#NewyddionDaCymru | Menter gymdeithasol

Cymuned ansawdd bywyd ar gyfer clefydau prin yn allweddol i Gwmni Effaith Gymdeithasol yn Wrecsam

Bydd Sondra Butterworth yn rhannu cipolwg i’r ffordd y mae RareQoL yn gwasanaethu cymunedau afiechydon prin a chymunedau eraill sydd wedi’u tangynrychioli, gan gynnwys datblygiad ‘COVID Collective’ er mwyn llunio atebion ymarferol a chanllawiau ynghylch darparu mannau diogel i grwpiau agored i niwed.

By Ben Bostock · 21 Awst 2020

Gweler y dudalen hon yn: English

O ble y tarddodd y syniad?

Rwyf wedi bod yn gweithio mewn lleoliadau iechyd, gofal cymdeithasol a chymunedol trwy gydol fy ngyrfa waith. At hynny, yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf rwyf wedi bod yn gweithio’n llawn-amser ac yn astudio ar gyfer PhD mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, yn y pwnc Ansawdd Bywyd a Chymorth Cymdeithasol, ym Mhrifysgol Caer. Wrth i mi gyrraedd diwedd fy astudiaethau, deuthum yn fwy angerddol ynghylch sicrhau newid cymdeithasol a rhannu’r wybodaeth a’r sgiliau newydd yr oeddwn wedi’u meithrin.

A allwch roi crynodeb i ni o’r hyn sydd wedi cael ei gyflawni?

Rwy’n perthyn i grŵp amrywiol o eiriolwyr sydd wedi sefydlu menter gymdeithasol, RareQoL Ltd, sydd â’r prif nod o wella ansawdd bywyd ar gyfer cymuned y clefydau prin a grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol. Roeddem wedi cofrestru gyda Thŷ’r Cwmnïau ym mis Mehefin 2020, ac wedi lansio ein gwefan ar 4 Gorffennaf 2020. Ers hynny, mae bron 1,000 o bobl wedi edrych ar ein gwefan, ac rydym wedi meithrin nifer o gysylltiadau defnyddiol.

Rydym wedi cael cymorth da iawn gan Rachael Hobbs, ein Cynghorydd Busnes o Busnes Cymdeithasol Cymru, ac wedi gallu cyflawni llawer iawn oddi ar i ni gofrestru’r cwmni. Mae gennym gyfansoddiad, rydym wedi datblygu polisïau allweddol ar gyfer ein model busnes moesegol, ac rydym wedi gwneud ceisiadau am gyllid gyda chymorth Rachael.

Un prosiect newydd yw’r gwaith o ddatblygu Cyd-grŵp COVID, gyda’r nod o gynnig atebion ac arweiniad ymarferol ynghylch darparu mannau diogel ar gyfer grwpiau agored i niwed wrth iddynt dod allan o’r cyfyngiadau symud.

A oedd yn rhaid i chi oresgyn unrhyw rwystrau/heriau, yn enwedig yn ystod y cyfyngiadau symud?

Ar y dechrau, nid oedd sefydlu busnes newydd yn ystod pandemig yn ymddangos yn beth synhwyrol i’w wneud; fodd bynnag, wrth i ni ddod yn fwyfwy ymwybodol o’r risg gynyddol i’r bobl yn y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu, daeth hyn yn sail resymegol y gallem ei chyfiawnhau ar gyfer symud ymlaen i ddatblygu ein cenhadaeth gymdeithasol.

Beth yw’r cam nesaf?

A ninnau’n grŵp amrywiol o eiriolwyr a gweithwyr proffesiynol, mae pobl wedi cysylltu â ni i ddod yn rhan o sawl prosiect gwahanol. Byddwn yn gweithio gydag elusennau, grwpiau cymorth ac eiriolwyr prin.

Os oes gennych un neges ar gyfer y sector busnes cymdeithasol ar hyn o bryd, beth a fyddai’r neges honno?

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd busnesau cymdeithasol yn cydweithredu. Heb hynny, ni fyddem yn gallu cyflawni’r hyn yr ydym wedi’i gyflawni. Un neges gref y byddwn yn ei rhannu fyddai sicrhewch fod gennych weledigaeth glir a’ch bod yn dod o hyd i unigolion, grwpiau a sefydliadau o’r un anian, sy’n rhannu’r weledigaeth honno neu sy’n rhannu’r un athroniaeth ac agwedd gydwybodol at waith.

Peidiwch ag ofni gofyn am help a chydnabod na allwch wneud y cyfan.


 

Mae Sondra yn un o’r entrepreneuriaid cymdeithasol sydd wedi mynychu’r sesiynau cymorth ar y cyd i gyfoedion – ‘Dechrau busnes â phaned’ – lle y gall pobl o fentrau cymdeithasol newydd yng Nghymru gyfarfod a thrafod syniadau, arferion gorau, a chyfleoedd i gydweithio gyda’i gilydd yn y dyfodol.  Gallwch gofrestru ar gyfer sesiynau cymorth ar y cyd mis Awst yma. Welwn ni chi yno!

Mae RareQoL wedi cael cymorth a chyngor ymgynghoriaeth busnes gan Busnes Cymdeithasol Cymru Dechrau Newydd, sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a’i gyflwyno gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Oes gennych chi stori i #NewyddionDaCymru?

Os ydych chi’n gwybod am unrhyw un sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth yn ei gymuned neu os hoffech hyrwyddo eich gweithredoedd da, cysylltwch â ni er mwyn rhannu’r hanes.