Menter gymdeithasol

Grŵp Cynghori Busnes Cymdeithasol Cymru

Mae Busnes Cymdeithasol Cymru yn darparu cymorth busnes arbenigol i fusnesau cymdeithasol sy’n tyfu ac i fusnesau cymdeithasol sydd newydd ddechrau ledled Cymru. Rydym yn chwilio am 5 ymarferwr busnes cymdeithasol i ddod yn Gynghorwyr Ymarferwyr ac eistedd ar y Grŵp Cynghori tan ddiwedd y prosiect.

By Ceri-Anne Fidler Jones · 26 Gorffennaf 2021

Gweler y dudalen hon yn: English

Grŵp Cynghori Busnes Cymdeithasol Cymru

Darperir Busnes Cymdeithasol Cymru (SBW) gan Ganolfan Cydweithredol Cymru ac mae’n rhan o deulu Busnes Cymru. Wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd (Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop), fe ddechreuodd y prosiect ar 1 Gorffennaf 2015 a bydd yn dod i ben ar y 31 Rhagfyr 2022.

Mae Busnes Cymdeithasol Cymru yn darparu cymorth busnes arbenigol i fusnesau cymdeithasol sy’n tyfu ac i fusnesau cymdeithasol sydd newydd ddechrau ledled Cymru. Mae busnesau cymdeithasol yn cynnwys mentrau cymdeithasol, cwmnïau cydweithredol, cwmnïau cydfuddiannol a busnesau sy’n eiddo i weithwyr.

Fel rhan o’r gwaith o ddatblygu Busnes Cymdeithasol Cymru, sefydlwyd Grŵp Cynghori’r Prosiect i gefnogi’r gwaith o reoli’r prosiect.

Diben Grŵp Cynghori Busnes Cymdeithasol Cymru yw cynghori rheolwyr gweithredol y prosiect er mwyn sicrhau bod Busnes Cymdeithasol Cymru yn cael ei gyflwyno’n effeithiol.  Mae aelodau’r Grŵp Cynghori yn darparu cymorth penodol, gan gynnwys:

 • Hyrwyddo gwasanaethau Busnes Cymdeithasol Cymru i’w rhwydweithiau.
 • Rhoi adborth ar y gwasanaeth a gynigir gan Busnes Cymdeithasol Cymru a chynnig gwelliannau iddo.
 • Cynghori ar flaenoriaethau twf ar gyfer y sector.
 • Cynghori ar unrhyw fylchau yn y ddarpariaeth gymorth.
 • Hyrwyddo gwasanaethau sy’n gysylltiedig â’r sector, yn enwedig o ran cyllid a chymorth busnes.
 • Cefnogi twf y sector busnes cymdeithasol yng Nghymru.
 • Rhoi cyngor ar flaenoriaethau rhanbarthol a chyfleoedd twf i’r sector.
 • Hyrwyddo entrepreneuriaeth gymdeithasol a’r model menter gymdeithasol.
 • Yn sgîl eu profiad gyda SBW, dylai’r panel cynghori roi barn am wersi a ddysgwyd o’r ddarpariaeth gymorth bresennol a’r hyn sydd ei angen yn y dyfodol ar ôl 2022 er mwyn diwallu anghenion y sector.

Rydym yn chwilio am 5 ymarferwr busnes cymdeithasol i ddod yn Gynghorwyr Ymarferwyr ac eistedd ar y Grŵp Cynghori tan ddiwedd y prosiect.

Rydym yn awyddus i benodi ymarferwr busnes cymdeithasol o’r rhanbarthau canlynol: –

 • Gogledd Cymru
 • Canolbarth Cymru
 • De Orllewin Cymru
 • De Ddwyrain Cymru

Mae’r swyddi hyn yn wirfoddol er y gallwn dalu treuliau teithio rhesymol. Mae’r Grŵp Cynghori yn cyfarfod tua thair gwaith y flwyddyn ac yn anelu at barhau i gyfarfod drwy ddefnyddio technoleg cyfarfod rhithiol briodol.

Mae’r math o sgiliau a phrofiad rydym yn chwilio amdanynt yn cynnwys: –

 • Profiad o redeg menter gymdeithasol, busnes cydweithredol neu fusnes sy’n eiddo i weithwyr.
 • Gwybodaeth am y sector mentrau cymdeithasol ehangach.
 • Gwybodaeth am y seilwaith cymorth busnes presennol.
 • Profiad o gael mynediad at gyllid benthyciadau a grantiau.
 • Gwybodaeth am ddatblygiadau polisi rhanbarthol.

Os hoffech chi ymuno â’n Grŵp Cynghori, gofynnwch am y ffurflen gais fer gan Sarah Broughton trwy e-bostio sbwenquiries@wales.coop