Regener8 Cymru yn gweithio gyda Busnes Cymdeithasol Cymru i greu sylfeini cryf

Roedd y cwmni buddiannau cymunedol, Regener8 Cymru, sydd wedi’i leoli yn y Cymoedd, wedi cael ei allgynhyrchu o gwmni hyfforddi preifat yn ddiweddar. Er bod ganddo enw da am gefnogi pobl ifanc, roedd angen help arno gan Fusnes Cymdeithasol Cymru i greu gweledigaeth strategol glir a datblygu dogfennau a phrosesau sylfaenol.

Gweler y dudalen hon yn: English

Pam

Mae Regener8 Cymru yn gweithio gyda phobl ifanc ac yn darparu hyfforddiant perthnasoedd iach mewn ysgolion a lleoliadau cymunedol, gan drafod perthnasoedd diogel ac iach, gwybodaeth a dealltwriaeth o gam-drin domestig, stereoteipiau rhywedd, cydsyniad rhywiol, secstio a cham-fanteisio rhywiol. Hefyd, mae’n darparu rhaglenni hyfforddi, datblygiad personol a phrofiad gwaith er mwyn gwella cyflogadwyedd. Yn bennaf, mae’n gweithio gyda phobl ifanc o gymunedau yng Nghymru sy’n agored i niwed, dan anfantais neu wedi ymddieithrio, a rhai sy’n anodd eu cyrraedd yn aml.

Yn flaenorol, roedd y sefydliad yn rhan o gwmni hyfforddi preifat, ond roedd wedi cael ei allgynhyrchu yn ddiweddar fel busnes ar wahân.

Aeth y Prif Weithredwr, Penny Chapman, at Fusnes Cymdeithasol Cymru i gael help i ddatblygu cynllun busnes ar gyfer y sefydliad. Hefyd, roedd hi eisiau cyngor er mwyn rhoi contractau cyflogaeth a pholisïau adnoddau dynol ar waith, i sicrhau bod y sefydliad yn bodloni ei rwymedigaethau cyfreithiol.

Sut

Gweithiodd Busnes Cymdeithasol Cymru gyda Penny i lunio cynllun busnes oedd yn egluro cyfeiriad strategol Regener8 Cymru, ac yn sefydlu dangosyddion perfformiad allweddol er mwyn mesur ei effaith.

Hefyd, darparodd Busnes Cymdeithasol Cymru gymorth dwys er mwyn llunio swydd-ddisgrifiadau a chontractau cyflogaeth enghreifftiol ar gyfer yr holl staff. Yn olaf, rhoddodd gyngor ar amrywiaeth o bolisïau cyfle cyfartal a phrif ffrydio rhywedd.

Effaith

Dywed y Prif Weithredwr, Penny Chapman, “Mae gweithio gyda Busnes Cymdeithasol Cymru wedi ein helpu i bennu cyfeiriad ar gyfer Regener8 Cymru a fydd yn llywio ein datblygiad dros y blynyddoedd nesaf. Hefyd, mae wedi ein helpu i amlygu cynnyrch newydd i’w ddatblygu’n ffrwd incwm ychwanegol. Bydd hyn yn arwain at greu rolau newydd o fewn y sefydliad.

“Mae’r cymorth wedi fy helpu i yn bersonol hefyd, gan fy mod i wedi gallu gwella fy sgiliau cynllunio busnes.”

Mwy am fusnes cymdeithasol