#NewyddionDaCymru | Menter gymdeithasol

Entrepreneur cymdeithasol sy’n bwriadu darparu cyfleuster bwyd iach a budd cymunedol gydag archfarchnad newydd

Oherwydd ei chariad tuag at fwyd ac awydd i wneud opsiynau iach, lleol a chynaliadwy yn fwy hygyrch, dyfeisiwyd Shoots Market gan Louise Shute i ailgysylltu pobl â’r bwyd maen nhw’n ei fwyta.

By Ben Bostock · Gorffennaf 10, 2020

Gweler y dudalen hon yn: English

O ble y tarddodd y syniad ar gyfer Shoots Market?

Rwyf wrth fy modd â bwyd (pwy sydd ddim?) ac mae cymaint o ffactorau sy’n gallu effeithio ar y bwyd a brynwn yn ogystal â sut, pryd a ble rydym yn ei brynu. Mae arian, alergeddau, daearyddiaeth, cyfleustra, hoffterau a diwylliant oll yn chwarae rhan yn y ffordd y prynwn fwyd a gall y rhain amrywio dros amser hefyd. Pan mae’n bosibl i mi wneud hynny, rwyf bob amser wedi ceisio siopa’n lleol, cadw’n iach a chynllunio ymlaen llaw, ond nid yw hyn yn hawdd bob amser. Weithiau, cyllideb yw’r ffactor mwyaf yn yr hyn a brynwn. Bryd arall, wrth ruthro adref o’r gwaith, neu ar ôl casglu plant o’r ysgol, ac oherwydd bywyd yn gyffredinol, byddai’n hyfryd prynu a choginio pryd ffres â chynhwysion lleol, ond mae amser a ble rydych chi’n byw yn golygu nad yw hyn yn opsiwn bob amser. Felly, dechreuais feddwl ‘sut alla i wneud bwyd iach, lleol, cynaliadwy yn norm’? ‘Sut olwg fyddai ar archfarchnad Gymreig’?

Byddwn yn darparu cyfleustra heb gyfaddawdu, sy’n dda i bobl, y blaned a’r economi. Rydym eisiau ailgysylltu pobl â ffynhonnell eu bwyd, felly bydd yr elw’n cael ei ail-fuddsoddi mewn cymunedau i roi cyfleoedd i bawb ddysgu am fwyd iach, ei dyfu, ei goginio a’i rannu.

A wnewch chi roi crynodeb i ni o’r hyn a gyflawnwyd?

Rydym wedi bod yn paratoi popeth (datganiad gweledigaeth, brandio, cyflenwyr, cynlluniau busnes ac ati) felly, pan fyddwn yn dod o hyd i’r lleoliad cywir cyntaf, rydym yn barod i symud yn gyflym.

A fu’n rhaid i chi oresgyn unrhyw rwystrau / heriau mawr?

Mae cymaint o bethau i’w gwneud bob amser, mae’n gallu bod yn anodd gwybod ble i ddechrau, felly mae’n bwysig cael cefnogaeth i helpu â chynllunio a blaenoriaethu.

"Mae Busnesau Cymdeithasol mewn sefyllfa ddelfrydol i adeiladu’n ôl yn well ac ymateb i’r hyn sydd wir ei angen ar bobl a’r blaned."

Louise Shute, Shoots Market

Beth nesaf?
Dod o hyd i’r cyfle cywir. Rydym yn edrych opsiynau gwahanol yn Ne Ddwyrain Cymru. Hefyd, rydym yn chwilio am aelodau bwrdd gwirfoddol i’n tywys ar y daith, ac mae rhagor o wybodaeth ar gael yma –  https://www.shootsmarket.com/post/voluntary-board-members-wanted

A oes unrhyw aelodau staff / aelodau’r gymuned yr hoffech sôn amdanyn nhw’n arbennig?

Rwyf wedi bod ar raglen o’r enw ‘Feeding the City’ gan Impact Hub Kings Cross ers mis Chwefror ac mae wedi bod yn wych gweithio gyda chyd-entrepreneuriaid cymdeithasol sy’n fwydgarwyr, ynghyd â chael cefnogaeth gan fentoriaid arbenigol ym meysydd marchnata, effaith gymdeithasol, cynaliadwyedd a chyllid.

Sut mae Dechrau Newydd Busnes Cymdeithasol Cymru wedi’ch cefnogi chi?

Maen nhw wedi fy nghefnogi i gofrestru fy musnes fel Cwmni Buddiannau Cymunedol yn ogystal â rhoi cyngor ar recriwtio bwrdd, a oedd yn ddefnyddiol iawn. Hefyd, rwyf hefyd wedi mwynhau’r sesiynau ‘Start up with a cuppa’ o ran rhwydweithio â’r tîm a mentrau cymdeithasol eraill ledled Cymru.

A wnewch chi ddisgrifio pwysigrwydd cydweithredu ymhlith busnesau cymdeithasol mewn lleoliad cyd-gefnogol?

Mae sefydlu busnes cymdeithasol yn gallu bod yn frawychus ac yn unig ar brydiau. Mae gallu rhannu cyfleoedd a heriau â phobl eraill sy’n gwybod sut rydych chi’n teimlo yn gymorth mawr. Pan na allwch weld y coed gan brennau, mae’r rhwydwaith adeiladol a chefnogol hwnnw’n eich helpu i weld yn glir ac mae’n eich symud chi ymlaen. Mae pawb yn gefnogol ac eisiau gweithio gyda’i gilydd yn hytrach na chystadlu, sy’n arwain at gyfleoedd cyffrous sydd o fudd i bawb.

Pe bai gennych un neges ar gyfer y sector busnes cymdeithasol ar hyn o bryd, beth fyddai’n neges honno?

Mae Busnesau Cymdeithasol mewn sefyllfa ddelfrydol i adeiladu’n ôl yn well ac ymateb i’r hyn sydd wir ei angen ar bobl a’r blaned.

 


Os ydych chi, fel Louise, yn gweithio gyda chynhyrchwyr bwyd lleol a bod gennych ddiddordeb mewn cydweithio â busnesau cymdeithasol yn y sector, ymunwch â’r sgwrs yn ystod ein sesiwn Rhwydwaith Bwyd i Fusnesau Cymdeithasol ddydd Mercher nesaf. Byddwn yn edrych ar ddatblygu rhwydweithiau cyflenwi lleol ac yn clywed sut mae eraill wedi goresgyn heriau’r gadwyn gyflenwi er mwyn ymdopi â galw cynyddol.

Mae Shoots Market wedi cael cymorth a chyngor ymgynghoriaeth busnes gan Busnes Cymdeithasol Cymru Dechrau Newydd, sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a’i gyflwyno gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Oes gennych chi stori i #NewyddionDaCymru?

Os ydych chi’n gwybod am unrhyw un sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth yn ei gymuned neu os hoffech hyrwyddo eich gweithredoedd da, cysylltwch â ni er mwyn rhannu’r hanes.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.