7.5. Rheoli tenantiaid

Mae gan ‘Sefydliad Rheoli Tenantiaid’ gytundeb cyfreithiol i ddarparu gwasanaethau rheoli gyda chymdeithas dai neu sefydliad partner arall sy’n berchen ar y cartrefi.

See this page in: English

Trosolwg

Mae’r partner yn darparu lwfans rheoli i’r cwmni cydweithredol er mwyn eu galluogi i ddarparu gwasanaethau. Mae’r cwmni cydweithredol yn dewis lefel y cyfrifoldeb gwasanaeth sy’n addas ar ei gyfer, a bydd y partner yn darparu’r gwasanaethau nad oes ganddo gyfrifoldeb drostynt.

Rhwymedigaethau presennol

Mae’r partner yn cadw ei gyfrifoldebau cyfreithiol fel landlord a chyfrifoldebau rheoliadol, ac mae angen iddo sicrhau bod y cwmni cydweithredol yn darparu gwasanaeth sy’n ei alluogi i gydymffurfio â’u rhwymedigaethau.

Cytundebau tenantiaeth

Caiff cytundebau tenantiaeth eu dosbarthu yn enw’r partner, er y gellir eu dosbarthu gan y Sefydliad Rheoli Tenantiaid (SRhT). Ni all SRhT fod yn gwbl gydfuddiannol, ond gellir gofyn i denantiaid i fod yn aelodau trwy eu cytundebau tenantiaeth. Gellir talu rhent naill ai i’r SRhT neu i’r partner. Hefyd, gall y SRhT ddewis prynu rhai gwasanaethau yn ôl (e.e. achos llys fesul achos) gan y partner neu gan sefydliad arall. Mae sawl ffordd o bennu lwfansau SRhT, ond byddai hyn fel arfer yn cynnwys dosrannu lwfansau i swyddogaethau gwahanol. Gall y Gymdeithas Tai Cymunedol ddarparu model o gytundeb rheoli ac awgrymu dulliau o gyfrifo lwfansau.

Astudiaethau achos

Dyma enghreifftiau o gynlluniau TCAG sy’n defnyddio model ‘Rheoli Tenantiaid’:

  1. Bushbury Hill EMB, Wolverhampton
  2. Old Oak Housing Co-op, Caerfyrddin