Rownd newydd o arian rhyddhad gan Lywodraeth Cymru bellach ar agor i fusnesau cymwys

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi nifer o gronfeydd newydd i helpu busnesau i fynd yn ôl ar eu traed. Darganfyddwch a ydych chi'n gymwys trwy wiriwr cymhwysedd Llywodraeth Cymru.

Gweler y dudalen hon yn: English

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi nifer o gronfeydd newydd i helpu busnes i wella o’r pandemig. Y cronfeydd hyn yw:

1. Cronfa Cadernid Economaidd

2. Cronfa Adfer Diwylliannol

3. Cronfa’r Sector Addysg Awyr Agored Breswyl

1. Cronfa Cadernid Economaidd

Bydd ceisiadau am y CCE yn agor ar 24 Mai 2021 ac yn cau am 5pm 7 Mehefin 2021.

Beth fydd yn ei ariannu?

Grantiau o hyd at £25k i dalu costau gweithredu. Mae’r cynllun wedi’i rannu’n ddau, felly bydd sefydliadau sydd â throsiant o dan £85k yn cael eu hariannu trwy eu hawdurdod lleol a bydd Llywodraeth Cymru yn ariannu grantiau i sefydliadau sydd â throsiant dros £85k.

Sylwch: mae gwahanol feini prawf yn dibynnu ar eich trosiant ac os yw busnesau cymdeithasol mwy wedi gwneud cais o’r blaen am gronfa trydydd sector ERF, Cronfa Adfer Diwylliannol neu Gronfa Chwaraeon Cymru gallant fod yn anghymwys.

Pwy fydd yn ei ariannu?

Mae’r cyllid CCE newydd wedi’i dargedu at gefnogi busnesau fel:

 • Clybiau nos a lleoliadau adloniant hwyr sy’n parhau ar gau.
 • Digwyddiadau a lleoliadau cynadledda yn anghymwys ar gyfer y Gronfa Adferiad Diwylliannol ac sydd wedi’u cyfyngu’n sylweddol yn eu gallu i fasnachu.
 • Busnesau lletygarwch a hamdden sy’n wynebu cyfnod o 17 diwrnod rhwng 1 Mai (masnachu yn yr awyr agored yn unig) a 17 Mai (agoriad masnachu dan do) lle mae’n debygol y bydd effaith sylweddol yn cael ei theimlo ac y gall masnachu awyr agored yn unig fod yn anymarferol neu’n anhyfyw i rai busnesau.
 • Busnesau lletygarwch sy’n cael effaith sylweddol ac sy’n denu costau agoriadol sy’n gysylltiedig â’r cyfyngiadau yn y cyfnod rhwng 17 Mai a 30 Mehefin wrth iddynt drosglwyddo i amodau masnachu mwy normal.
 • Busnesau cadwyn gyflenwi sy’n dibynnu ar fusnesau lletygarwch, nos neu gynhadledd yr effeithir arnynt am fwy na 60% o’u refeniw sy’n cael effaith sylweddol sylweddol.

Targedir grantiau at fusnesau sy’n parhau i fod ar gau neu’n parhau i gael eu heffeithio’n sylweddol gan rybudd lefel 3 Covid-19 a’r newid i gyfyngiadau lefel 2 rhybuddio.

Sut i wneud cais

Darganfyddwch a yw’ch busnes yn gymwys trwy fynd i wefan Busnes Cymru.

2. Cronfa Adfer Diwylliannol

Pwy fydd yn ei ariannu?

Bydd y gronfa’n cefnogi gweithwyr llawrydd, sydd wedi derbyn ychydig neu ddim cefnogaeth hyd yma, sy’n gweithio yn y sectorau canlynol:

 • Y Celfyddydau
 • Diwydiannau Creadigol
 • Celfyddydau a Threftadaeth
 • Digwyddiadau
 • Diwylliant a Threftadaeth

Mae’r cyllid hwn yn benodol ar gyfer is-sectorau a rolau sydd wedi’u gorfodi i roi’r gorau i weithio a/neu wynebu anhawster ailgychwyn oherwydd effaith cyfyngiadau Covid-19. Gall gweithwyr llawrydd yn y sectorau priodasau a digwyddiadau wneud cais yn y rownd hon.

Nodyn: Ni fydd y Gronfa hon yn cefnogi gweithwyr llawrydd sy’n gweithio yn y sector chwaraeon.

Beth fydd yn ei ariannu?

Bydd y cynllun yn talu £2,500 i bob gweithiwr llawrydd.

Sut i wneud cais

Agorodd Gronfa Adfer Diwyllegol ddydd Llun 17 Mai a bydd yn parhau ar agor tan 17.00 ddydd Mawrth 1 Mehefin 2021.

Awdurdodau lleol fydd y partneriaid allweddol wrth gyflawni Rownd 2 y gronfa. Bydd angen i ymgeiswyr fynd trwy’r gwiriwr cymhwysedd ar wefan Busnes Cymru. Os cyflawnir cymhwysedd, bydd yn eich annog i ddewis eich awdurdod lleol a bydd yn eich cyfeirio at dudalen arbenigol ar bob safle awdurdod lleol lle gellir llenwi manylion pellach a’r ffurflen gais.

3. Cronfa’r Sector Addysg Awyr Agored Breswyl

Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu cronfa i gefnogi’r sector addysg awyr agored preswyl yng Nghymru gyda dyraniad cychwynnol o £2m. Bydd y gronfa hon yn cefnogi costau gweithredu rhwng Mehefin a Medi, hyd at uchafswm o £45k i bob ymgeisydd llwyddiannus.

Pwy fydd yn ei ariannu?

 • Canolfannau addysg awyr agored preswyl hyfyw sy’n gweithio gyda phlant oed ysgol a phobl ifanc.
 • Canolfannau addysg sy’n defnyddio’r awyr agored i ymgysylltu ac addysgu pobl ifanc;
 • Canolfannau addysg awyr agored a gyflwynodd o leiaf 50% o’u profiadau preswyl addysgol i bobl ifanc cyn mis Mawrth 2020;
 • Canolfannau addysg awyr agored preswyl sy’n gweithredu yn y sector preifat, sefydliadau gwirfoddol neu elusennol y trydydd sector (nad ydynt yn eiddo i nac yn cael eu noddi gan Awdurdodau Lleol).

Beth fydd yn ei ariannu?

Costau gweithredu misol gwirioneddol pro rata am y cyfnod Mehefin – Medi 2021 a £3k fesul gweithiwr cyfwerth ag amser llawn yn y busnes i dalu am redeg hanfodol nad yw’n staff.

Costau a chostau staff sy’n rhan annatod o weithrediad parhaus y ganolfan cyn belled na all ffrydiau incwm eraill dalu’r rhain (er enghraifft Cynllun Cadw Swyddi Llywodraeth y DU).

Sylwch y bydd gan y gronfa grant uchaf wedi’i gapio o £45k i bob ymgeisydd llwyddiannus.

Sut i wneud cais

Mae ffurflen Mynegi Diddordeb Cronfa ROE bellach ar gael ar wefan Busnes Cymru a bydd yn cau ar 4 Mehefin 2021 am 5pm.

Darganfyddwch a yw’ch busnes yn gymwys trwy fynd i wefan Busnes Cymru

Darganfyddwch a yw’ch Busnes yn gymwys trwy wiriwr cymhwysedd Busnes Cymru

Os ydych chi’n poeni am eich busnes cymdeithasol, ffoniwch Busnes Cymdeithasol Cymru ar 0300 111 5050 a siaradwch â Chynghorydd.