Gorwelion Newydd – Mae model cydweithredol yn rhoi llais i ddefnyddwyr gwasanaeth

Mae Gofal i Gydweithredu wedi cyflwyno system reoli cydweithredol sy'n rhoi cyfle i ddefnyddwyr gwasanaeth Gorwelion Newydd gael dweud sut mae eu gwasanaethau gofal yn cael eu rhedeg.

Gweler y dudalen hon yn: English

Mae Cydweithredu i Ofalu wedi helpu i greu trefniant rheoli cydweithredol ar gyfer Gorwelion Newydd, gwasanaeth ailalluogi sydd wedi’i arwain gan y gymuned, wedi’i leoli yn Sir y Fflint. Fel cwmni cydweithredol, mae gan y bobl sy’n defnyddio ei wasanaethau lais a phleidlais yn y penderfyniadau sy’n effeithio arnynt.

Mae Gorwellion Newydd yn cynnig rhaglenni ailalluogi i oedolion sydd ag anableddau caffaeledig a salwch cronig. Mae gwasanaethau’n cynnwys sesiynau grŵp i wella hyder a lles emosiynol, datblygu cydberthnasau personol a chymdeithasol cadarnhaol a helpu pobl i addasu i amgylchiadau bywyd sydd wedi newid. Gall pobl sy’n defnyddio ei wasanaethau ddod yn aelodau o’r cwmni cydweithredol, gan ychwanegu eu lleisiau a’u rheolaeth er mwyn llywio gweithgareddau Gorwellion Newydd.

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)

Mae pobl sy’n defnyddio’r ganolfan ddydd yn defnyddio Taliadau Uniongyrchol i brynu eu gwasanaethau. Mae’n rhoi rheolaeth iddynt dros y cymorth y mae ei angen arnynt i wella eu bywydau (dull ‘beth sy’n bwysig i mi’ o weithredu) gan osgoi’r angen i uwchgyfeirio at wasanaethau statudol. Mae’r rhaglenni ailalluogi yn dechrau gyda fformat y cytunwyd arno gyda’r cleientiaid, ond yn hyblyg o ran darparu fel ymateb i’w sgiliau a’r canlyniadau a ddymunir. Bydd un o wasanaethau Gorwellion Newydd yn y dyfodol yn hyfforddi pobl i fod yn annibynnol wrth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Rôl Cydweithredu i Ofalu

Helpodd Cydweithredu i Ofalu Gyfarwyddwyr y cwmni nid er elw i gyrraedd eu huchelgais, sef trefniant llywodraethu cydweithredol cadarn. Mae wedi gweithio gyda’r tîm i ddatblygu strwythur sy’n helpu pobl i helpu eu hunain drwy ddod yn gyfarwyddwyr y cwmni cydweithredol lle y maent yn prynu eu gwasanaethau.

Fel aelodau o’r cwmni cydweithredol â llais a rheolaeth sylweddol o ran gwneud penderfyniadau, mae’n bosibl y gall yr effaith ar lefelau hyder a lles ei gleientiaid ddyblu – “rydym yn gwmni lle mae pobl sydd ar Fwrdd y Cyfarwyddwyr yn ddefnyddwyr gwasanaeth ac maent wir yn chwarae rhan yn y broses i wneud penderfyniadau yn y cwmni”.

“Mae Cydweithredu i Ofalu wedi helpu i gwblhau’r gwaith papur sy’n ymwneud â ffurfio cwmni nid er elw ac i ffurfio’r strwythur rheoli a llywodraethu cywir. Mae Gareth hyd yn oed wedi helpu i drefnu Diwrnod Agored er mwyn cyflwyno ein Haelodau Bwrdd i’r tîm Gwasanaethau Cymdeithasol a sefydliadau eraill.”

Molly Wright

Cyfarwyddwr Bwrdd Gorwellion Newydd

 

 

 

 

 

 

cynnwys cysylltiedig

  • llun o dri menyw yn gwau

    Cysylltu Gofalwyr

    Rydym yn cynnig cymorth i bobl ym Mhen-y-bont ar Ogwr sydd eisiau sefydlu neu gynnal gwasanaethau llesiant mewn ffordd fwy cydweithredol a chynhwysol.