#GoodNewsCymru | Menter gymdeithasol

Gweithlu yn y cymoedd yn cynhyrchu dros 1,000 o eitemau o ddillad y mis ar gyfer GIG Cymru

Mae ELITE Clothing Solutions wedi bod yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru, ynghyd ag amrywiaeth o wneuthurwyr a chyflenwyr cyfarpar diogelu personol eraill yng Nghymru, yn ystod y pandemig i ymateb i anghenion y GIG.

By Mike Erskine · Mai 7, 2020

Gweler y dudalen hon yn: English

Mae ELITE Clothing Solutions wedi bod yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru, ynghyd ag amrywiaeth o wneuthurwyr a chyflenwyr cyfarpar diogelu personol eraill yng Nghymru, yn ystod y pandemig i ymateb i anghenion y GIG.

Mae’r fenter gymdeithasol, sydd wedi’i lleoli ym Merthyr, yn gangen fasnachol o ELITE Supported Employment Agency (SEA) Ltd. Mae’r brif elusen wedi bod yn helpu pobl ag anableddau neu dan anfantais i gael cyfleoedd cyflogaeth â thâl yn eu cymunedau ers 1994 a pharhau i gael y cyfleoedd hynny.

 

Ar hyn o bryd, mae gan ELITE Clothing Solutions weithlu bach sy’n cynhyrchu tua 1,000 o setiau o sgrybs, bob mis, ar gyfer y GIG yng Nghymru, drwy waith i Alexandra, prif gyflenwr dillad y GIG. Mae sefydliadau sy’n cydweithio wedi newid eu llinellau cynhyrchu ledled Cymru, gan alluogi tua 10,000 o setiau o sgrybs i gael eu cynhyrchu yng Nghymru bob mis.

Gan fod ein sefydliad yn rhan o Gynllun Peilot 1 strategaeth Swyddi Gwell yn Nes at Adref Llywodraeth Cymru, daeth Llywodraeth Cymru atom yn naturiol, gan ofyn sut y gallem ymateb i anghenion y GIG yng Nghymru. Rhoddwyd gwybod i ni am eitemau ar y rhestr allweddol, a archwiliwyd gennym, a nodwyd y sgrybs fel eitemau y gallem eu cynhyrchu'n gyflym ac yn effeithiol.

Roedd cydlynu'r gwaith cynhyrchu hwn yn her i ddechrau, o ganlyniad i brinder edau ac elastig, ond drwy waith tîm gwych daeth y cyfan at ei gilydd.

Dywedodd Andrea Wayman, Prif Swyddog Gweithredol ELITE SEA

I ddechrau, pan ddechreuodd y cyfyngiadau symud, roedd angen i ELITE roi pob aelod o’i staff ar ffyrlo a chafodd ei uned ei chau dros dro. Effeithiwyd ar y diwydiant yn fawr gyda diffyg ffabrig yn y DU, gan atal ELITE rhag cynhyrchu a brandio ei heitemau arferol. Felly, yr her gychwynnol oedd pa mor fuan y gallai ddechrau’r broses, i gael ei staff yn ôl i’r gwaith a magu momentwm.

Roedd yn dal yn bwysig bod cyfraniad ELITE yn y broses yn bodloni gofynion y prosesau caffael priodol o fewn y GIG. Roedd hyn yn cynnwys ELITE Clothing Solutions yn dod yn gyflenwr cymeradwy i Alexandra, gan fodloni ei ofynion ansawdd a gweithio ar lefelau cynhyrchiant priodol. Roedd y gweithlu yn benderfynol o fodloni’r gofynion hyn a chafodd hwb gwirioneddol o wybod y byddai’r eitemau roedd yn ei gynhyrchu yn helpu staff yn y GIG yng Nghymru.

Mae’n ddull cydweithredol, wedi’i gydlynu gan Lywodraeth Cymru, ac yn ogystal ag ymgorffori amrywiaeth o wneuthurwyr ledled De Cymru, mae’n cynnwys partneriaid yng Ngogledd Cymru, gan gynnwys Brodwaith Cyf a Workplace-Worksafe. Mae’r dull cydweithredol hwn wedi ymestyn erbyn hyn ac yn cynnwys amrywiaeth o ficrofusnesau – un cwmni a oedd ar fin mynd i law’r derbynnydd, ac amrywiaeth o unigolion a gwirfoddolwyr yn cynhyrchu’r dillad yn eu cartrefi.

 

 

 

 

 

 

Dyma'r cyfle i Fentrau Cymdeithasol gymryd rhan. Mae cynifer o gyfleoedd ar gael a, thrwy gymryd rhan, byddwch yn cefnogi Cymru, yn ogystal â dangos y gall y Sector Mentrau Cymdeithasol ateb y galw am gynhyrchion a gwasanaethau yng Nghymru.

Andrea Wayman, Chief Executive Officer, ELITE SEA

Hoffai ELITE dynnu sylw arbennig at y canlynol:

  • Mae Cydlynydd y Fenter, Claire Eddy, wedi bod yn wych drwy gydol y broses hon, gan gydlynu anghenion y gwaith hwn, rhoi hwb i’r gweithlu a pharhau i fod yn ddigynnwrf. Mae wedi defnyddio ei hamrywiaeth o sgiliau yn y maes hwn, a’i llygad craff, er mwyn sicrhau bod y maes Gweithgynhyrchu yng Nghymru, o Fenter Gymdeithasol, yn cael y parch y mae’n ei haeddu o ran cynhyrchu cynhyrchion o safon. Mae’r tîm cyfan yn y gweithle wedi bod yn gadarnhaol iawn drwy gydol y broses, gyda phenderfyniad i gefnogi ein cydweithwyr yn y GIG.
  • Mae tri unigolyn yn Llywodraeth Cymru sydd wedi chwarae rhan allweddol wrth gefnogi ac ymestyn ffocws y gadwyn gyflenwi yng Nghymru yn ystod y pandemig, gan alluogi a sicrhau bod y sector Mentrau Cymdeithasol a’r sector microfusnesau yn cael eu cynnwys. Mae hyn wedi galluogi’r ymateb ar gyfer cyfarpar diogelu personol, a hoffem ddiolch i Simon Griffiths, Nick Owen a Nigel Elias o dîm Busnes a Rhanbarthau Grŵp yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol. Mae eu gwaith cydlynu, a’r arweiniad a’r mewnbwn a ddarparwyd i ni, yn ogystal ag amrywiaeth o sefydliadau ledled Cymru, wedi bod yn hynod werthfawr.

Mae ELITE wedi cael cyngor a chymorth ymgynghori gan Busnes Cymdeithasol Cymru, a gaiff ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a’i ddarparu gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Oes gennych chi stori i #NewyddionDaCymru?

Os ydych chi’n gwybod am unrhyw un sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth yn ei gymuned neu os hoffech hyrwyddo eich gweithredoedd da, cysylltwch â ni er mwyn rhannu’r hanes.

 

 

#GoodNewsCymru Welsh

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.