Cydweithredol | News | Tai

Rhaglen £1m newydd i gefnogi’r gwaith o ddatblygu cartrefi cydweithredol/dan arweiniad y gymuned i bobl mewn angen yng Nghymru

Dyfarnwyd tair blynedd arall o gyllid i Ganolfan Cydweithredol Cymru, gan greu cyfanswm o £1 miliwn, i gefnogi’r gwaith o ddatblygu tai cydweithredol/dan arweiniad y gymuned yng Nghymru.

By WalesAdmin · July 23, 2019

See this page in: English

Lansiwyd y rhaglen newydd, sef ‘Cymunedau’n Creu Cartrefi’, yn Sioe Frenhinol Cymru yr wythnos hon (ddydd Mawrth 23 Gorffennaf), ac mae’n deillio o’r Prosiect Tai Cydweithredol, sydd wedi treulio dros saith mlynedd yn buddsoddi amser ac arian i dyfu’r sector tai cydweithredol/dan arweiniad y gymuned (TCAG) yng Nghymru – gan gefnogi mwy na 50 o grwpiau a datblygu 137 o gartrefi TCAG.

Gyda chyllid am dair blynedd gan Sefydliad Nationwide a dwy flynedd gan Lywodraeth Cymru, mae Canolfan Cydweithredol Cymru wedi cynllunio rhaglen a fydd yn gweithio gyda chymunedau a sefydliadau ledled Cymru i gefnogi twf y sector TCAG, er mwyn darparu tai mwy fforddiadwy i bobl mewn angen.

Mae Cymru yn wynebu argyfwng tai, gyda llawer o bobl yn methu â fforddio prynu na rhentu cartref. Felly, mae Canolfan Cydweithredol Cymru yn helpu pobl i ddod ynghyd i ddatblygu cynlluniau tai cydweithredol/dan arweiniad y gymuned, a all wneud tai yn fwy fforddiadwy.

Derek Walker, Prif Weithredwr Canolfan Cydweithredol Cymru

“Rydym wedi bod yn fodlon ar lefel y diddordeb. Nid oedd llawer yn ymwybodol o’r model amgen hwn cyn hyn, ond maent wedi deall yr hyn sydd ar gael yn gyflym. Mae’n gyfle i greu cartrefi, nid dim ond tai, ac i greu cymunedau parod.

“Bydd y cyllid gan Sefydliad Nationwide a Llywodraeth Cymru yn ein helpu i ddarparu pecyn cymorth cynhwysfawr am ddim ac wedi’i deilwra i anghenion pob cynllun. P’un a ydych yn newydd i dai cydweithredol/dan arweiniad y gymuned, neu eisoes wedi ffurfio grŵp neu am ymuno â grŵp sy’n bodoli’n barod, mae gennym arbenigwyr a all helpu.”

Bydd y rhaglen newydd yn cynnig pedwar cam o gymorth gyda’r nod o wneud y canlynol:

  •  Cynyddu ymwybyddiaeth o fodelau TCAG, er mwyn gwella gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael a sut i gael gafael arni;
  • Hwyluso’r trefniadau rhwydweithio rhwng grwpiau ar gamau tebyg o’r gwaith datblygu;
  • Cyflwyno rhaglen cymorth bwrpasol drwy gydol cylch oes y prosiect
  • Addysgu rhanddeiliaid allweddol a dylanwadu arnynt er mwyn dileu’r rhwystrau hysbys i ysgogi mwy o waith datblygu TCAG.

Caiff elfen cam gynnar y rhaglen ei chyflawni gan Gymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru.

Mae Sefydliad Nationwide yn ariannwr elusennol annibynnol sydd â gweledigaeth y bydd cartref boddhaol ar gael i bawb yn y DU y gallant ei fforddio. Mae’n ariannu Canolfan Cydweithredol Cymru i gryfhau, cefnogi a hyrwyddo twf tai dan arweiniad y gymuned, fel y bydd mwy o bobl ag anghenion tai yn cael budd o’r gwaith.

"Mae tai cydweithredol/dan arweiniad y gymuned yn darparu cartrefi fforddiadwy, boddhaol i bobl sydd eu hangen, mewn ardaloedd lle mae eu hangen. Mae ganddo egni ac ymrwymiad pobl leol ac mae'n cael effaith fawr ar y cymunedau y mae'n creu cartrefi ynddynt.

"Yng Nghymru, mae galw cynyddol am dai cydweithredol/dan arweiniad y gymuned, felly rydym yn croesawu ymrwymiad Llywodraeth Cymru, a fydd yn sicrhau, ar y cyd â'n cyllid ni, fod y rhaglen yn parhau i ffynnu."

Gary Hartin, Rheolwr Rhaglen Sefydliad Nationwide

Dywedodd Julie James AC, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol:

“Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i fod yn ymrwymedig iawn i dai dan arweiniad y gymuned yng Nghymru, sy’n galluogi’r gymuned i fod yn rhan annatod o benderfyniadau am eu cartrefi.

“Adeiladu tai mwy fforddiadwy a darparu cartrefi diogel a chynnes i bobl yw blaenoriaeth allweddol Llywodraeth Cymru. Edrychaf ymlaen at wylio’r rhaglen yn tyfu ac yn ffynnu ac yn cyfrannu at ein hymrwymiad i adeiladu 20,000 o gartrefi fforddiadwy yn ystod tymor presennol y Cynulliad.”

“Rwy’n falch ein bod yn gallu ehangu’r cymorth sydd ar gael drwy Ganolfan Cydweithredol Cymru ar y cyd â Sefydliad Nationwide. Mae’r galw am dai cydweithredol/dan arweiniad y gymuned yng Nghymru yn tyfu – a bydd y prosiect gwych hwn yn elwa ar £135,000 dros y ddwy flynedd nesaf.”

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru hefyd yn cyflawni chwaer-brosiect ym Mhowys er mwyn helpu preswylwyr i ddatblygu eu cynlluniau cyd-drigo eu hunain. Ystyr cyd-drigo yw clwstwr o gartrefi preifat neu gartrefi rhent sydd wedi’u grwpio o amgylch gofod cymunedol a rennir.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am dai cydweithredol/dan arweiniad y gymuned, ewch i: https://wales.coop/co-operative-community-led-housing/