Blog | Gofal cymdeithasol | News

Helpu Comisiynwyr a Chaffaelwyr Gofal i Hyrwyddo Modelau Gwerth Cymdeithasol

Mae’r adroddiad hwn, a gynhyrchwyd ar y cyd gan Ganolfan Cydweithredol Cymru a Chartrefi Cymru, yn cynnig canllawiau ac argymhellion newydd i gomisiynwyr gofal cymdeithasol sy’n archwilio sut gallant weithio gyda sefydliadau gwerth cymdeithasol.

By Catherine Evans · 2 Rhagfyr 2020

Gweler y dudalen hon yn: English

Lluniwyd y ddogfen, a gyhoeddwyd ar 2 Rhagfyr 2020, o ganlyniad i waith y comisiynwyd Canolfan Cydweithredol Cymru i’w wneud gan Lywodraeth Cymru yng nghanol 2019. Bwriadwyd i’r gwaith “ddylanwadu ar gomisiynwyr a chaffaelwyr i hyrwyddo cwmnïau cydweithredol a modelau gwerth cymdeithasol eraill”.

Mae’n deillio o sgyrsiau, cyfnewid negeseuon e-bost a gweithdai gyda chomisiynwyr ac eraill, a gyfoethogwyd gan weithio ar y cyd gyda chydweithwyr o’r Gymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol (ADSS), Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC).

Un o ganlyniadau’r archwiliad cydweithredol hwn oedd ail-lunio’r brîff gwreiddiol, gan symud oddi wrth bwyslais cul ar fodelau trefniadaethol tuag at bwyslais ar ganlyniadau a ffyrdd effeithiol o weithio. Helpodd hyn i ddatrys yr ansicrwydd sy’n deillio o ymadroddion amwys fel “sefydliadau gwerth cymdeithasol”, ac agorodd ffordd ymlaen i gomisiynwyr a oedd yn croesawu dyheadau gweddnewidiol y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant, ond a oedd hefyd yn cydnabod y sefyllfa sydd ohoni o ran marchnadoedd gofal a rheoliadau contractau presennol. Bydd hyn yn helpu i symud agenda ailgydbwyso’r farchnad gofal cymdeithasol ymlaen.

Dywedodd Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol:

“Mae effaith COVID-19 wedi pwysleisio’r angen i ddatblygu sector gofal cymdeithasol sefydlog a chadarn a all ddarparu gwasanaethau gofal a chymorth o ansawdd uchel i bobl yn eu cymunedau lleol a’u cartrefi eu hunain. Er mwyn sicrhau hyfywedd y sector yn y dyfodol, mae angen inni ddatblygu cydbwysedd mwy cynaliadwy o ran darpariaeth a chreu sylfaen ddarparwyr fwy amrywiol. Mae gan y gwaith o hyrwyddo modelau gwerth cymdeithasol ac ehangu mentrau cymdeithasol, cydweithfeydd, gwasanaethau sy’n cael eu harwain gan y defnyddiwr a’r trydydd sector ran allweddol i’w chwarae yn hyn.

“Y llynedd, gwnaethom ariannu Canolfan Cydweithredol Cymru i archwilio’r hyn a olygir wrth ‘gwerth cymdeithasol’ a sut y gallem ddylanwadu ar gomisiynwyr a darparwyr i ddatblygu modelau gwerth cymdeithasol. Yr adroddiad ymarferol hwn, sy’n codi llawer o gwestiynau, yw canlyniad y gwaith hwnnw. Bydd, rwy’n siŵr, yn hynod o werthfawr i’r rhai sy’n ceisio comisiynu a darparu gofal a chymorth yn unol ag egwyddorion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

“Rydw i hefyd yn falch ein bod wedi gallu ariannu rhaglen waith i hyrwyddo canfyddiadau ac argymhellion yr adroddiad, gan ddechrau gyda chyfres o ddosbarthiadau meistr.

“Byddwn yn eich annog i ddarllen yr adroddiad, cymryd amser i fynd i’r digwyddiadau dysgu sydd ar gael, a dod yn rhan o’r gymuned ymarfer gwerth cymdeithasol sy’n ehangu drwy’r amser yng Nghymru.”

“Byddwn yn eich annog i ddarllen yr adroddiad, cymryd amser i fynd i’r digwyddiadau dysgu sydd ar gael, a dod yn rhan o’r gymuned ymarfer gwerth cymdeithasol sy’n ehangu drwy’r amser yng Nghymru.”

Julie Morgan

Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Helpu Comisiynwyr a Chaffaelwyr Gofal i Hyrwyddo Modelau Gwerth Cymdeithasol

Archwiliad cydweithredol o'r agenda weddnewidiol a amlinellir yn Adran 16 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Lawrlwytho nawr