd yn y ffordd mae’r cynllun yn cael ei redeg. Mae gan gyfranddalwyr un bleidlais yr un, waeth faint o gyfranddaliadau sydd ganddyn nhw.
  • Potensial i fuddsoddwyr wneud elw ar eu buddsoddiad.
  • Gallai buddsoddwyr ffeirio oriau gwirfoddoli i’r prosiect am gyfranddaliadau.
  • Mae Cyfranddaliadau Cymunedol yn helpu i greu cymunedau annibynnol cryf.
  • Helpu i ariannu prosiectau a allai gael trafferth dod o hyd i fuddsoddiad traddodiadol. 

Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru

Nod Prosiect Cadernid Cyfranddaliadau Cymru yw uwchsgilio cymunedau lleol a hyrwyddwyr cymunedol i greu dyfodol cynaliadwy a gwaddol i Gyfranddaliadau Cymunedol yng Nghymru allu ffynnu a thyfu yma. Bydd yn darparu cymorth a chyngor uniongyrchol i grwpiau sy’n chwilio am fuddsoddiad mewn asedau cymunedol. Hefyd, bydd yn darparu hyfforddiant i  bobl fod yn ymarferwyr achrededig Cyfranddaliadau Cymunedol, fel bod mwy o grwpiau yn gallu cael cymorth ar lawr gwlad yn y dyfodol. Ar ben hynny, bydd yn creu rhwydwaith o hyrwyddwyr Cyfranddaliadau Cymunedol er mwyn helpu i godi ymwybyddiaeth o’r dewis buddsoddi hwn.

Meddai’r rheolwr prosiect Claudia Limpert, ymarferydd achrededig Cyfranddaliadau Cymunedol, “Rydym wedi cyflawni cymaint yn barod, ac mae cryn fomentwm y tu ôl i Gyfranddaliadau Cymunedol yng Nghymru erbyn hyn. Mae llawer o waith i’w wneud eto o ran gwella a magu nerth a chadernid y sector. Bydd cyllid o Gronfa Gymunedol y Loteri yn ein helpu i ddarparu cymorth ledled y wlad a chreu buddsoddiad yn rhai o’n cymunedau mwyaf difreintiedig – creu swyddi mewn ardaloedd gwledig, a chreu gwasanaethau ac asedau mewn cymunedau sy’n eu colli.

“Rydym wedi cynllunio’r prosiect hwn yn unswydd i rymuso’r rhai sy’n rhan o Gyfranddaliadau Cymunedol i fod yn gyfrifol am y prosiect. Trwy weithredu cynllun dan arweiniad cymheiriaid, annog rhagor o ymarferwyr achrededig a sefydlu rhwydweithiau cymorth, ein nod yw sicrhau gwaddol hunangynaliadwy i’r prosiect.”

I ddysgu mwy am Gyfranddaliadau Cymunedol Cymru, ffoniwch 0300 111 500 neu ewch i https://cyfranddaliadaucymunedol.cymru.coop/cyfranddaliadau-cymunedol-cymru

Portrait of Claudia Limpert

“Funding from the National Lottery Community Fund will enable us to deliver support across all of Wales and generate investment into some of the most deprived communities, creating jobs in rural areas, and creating services and assets in communities which are losing them.”

Claudia Limpert, Project Manager

 

National Lottery Community Fund logo

Rhagor o fanylion?

Ymunwch â’n sesiwn briffio a lansio ar-lein am 2 o’r gloch prynhawn ddydd Iau 5 Tachwedd 2020

Cofrestrwch nawr